Oddelenie medzinárodných vzťahov

BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama, doc. Ing., PhD.

BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama, doc. Ing., PhD.

1. prodekanka, prodekanka pre rozvoj, medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou

  D7.14 +421267295737