Celá agenda štúdia sa spracováva v Akademickom informačnom systéme (AIS2). Základné informácie pre prácu s ním nájdete vo videonávodoch na stránke Študentského parlamentu FHI http://www.spfhi.sk/preprvakov.html alebo v nasledovných manuáloch:

Manuál pre úvodnú prácu s akademickým informačným systémom

Prihlasovanie sa na povinne voliteľné predmety

 

Návod na prihlasovanie na rozvrh cudzích jazykov a telovýchovných aktivít : https://ais2.euba.sk/prirucky/student-prihlasenie-sa-na-rozvrh_TA_CJ.pdf

Prihlasovanie sa na termíny skúšok

Prihlasovanie záverečných prác

 

Ako úspešne postúpiť do vyššieho ročníka?

Zápis do ďalšieho ročníka je možný iba ak študent získal minimálne 60% zo zapísaných kreditov. Štandardne si študent zapisuje 60 kreditov (30 kreditov za semester). Za akademický rok musí teda získať min 36 kreditov a 24 kreditov môže preniesť do ďalšieho ročníka (nemôže to byť ani o jeden kredit navyše!).

V druhom a vyšších ročníkoch musí byť zároveň splnená aj podmienka, že žiadny predmet nemôže byť zapísaný viac ako dva krát. Napr. v prvom ročníku študent neúspešne absolvoval predmet Matematika, predmet si prenesie do ďalšieho roka (ak je zároveň splnený limit, že neprenáša viac ako 24 kreditov), t.j. v prvom ročníku bol predmet zapísaný prvý krát, v druhom ročníku druhý krát a už nie je možné predmet za žiadnych okolností preniesť do ďalšieho ročníka, t.j. v tomto prípade musí študent úspešne absolvovať predmet Matematika (a aj pripadne všetky prenášané predmety z predchádzajúceho ročníka) v druhom ročníku inak jeho štúdium končí.

Čo v prípade ak študent prenáša viac ako 24 kreditov alebo opätovne neúspešne absolvoval predmet?

Študent je k 31.8. vylúčený zo štúdia, má však možnosť sa opätovne prihlásiť na štúdium a požiadať o uznanie už vykonaných predmetov (o uznanie už vykonaných predmetov môže požiadať iba raz) a prípadne požiadať i o zápis do vyššieho ročníka (zápis do vyššieho ročníka je možný iba ak má študent uznaný dostatočný počet kreditov).

Upozorňujeme však, že prihlásenie na štúdium je možné iba v období január-marec daného ak. roka na nasledujúci rok. Zároveň pre prvý stupeň štúdia je potrebné aj úspešne absolvovať prijímacie skúšky. Žiadne dodatočné prihlášky nie je možné akceptovať a žiadne druhé kolo prijímacích skúšok sa nekoná.

Z toho vyplýva, že prihlášku na štúdium odporúčame podať všetkým študentom, ktorí predpokladajú, že môže nastať jedna z vyššie uvedených skutočností (nedostatočný počet kreditov, opätovne neúspešne absolvovaný predmet).

Príklad 1: Študent prvého ročníka v ak. r. 2017-2018 úspešne absolvuje 4 predmety zo zimného semestra s výnimkou predmetu Matematika a Ekonomická teória. Nevie síce ako sa mu bude dariť v letnom semestri, ale keďže už zimný semester nebol bezproblémový, dá sa predpokladať, že i v letnom semestri nastane podobná situácia a môže sa stať, že bude vylúčený zo štúdia. Preto si podá v období január-marec 2018 opätovne prihlášku na štúdium a zúčastní sa prijímacieho konania v júni 2018. V prípade, že úspešne absolvuje letný semester a spolu so zimným semestrom neprenáša do ďalšieho ročníka viac ako 24 kreditov, tak sa štandardne v septembri 2018 zapíše do ďalšieho ročníka bez toho, aby novo-podanú prihlášku na štúdium využil. Ak však má viac neúspešne absolvovaných predmetov spolu za viac ako 24 kreditov (t.j. i 25 kreditov) obdrží v auguste 2018 vylúčenie zo štúdia. Aby v ďalšom akademickom roku mohol pokračovať v štúdium (myslí sa opätovne absolvovať prvý ročník – medzi študentami sa tento prípad nazýva i medziročník, alebo opakovanie ročníka) zapíše sa na základe novo-podanej prihlášky na nové štúdium do prvého ročníka a z predchádzajúceho štúdia z ktorého bol vylúčený požiada o uznanie už vykonaných predmetov. Následne absolvuje už iba chýbajúce predmety (z nich musí opäť úspešne absolvovať min 60% bez tých, ktoré mu boli uznané). Študent, ktorý by prihlášku v januári-marci 2018 nepodal a nezúčastnil by sa prijímacieho konania sa nemôže v septembri 2018 zapísať na štúdium a musí rok čakať na ďalšie prijímacie konanie.

Príklad 2:

Študent druhého ročníka v ak. r. 2017-2018 si z prvého ročníka prenáša 4 neúspešne absolvované predmety. Nevie síce ako sa mu bude dariť v druhom ročníku, ale keďže už prvý ročník nebol bezproblémový, dá sa predpokladať, že i v druhom ročníku nastane podobná situácia a môže sa stať, že bude vylúčený zo štúdia. Na to, aby bol zapísaný do tretieho ročníka musí splniť 2 podmienky – úspešne absolvovať všetky predmety z prvého ročníka (bez výnimky, tieto predmety si už nemôže zapísať tretí krát) a zároveň z predmetov z 2. ročníka získať min 60% kreditov. Preto si podá v období január-marec 2018 opätovne prihlášku na štúdium a zúčastní sa prijímacieho konania v júni 2018. V prípade, že úspešne absolvuje letný semester a spolu so zimným semestrom neprenáša do ďalšieho ročníka viac ako 24 kreditov a zároveň úspešne vykonal všetky predmety z prvého ročníka, tak sa štandardne v septembri 2018 zapíše do ďalšieho ročníka bez toho, aby novo-podanú prihlášku na štúdium využil. Ak však aspoň jeden predmet z prvého ročníka úspešne neabsolvuje, prípadne má viac neúspešne absolvovaných predmetov z druhého ročníka spolu za viac ako 24 kreditov (t.j. i 25 kreditov) obdrží v auguste 2018 vylúčenie zo štúdia. Aby v ďalšom akademickom roku mohol pokračovať v štúdium (myslí sa opätovne absolvovať prvý ročník – medzi študentami sa tento prípad nazýva i medziročník, alebo opakovanie ročníka) zapíše sa na základe novo-podanej prihlášky na nové štúdium do prvého ročníka a z predchádzajúceho štúdia z ktorého bol vylúčený požiada o uznanie už vykonaných predmetov a zápis do vyššieho ročníka (v tomto prípade do druhého). Následne absolvuje už iba chýbajúce predmety (z nich musí opäť úspešne absolvovať min 60% bez tých, ktoré mu boli uznané). Študent, ktorý by prihlášku v januári-marci 2018 nepodal a nezúčastnil by sa prijímacieho konania sa nemôže v septembri 2018 zapísať na štúdium a musí rok čakať na ďalšie prijímacie konanie.

Podal som si prihlášku na nové štúdium, bol som zaradený do druhého ročníka (vďaka uznaným predmetom) a opäť sa mi nepodarilo zvládnuť predmet/predmety z prvého ročníka. Budem vylúčený zo štúdia?

Keďže ide o nové štúdium, neprihliada sa na štúdium predchádzajúce pri sledovaní koľko krát bol daný predmet zapísaný. Musí však byť splnená podmienka, že predmet je v danom štúdiu zapísaný maximálne dva krát, v tomto prípade prvý krát bol zapísaný v druhom ročníku a je ho teda možné zapísať / preniesť i do tretieho ročníka. Samozrejme musí byť splnená i druhá podmienka – vykonaných 60% predmetov v danom ak. roku.

Ako môžem študovať v medziročníku alebo opakovať ročník?

Pojem medziročník a opakovanie ročníka študijný poriadok nepozná. Tieto pojmy sa používajú iba medzi študentami a to vtedy, keď študent bol vylúčený z pôvodného štúdia a začína nové štúdium na základe novo-podanej prihlášky (študent má právo požiadať o uznanie predmetov z predchádzajúceho štúdia (avšak iba raz) a ak má dostatok kreditov požiadať i o zaradenie do vyššieho ročníka). V takomto prípade študent akoby opakoval ročník, ale z právneho hľadiska ide o 2 nezávislé štúdia. Upozorňujeme, že bez podanej prihlášky na štúdium v januári-marci daného roka nie je možné za žiadnych okolností po skončení prvého a druhého ročníka takýto postup realizovať.

Môžem opätovne absolvovať posledný ročník?

Posledný ročník štúdia (tretí na prvom stupni a druhý na druhom stupni štúdia) je možné absolvovať opätovne i bez začatia nového štúdia – podľa študijného poriadku ide o nadštandardnú dĺžku štúdia. Musia byť však opäť splnené podmienky, že študent v prvom absolvovaní tohto ročníka získal min 60% kreditov zo zapísaných predmetov bez prenosov a uznaných predmetov a zároveň úspešne absolvoval všetky predmety z predchádzajúceho ročníka.

Je možné dobrovoľne zapísať predmety z vyššieho ročníka navyše?

Áno je to možné, je potrebné túto možnosť prediskutovať (osobne, mailom) s prodekankou pre vzdelávanie, treba však myslieť na to, že i predmety zapísané navyše sa už rátajú do limitu min 60% zapísaných kreditov, ktoré musí študent úspešne absolvovať, aby postúpil do ďalšieho ročníka.

Prenášam predmety do ďalšieho ročníka, aký je postup pri zápise.

Zápis je štandardný, do začiatku semestra sa v AIS objavia predmety štandardné pre daný rok i prenášané. Študent má povinnosť si túto skutočnosť skontrolovať a zistené rozdiely nahlásiť študijnému oddeleniu. Ak predmet v AIS chýba znamená to, že učiteľ nevidí študenta v zozname študentov, študent sa nebude vedieť prihlásiť na skúšku a taktiež mu na konci roka nemôže zapísať známku. Prenášané predmety študent nenájde vo svojom rozvrhu, ale ich absolvuje so študentami nižšieho ročníka (podľa výberu študenta, prípadne pokynov katedry, ktorá predmet vyučuje), prípadne pri niektorých predmetoch sú vytvorené osobitné krúžky iba pre prenášajúcich študentov (je potrebné sledovať oznamy katedry, ktorá predmet vyučuje (napr. pre predmet Matematika je to Katedra matematiky a aktuárstva na Fakulte hospodárskej informatiky, pre predmet Ekonomická teória je to Katedra ekonomickej teórie na Národohospodárskej fakulte a pod.). V prípade, že niektoré informácie nie sú dostupné, je potrebné sa informovať na študijnom oddelení.

Opätovne začínam štúdium, aký je postup pri zápise?

Opätovný zápis na štúdium znamená, že začínate nové štúdium úplne nezávislé od predchádzajúceho. T. j. zúčastníte sa zápisu pre prvý ročník a na zápis prinesiete žiadosť o uznanie predmetov z predchádzajúceho štúdia (vzorové tlačivo na fhi.euba.sk) a prípadne v žiadosti uvediete, že chcete byť zaradený do vyššieho ročníka. Predmety je možné uznať iba raz, t.j. ak ste už v minulosti žiadali o uznanie predmetov predmety nie je možné uznať opäť a predmety treba absolvovať znova. Do vyššieho ročníka môžete byť zapísaný ak máte dostatok kreditov. Žiadosť posudzuje prodekan pre vzdelávanie. Uznané predmety sú zapísané do AIS i so známkami do 30 dní, je povinnosťou študenta si uznanie predmetov skontrolovať a prípadné nezrovnalosti nahlásiť prodekanovi pre vzdelávanie.

Už som študoval na inej univerzite a chcem si dať uznať úspešne absolvované predmety na predchádzajúcej univerzite, aký je postup?

Pri zápise treba predložiť žiadosť o uznanie predmetov z predchádzajúcej univerzity (tlačivo na fhi.euba.sk) a priniesť originál výpisu známok z predchádzajúcej univerzity. Žiadosť je najlepšie odovzdať a prekonzultovať osobne s prodekanom pre vzdelávanie, ktorý môže požadovať sylaby jednotlivých predmetov. Uznané predmety sú zapísané do AIS najneskôr do 30 dní od predloženia žiadosti, je povinnosťou študenta si predmety v AIS skontrolovať a nezrovnalosti nahlásiť.

Nie je však možné uznať predmety za ktoré už študent získal diplom – t.j. predmety z bakalárskeho štúdia v inžinierskom štúdiu.

Čo v prípade ak mi nevyhovuje vypísaný termín skúšky, resp. mám viac termínov skúšok v jeden deň?

Termíny skúšok sa vypisujú 4 týždne pred začiatkom skúškového obdobia. Termíny vypisuje určený učiteľ (nemusí to vždy byť prednášajúci) výlučne cez AIS. Ak termíny študentom nevyhovujú je potrebné ihneď po vypísaní kontaktovať učiteľa. Zmena termínov počas skúškového obdobia už nie je možná!

Aké cudzie jazyky musím absolvovať počas štúdia?

V prvom ročníku na bakalárskom stupni štúdia je potrebné absolvovať prvý cudzí jazyk na úrovni C1. Študent automaticky absolvuje jazyk z ktorého robil prijímacie skúšky. Pre účely výučby jazykov sa vytvárajú vlastné skupiny (iné ako krúžky do ktorých sú študenti zaradení). Do príslušnej skupiny jazykov je študent zaradený automaticky a nie je to možné zmeniť. Rozpis jednotlivých skupín i rozvrh je zverejnený niekoľko dní pred začiatkom výučby.

V druhom ročníku na bakalárskom stupni štúdia študent absolvuje druhý cudzí jazyk na úrovni B1. Prihlasovanie na vybraný cudzí jazyk sa uskutočňuje v prvom ročníku v apríli výlučne elektronicky cez AIS. Opäť sa vytvárajú na tieto účely vlastné skupiny, ktoré sú zverejnené spolu s rozvrhom niekoľko dní pred začiatkom výučby.

Na druhý cudzí jazyk sa študent nemôže prihlásiť ako začiatočník. Ak žiadny jazyk neovláda na úrovni B1, musí si vo vlastnom záujme doplniť vedomosti prostredníctvom komerčných kurzov. Bez úspešného absolvovania dvoch cudzích jazykov nie je možné ukončiť štúdium na Ekonomickej univerzite.

Čo v prípade ak mám zdravotné problémy a nemôžem absolvovať telesnú výchovu?

Absolvovanie telesnej výchovy je povinné, v prípade ospravedlnenej absencie zo zdravotných dôvodov je možné absolvovať teoretickú telesnú výchovu. Termíny výučby si overte v Centre telesnej výchovy a športu (4. poschodie, nová budova EUBA).

Ako sú zaraďovaní študenti do krúžkov.

Zaradenie do krúžkov sa uskutočňuje pred začiatkom semestra pred zverejnením rozvrhu. V prípade, že chcete byť zaradení do krúžku podľa Vašich preferencií je treba kontaktovať prodekana pre vzdelávanie (najlepšie mailom) pri zápise. Neskoršie preradenie do iného krúžku je možné iba na výmenu po dohode s iným spolužiakom z dôvodu zachovania rovnomerného počtu študentov v jednotlivých krúžkoch. Zaradenie do krúžku si študent nájde v AIS.

Môžem prestúpiť na iný študijný program ( v rámci danej fakulty)?

Zmenu študijného programu je možné uskutočniť iba pred začiatkom akademického roka pri zápise (t.j. študent musí spĺňať podmienky na zápis do ďalšieho ročníka na pôvodnom študijnom programe) – potrebné priniesť žiadosť o zmenu študijného programu (odporúčané tlačivo na fhi.euba.sk). Žiadosť podlieha schváleniu prodekana pre vzdelávanie. Ak sa realizuje prestup vo vyššom ročníku, je potrebné dbať na skutočnosť, že chýbajúce predmety na novom študijnom programe je potrebné dodatočne absolvovať.

Iný študijný program je možné študovať i tak, že si študent podá prihlášku na nové štúdium v novom študijnom programe a pri zápise požiada o uznanie skúšok vykonaných pri štúdiu predchádzajúcom študijnom programe a prípadne zaradenie do vyššieho ročníka.

Môžem prestúpiť na inú formu štúdia z dennej na externú a naopak (v rámci danej fakulty)?

Postup je rovnaký ako pri zmene študijného programu.

Ako si nahlásim tému záverečnej práce?

Nahlasovanie tém záverečných prác je výlučne cez AIS a v prípade bakalárskych prác sa nahlasovanie realizuje v apríli v druhom ročníku, v prípade inžinierskych prác je to november v prvom ročníku štúdia. Je potrebné sledovať oznamy fakulty. Tému záverečnej práce je možné si dohodnúť priamo s učiteľom (učiteľ môže študenta akceptovať, ale i odmietnuť). Následne učitelia vypíšu vlastné témy, na ktoré sa študenti prihlasujú v určenom termín, pri tomto nahlasovaní učiteľ musí prihláseného študenta akceptovať. Ak si študent záverečnú prácu v určenom termíne nenahlási, bude mu pridelená hociktorá vypísaná téma na ktorú sa nikto neprihlási bez možnosti zmeny.

Začínam nové štúdium a chcem si ponechať záverečnú tému z predchádzajúceho štúdia, aký je postup?

Ak študent začína nové štúdium môže si vybrať novú tému záverečnej práce, alebo si ponechať pôvodnú. Ak si chce ponechať pôvodnú, na zápis prinesie žiadosť o priradenie záverečnej práce k aktuálnemu štúdiu (vzor tlačiva na fhi.euba.sk), téma mu bude priradená v AIS do 30 dní, študent má povinnosť si túto skutočnosť skontrolovať a nezrovnalosti nahlásiť prodekanovi pre vzdelávanie.

Je možné zmeniť vedúceho záverečnej práce, alebo tému záverečnej práce?

Ak študent začína nové štúdium, je možné zmeniť záverečnú prácu a tým aj vedúceho automaticky. Ak pokračuje v pôvodnom štúdiu je možné zmeniť tému záverečnej práce, prípadne vedúceho záverečnej práce iba zo závažných dôvodov po konzultácii s vedúcim príslušnej katedry (ak píšete záverečnú prácu na tému z oblasti účtovníctva, zmenu konzultujete s vedúcim Katedry účtovníctva a audítorstva a pod.)

Ako si nahlásim povinne voliteľné predmety?

Povinne voliteľné predmety sa nahlasujú v apríli na nasledujúci akademický rok cez AIS. Ak si študent povinne voliteľný predmet v určenom termíne nenahlási, bude mu pridelený bez možnosti zmeny. V prípadoch, keď je na danom študijnom programe nízky počet študentov, celá skupina musí mať rovnaký povinne voliteľný predmet (minimálny počet študentov v skupine musí byť 15) a preto bude povinne voliteľný predmet určený bez možnosti výberu.

Čo ak sa počas štúdia vyskytnú zdravotné problémy?

V prípade krátkodobej neprítomnosti (do 2 týždňov) je absenciu potrebné hlásiť iba vyučujúcim a predložiť potrebné ospravedlnenia. Neúčasť na skúške zo zdravotných dôvodov je možné ospravedlniť do 3 dní od konania skúšky predložením originálu potvrdenia od lekára skúšajúcemu. V prípade dlhodobej neprítomnosti (úraz, hospitalizácia) je nevyhnutné prerušiť štúdium ešte v tom mesiaci, keď daná skutočnosť nastala, v opačnom prípade študent riskuje, že bude vylúčený zo štúdia pre nadmerné množstvo vymeškaných hodín.

Je možné študovať podľa individuálneho študijného plánu?

Nie, nie je možné študovať podľa individuálneho študijného plánu za žiadnych okolností – zdravotných, rodinných a iných. Taktiež to nie je možné pri športovej reprezentácii.

Kedy má študent povinnosť platiť školné?

Študent študujúci v externej forme štúdia platí školné za každý akademický rok. Študent študujúci v dennej forme štúdia platí školné iba za nadštandardnú dĺžku štúdia, t.j. ak štúdium na bakalárskom štúdiu v súčte sa všetky univerzity presahuje 3 roky (t.j. prvé tri roky sú zadarmo, ďalšie sa platia) a ak štúdium na inžinierskom štúdiu v súčte presahuje 2 roky (t.j. prvé dva roky sú zadarmo, ďalšie sa platia).

Školné platí i študent študujúci súbežne na viacerých vysokých školách a to na tej škole, ktorú určí.

Školné sa platí na základe rozhodnutia, ktoré obdrží študent na začiatku akademického roka. V prípade nezaplatenia môže byť študent vylúčený zo štúdia a následne sa školné vymáha súdnou cestou.

Počet rokov štúdia a súbežné štúdium študent uvádza v čestnom prehlásení, ktoré sa následne overuje s registrom študentov vysokých škôl (ak študent uvedie v čestnom prehlásení nepravdivú informáciu, školné mu bude vyrubené následne po overení s registrom).

Kedy má povinnosť študent prerušiť štúdium?

Povinnosť prerušiť štúdium má študent pri dlhodobej absencii (hospitalizácia, úraz). Taktiež má povinnosť prerušiť štúdium študentka pri nástupe a počas materskej a rodičovskej dovolenky. Škola má právo prerušiť štúdium študenta ak sa o tejto skutočnosti dozvie.

Dokedy má povinnosť učiteľ zapísať hodnotenie študentovi?

Hodnotenie má byť zapísané do AIS do 5 pracovných dní od konania skúšky. V prípade, že sa tak nestane, obráťte sa na prodekana pre vzdelávanie. Je povinnosťou študenta si skontrolovať hodnotenie v AIS, ak študentov v AIS hodnotenia chýbajú, môže byť vylúčený.

Na koho sa študent môže obrátiť v prípade sťažností na výučbu alebo učiteľa?

V prípade pripomienok k výučbe a k vyučujúcim adresujte svoje sťažnosti na prodekana pre vzdelávanie, akceptujú sa iba písomné sťažnosti, pripomienky. Ak si to budete priať, prodekan garantuje Vašu anonymitu.

Čo má študent robiť ak chce vycestovať v rámci programu Erasmus do zahraničia?

Všetky administratívne záležitosti rieši s prodekankou pre rozvoj, medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou. S prodekankou pre rozvoj, medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou prediskutuje pred odchodom výber predmetov na zahraničnej univerzite a možnosti ich uznania. Taktiež požiada o uvoľnenie zo štúdia na dobu zahraničného pobytu. Po návrate zo zahraničného pobytu doručí originál výpisu známok zo zahraničnej univerzity a požiada o uznanie predmetov vykonaných v zahraničí za predmety na EUBA (vzor žiadosti na fhi.euba.sk). Žiadosť o uznanie predmetov je potrebné doručiť najneskôr do 31.7. daného akademického roka.

Musím si vybaviť študentskú kartu?

Áno, každý študent musí mať študentskú kartu, ktorá slúži na identifikáciu na študijnom oddelení a na identifikáciu počas skúšok. Podmienky vydania karty si treba zistiť tu: https://www.euba.sk/studenti/preukaz-studenta-isic/aktualne-informacie

Dostanem pri zápise index?

Nie, indexy sa už nepoužívajú, všetky údaje o štúdiu sú v Akademickom informačnom systéme (AIS).

Ako zistím aký je môj rozvrh?

Rozvrh býva zverejnený až po zápisoch študentov (keďže sa vždy musí upraviť podľa počtov zapísaných študentov) približne týždeň pred začiatkom semestra na stránke www.euba.sk.

Kam má študent adresovať otázky ohľadom ubytovania a štipendií?

Ubytovanie a štipendia rieši prodekan pre rozvoj a sociálne záležitosti.

Na záver.... Akékoľvek informácie od spolužiakov nemusia byť správne alebo úplné. Informácie čerpajte zo študijného poriadku, webstránky fakulty alebo konzultujte so študijným oddelením (najlepšie mailom). V prípade, že študijné referentky Vám nevedia zodpovedať Vaše otázky, obráťte sa na prodekana pre vzdelávanie. Ak tieto možnosti nevyužijete, nie je možné argumentovať, že ste o nejakej skutočnosti nevedeli, neznalosť neospravedlňuje!