Hospodárska informatika

Absolventi študijného programu Hospodárska informatika študijného odboru Hospodárska informatika získajú komplexné poznatky z ekonomickej teórie a konkrétne skúsenosti z práce s výpočtovou technikou. Budú schopní pracovať so štandardným softvérom na automatizáciu kancelárie, podieľať sa na programovej realizácii a prevádzkovaní informačných systémov v ekonomických objektoch na všetkých stupňoch riadenia. Získajú znalosti z podnikania tak, že sa dokážu vysporiadať s agendami na zriadenie firmy ako aj jej prevádzkovanie a ďalší rozvoj. Získajú základné poznatky z hospodárskych procesov na rôznych riadiacich úrovniach. Uplatnenie absolventov je vo všetkých priemyselných odvetviach, vo verejnej správe, v súkromnej sfére, ale aj ako samostatných podnikateľov. Štúdium pripravuje odborníkov, ktorí majú dobré ekonomické vedomosti, ovládajú výpočtovú techniku a vedia uplatniť moderné informačné technológie.

 

Manažérske rozhodovanie

Rozhodovanie predstavuje jednu z kľúčových manažérskych aktivít, ktorej kvalita ovplyvňuje do značnej miery výsledky aj efektívnosť fungovania všetkých inštitúcií v hospodárskej sfére. Manažéri na jednotlivých úrovniach riadenia by si mali preto osvojiť určitý súbor poznatkov a zručností, ktoré sú dôležité pre zabezpečenie požadovanej kvality riešenia rozhodovacích problémov, resp. rozhodovania. V súčasnom svete sú tieto poznatky založené najmä analytických metódach, dátovej vede a spracovaní rozsiahleho množstva údajov. Oblasť data science predstavuje moderný smer v analýze ekonomických informácií.

Absolventi študijného programu Manažérske rozhodovanie získajú znalosti z manažmentu, marketingu, financií, investovania, makroekonomických a mikroekonomických súvislostí, štatistických metód, informačných technológií, ekonometrie a operačného výskumu. Vedia teda spracovávať informácie a údaje pomocou analytických nástrojov pri intenzívnom využití rôznych softvérových riešení, ekonomicky interpretovať dosiahnuté výsledky a implementovať ich do praxe.

Okrem toho bakalársky študijný program Manažérske rozhodovanie pripravuje študentov na ďalšie štúdium najmä v troch v študijných programoch II. stupňa – Aktuárstvo, Operačný výskum a ekonometria a Štatistické metódy, ktoré svojou povahou možno považovať za jedinečné v oblasti vzdelávania v SR.

 

Účtovníctvo

Absolventi prvého stupňa študijného odboru Účtovníctvo majú poznatky z národohospodárskych náuk a podnikovohospodárskych náuk, ktoré tvoria základ teórie ekonomických disciplín a v ktorých si osvojili základné ekonomické pojmy a vzťahy. Majú tiež znalosti z práva, manažmentu, marketingu, daňovníctva, ovládajú matematiku a štatistiku v rozsahu, ktorý využívajú v práci samostatného účtovného pracovníka. Odborný profil absolventa formujú poznatky z finančného účtovníctva, nákladového účtovníctva, analýzy účtovnej závierky a automatizácie účtovníctva. Absolventi prvého stupňa študijného odboru Účtovníctvo majú tendenciu hľadať uplatnenie v súkromnom sektore, vo verejnom sektore aj v štátnom sektore v útvaroch zaoberajúcich sa účtovníctvom a jeho automatizáciou a sú schopní samostatne tvorivo riešiť metodické otázky účtovníctva v jednotlivých typoch organizácií. Vedia sa uplatniť aj na daňových úradoch a vo finančnej správe, dokážu riešiť konkrétne problémy praxe z oblasti účtovníctva.