Hospodárska informatika

Absolvent bakalárskeho študijného programu Hospodárska informatika je profesionál s odbornými znalosťami v oblasti systémového myslenia a inžinierskych vied, ktorí je schopný používať, vyberať, vyvíjať a získavať IKT riešenia umožňujúce rozvoj podniku. Absolvent je tiež vyzbrojený poznatkami a zručnosťami, ktoré mu umožňujú navrhovať vnútroorganizačné a medziorganizačné informačné systémy a vie participovať na zodpovedajúcich interdisciplinárnych a medzinárodných projektoch. Štúdium pripravuje odborníkov, ktorí majú dobré ekonomické vedomosti a poznatky z riadenia podnikov, ovládajú metódy a nástroje informatiky a vedia uplatniť moderné informačné technológie v praxi.

Absolventi nájdu uplatnenie na pozíciách špecialistov v rôznych odvetviach komerčnej sféry ako aj vo verejnej a štátnej správe. Získané poznatky a zručnosti im umožňujú sa zamestnať ako technici v oblasti informačných systémov a technológií, ako dátoví analytici, správcovia sietí alebo databáz a tiež vo vývoji softvéru na pozíciách analytikov, dizajnérov, programátorov či IT testerov. Nespornou konkurenčnou výhodou sú znalosti z oblasti ekonómie a riadenia.

 

Data Science v ekonómii

Počas štúdia získa patričnú úroveň ekonomickej a finančnej gramotnosti, zodpovedajúce informačné zručnosti a schopnosť odborne komunikovať v cudzom jazyku. Absolvent bakalárskeho študijného programu Data science v ekonómii sa orientuje v rôznorodých oblastiach ekonomickej vedy, a to mikroekonómie, makroekonómie, financiách a ďalších oblastiach, pričom dokáže aplikovať v týchto oblastiach svoje vedomosti z informatiky, štatistiky, ekonometrie, ekonomickej analýzy a optimalizácie ekonomických procesov. Absolvent má praktické zručnosti z oblasti softvérovej podpory z týchto oblastí a dokáže ich uchopiť a riešiť predovšetkým za pomoci programovacích jazykov R, Python a ďalších softvérových nástrojov. Zručnosti absolventov zahŕňajú získanie a spracovanie kvantitatívnych a kvalitatívnych údajov, ich štatistickú a ekonometrickú analýzu prostredníctvom uvedených softvérových riešení.

Absolventi nájdu uplatnenie na rôznych pozíciách špecialistov v ekonomických a analytických sekciách firiem, vo verejnej a štátnej správe, ministerstvách, poradenských a konzultačných firmách, firmách v IT sektore na Slovensku i v zahraničí. Absolventi tohto študijného programu môžu pokračovať predovšetkým v štúdiu na 2. stupni v študijnom programe Operačný výskum a ekonometria

 

Účtovníctvo

Absolventi prvého stupňa študijného odboru Účtovníctvo majú poznatky z národohospodárskych náuk a podnikovohospodárskych náuk, ktoré tvoria základ teórie ekonomických disciplín a v ktorých si osvojili základné ekonomické pojmy a vzťahy. Majú tiež znalosti z práva, manažmentu, marketingu, daňovníctva, ovládajú matematiku a štatistiku v rozsahu, ktorý využívajú v práci samostatného účtovného pracovníka. Odborný profil absolventa formujú poznatky z finančného účtovníctva, nákladového účtovníctva, analýzy účtovnej závierky a automatizácie účtovníctva. Absolventi prvého stupňa študijného odboru Účtovníctvo majú tendenciu hľadať uplatnenie v súkromnom sektore, vo verejnom sektore aj v štátnom sektore v útvaroch zaoberajúcich sa účtovníctvom a jeho automatizáciou a sú schopní samostatne tvorivo riešiť metodické otázky účtovníctva v jednotlivých typoch organizácií. Vedia sa uplatniť aj na daňových úradoch a vo finančnej správe, dokážu riešiť konkrétne problémy praxe z oblasti účtovníctva.