Okruhy otázok na štátne skúšky bakalárskeho štúdia:

 

Harmonogram, priebeh štátnych skúšok na prvom stupni štúdia v akademickom roku 2022/2023

 

Rozdelenie študentov do komisií na štátne skúšky do 13. 6. 2023 

Štátne skúšky - Hospodárska informatika 19.6.2023 - 23.6.2023
Štátne skúšky - Účtovníctvo 19.6.2023 - 23.6.2023
Štátne skúšky - Data Science v ekonómii  19.6.2023 - 23.6.2023

 

Priebeh štátnej skúšky:

študent bude prichádzať pred miestnosť, v ktorej absolvuje štátne skúšky podľa časového harmonogramu (odporúčame však max. 20 minút pred stanoveným časom), ktorý bude zverejnený min. 5 dní pred začiatkom štátnych skúšok. Každý študent si prinesie na obhajobu svoju záverečnú prácu.

Štátnu skúšku riadi predseda komisie. Štátna skúška sa skladá z týchto častí:

  1. Obhajoba záverečnej práce
  2. Okruh odborných predmetov

Pri hodnotení jednotlivých častí štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce sa používa táto klasifikačná stupnica: A – výborne (1), B – veľmi dobre (1,5), C – dobre (2), D – uspokojivo (2,5), E – dostatočne (3), FX – nedostatočne (4)

 

Okruh odborných predmetov:

Otázky, resp. tézy k jednotlivým predmetom, ktoré sú obsahom štátnej skúšky sú zverejnené na fhi.euba.sk.

Každá časť sa hodnotí samostatne klasifikačnou stupnicou. Ak komisia hodnotí niektorú časť štátnej skúšky známkou „FX – nedostatočne- 4“, študent nevyhovel na štátnej skúške a môže danú časť štátnej skúšky opakovať a to iba raz. V prípade opakovanej neúspešnosti sa štúdium ukončuje pre nesplnenie podmienok študijného programu.

Obhajoba záverečnej práce:

V AIS sú zverejnené aj posudky vedúceho a oponenta záverečnej práce (najneskôr 5 dní pred začiatkom štátnic) s otázkami na ktoré je potrebné si pripraviť odpovede vopred.

Študent (prinesie si na obhajobu svoju záverečnú prácu) v úvode prednesie autoreferát (zhrnie cieľ práce, dosiahnuté výsledky), odpovie na otázky, ktoré mu boli položené v posudku oponenta záverečnej práce a na otázky, ktoré vyplynú z diskusie.

Výsledné hodnotenie obhajoby záverečnej práce vychádza z hodnotení: stanovisko vedúceho záverečnej práce + stanovisko oponenta záverečnej práce + obhajoba. V prípade, že konečné hodnotenie je iné ako priemerná hodnota, predseda komisie doplní hodnotenie o písomné stanovisko k výslednému hodnoteniu.

Ak komisia zníži hodnotenie vedúceho záverečnej práce a oponenta o 2 stupne, prípadne hodnotí výsledok obhajoby známkou FX – nevyhovel, predloží písomné stanovisko v ktorom uvedie z akého dôvodu bol študent takto ohodnotený (napr. nie je autorom práce a pod.). Študent si do 15 dní po neúspešnej obhajobe vyberie novú tému záverečnej práce. Prácu je nutné obhájiť v čase tak, aby štúdium nepresiahlo štandardnú dĺžku o viac ako dva roky.

Celkový výsledok štátnych skúšok sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta a stanoví sa ako priemer známok z jednotlivých častí takto:

A – výborne – 1 – priemer do 1,25 vrátane,

B – veľmi dobre – 1, 5 – priemer od 1,26 do 1,75 vrátane,

C – dobre – 2 – priemer od 1,76 do 2,25 vrátane,

D – uspokojivo – 2, 5 – priemer od 2,26 do 2,75 vrátane,

E – dostatočne – 3 – priemer od 2,76 do 3,00 vrátane.

Študent, ktorý bol z niektorej časti štátnej skúšky hodnotený známkou „FX – nedostatočne – 4“, a ktorý neabsolvuje opravný termín štátnej skúšky alebo jej časti do konca príslušného akademického roka, je povinný sa zapísať do ďalšieho roka štúdia. Ďalší rok štúdia za účelom vykonania štátnej skúšky sa započítava do celkovej doby štúdia v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania. Štátnu skúšku alebo jej časti musí študent absolvovať tak, aby poslednú časť štátnej skúšky vrátane prípadného opravného termínu vykonal najneskôr v termíne, ktorým neprekročí štandardnú dĺžku štúdia v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania viac ako o dva akademické roky.

 

Celkový výsledok štúdia sa stanoví takto:

  1. Prospel s vyznamenaním – ak študent počas celého štúdia dosiahol vážený študijný priemer do 1,50 vrátane a ak celkový výsledok štátnej skúšky bol hodnotený známkou výborne = 1 a ak žiadna časť štátnej skúšky nebola vykonaná v opravnom termíne.
  2. prospel – ak študent vyhovel zo všetkých častí štátnej skúšky, ale nesplnil všetky podmienky podľa bodu a),
  3. ak študent nevyhovel z niektorej časti štátnej skúšky, prípadne ju neabsolvoval, celkové hodnotenie sa neuvádza.

 

Opravný termín a náhradný termín:

Na opravný resp. náhradný termín, ktorý sa koná 23. 8. 2023 - 25. 8. 2023, sa študent musí prihlásiť cez AIS, podať si prihlášku na obhajobu záverečnej práce, ak ju neodovzdal v riadnom termíne a do 28. 7. 2023 odovzdať záverečnú prácu.

Rozdelenie študentov 

Zoznam študentov pridelených do jednotlivých komisií (s uvedením čísla komisie), je zverejnený v AIS, kde každý študent zistí dátum a číslo komisie, kam je zadelený najneskôr 16. 8. 2023.

Rozpis študentov bude v deň štátnic na príslušných miestnostiach:

Študijný programDátum Miestnosť

Účtovníctvo

19.6.2023 - 23.6.2023

A7.04, A7.05, A7.12, A7.13, A7.15

Data Science v ekonómii

19.6.2023

 A7.12, A7.13

Hospodárska informatika

20.6.2023 - 22.6.2023

A8.04, A8.12, A8.15, A8.13

Akékoľvek pripomienky, námety, návrhy – prosím zaslať na

Najčastejšie otázky a odpovede súvisiace so štátnymi skúškami, záverečnými prácami a promóciami:

 

Ako je možné posunúť termín odovzdania záverečnej práce?

Ak nestihnete riadny termín odovzdania záverečnej práce v máji, je možné záverečnú prácu odovzdať v náhradnom termíne a to do 28.7.2023 (v tomto termíne je potrebné mať už aj výsledok kontroly originality). Je potrebné sa dohodnúť iba s konzultantom záverečnej práce, keďže učitelia v letných mesiacoch čerpajú dovolenku. Na študijnom oddelení túto skutočnosť netreba oznamovať.

Môžem ísť na štátnice, keď ešte nemám odovzdanú záverečnú prácu?

Nie. K prihláške na štátne skúšky je potrebné mať všetky skúšky a zápočty. Zápočet za záverečnú prácu zapisujú učitelia, keď je práca odovzdaná do AIS.

Odkedy je možné sa prihlásiť na štátne skúšky?

Od 2.5.2023, ale iba v prípade, ak máte v AIS zapísané všetky skúšky a zápočty. Prihlásiť sa je nutné do 9.6.2023.

Akým spôsobom sa môžem prihlásiť na štátnice?

Prihlásenie je potrebné zrealizovať cez AIS. Všetky ostatné dokumenty doručíte najneskôr v deň štátnic.

Je možné sa prihlásiť iba na časť záverečnej skúšky?

Je možné sa osobitne prihlásiť na štátne záverečné skúšky a na obhajobu záverečnej práce, NIE je však možné sa prihlásiť iba na jeden predmet (okruh) v rámci záverečnej skúšky.

Čo v prípade ak sa štátnej skúšky nezúčastním?

Neúčasť na štátnej skúšky zavinená zo strany študenta sa považuje za nevyhovenie. Je možné sa už iba prihlásiť na náhradný termín štátnej skúšky. Štátne skúšky alebo jej časti musí študent absolvovať tak, aby poslednú štátnu skúšku vrátane prípadného opravného termínu vykonal najneskôr do dvoch rokov (do každého nového akademického roka sa musí študent zapísať). V prípade vážnych zdravotných problémov je možné do 3 pracovných dní požiadať o ospravedlnenie neúčasti, v prípade ospravedlnenej neúčasti má študent opäť 2 možnosti sa štátnej skúšky zúčastniť v náhradnom termíne. 

Kedy sa dozviem v ktorý deň som zaradený na štátnice?

Rozdelenie študentov do komisií na štátne skúšky bude najneskôr v prípade bakalárskych štátnych skúšok 13. 6. 2023. Termín si každý študent nájde v AIS, taktiež číslo štátnicovej komisie a miestnosť. Mená členov štátnicovej komisie sa nezverejňujú vopred a zloženie členov štátnicovej komisie sa môže v jednotlivých dňoch líšiť.

Môžem požiadať na presun na iný deň v rámci štátnych skúšok?

Po zverejnení rozdelenia na štátnice nie je presun možný. V odôvodnených prípadoch je to možné iba po dohode s iným študentom. V odôvodnených prípadoch je možné požiadať o zaradenie na štátnice vo vybraný deň v rámci daného intervalu – túto požiadavku je však potrebné doručiť prodekanke pre vzdelávanie do konca termínu na prihlasovanie sa na štátnice (t.j. ešte pred rozdelením študentov na jednotlivé dni).

Je možné požiadať o zaradenie študenta do inej komisie na štátne skúšky?

Požiadať o zmenu komisie nie je možné v žiadnom prípade.

Čo robiť v prípade ak som na štátnej skúške nevyhovel?

Je možné sa prihlásiť na štátnu skúšku opäť v niektorom z ďalších termínov stanovených pre štátne skúšky. Štátne skúšky alebo jej časti musí študent absolvovať tak, aby poslednú štátnu skúšku vrátane prípadného opravného termínu vykonal najneskôr do dvoch rokov (do každého nového akademického roka sa musí študent zapísať).

Čo robiť v prípade ak som bola moja záverečná práca hodnotená vedúcim záverečnej práce alebo oponentom (príp. oboma) známkou FX – nedostatočne.

I v takomto prípade je možné sa zúčastniť obhajoby záverečnej práce a komisia môže zmeniť toto hodnotenie.

Čo robiť v prípade ak obhajoba záverečnej práce bola hodnotená známkou FX – nedostatočne?

Je potrebné si do 15 dní vybrať inú tému záverečnej práce.

Čo robiť v prípade ak kontrola originality odhalila zhodu nad stanovené percento? (pri bakalárskych prácach – 45%, pri diplomových prácach – 40%)

Práca nemôže byť predmetom obhajoby a je potrebné si vybrať inú tému záverečnej práce.

Čo robiť v prípade ak kontrola originality neodhalila zhodu, ale citované časti presahujú povolenú zhodu? (pri bakalárskych prácach – 45%, pri diplomových prácach – 40%)

Práca nemôže byť predmetom obhajoby a je potrebné prácu prepracovať ešte pred vložením do AIS.

Čo robiť v prípade ak kontrola originality neodhalila zhodu, citované časti nepresahujú povolenú zhodu, ale vedúci záverečnej práce, oponent alebo štátnicová komisia odhalia necitované časti?

Vedúci záverečnej práce, oponent a štátnicová komisia túto skutočnosť zohľadnia pri hodnotení a zároveň je táto skutočnosť predmetom disciplinárneho konania, ktorého dôsledkom môže byť vylúčenie zo štúdia.

Kedy a ako je možné sa prihlásiť na promócie?

V deň štátnej skúšky svoj záujem ústne nahlásite zapisovateľovi štátnicovej komisie. 

Prevzatie diplomu a dokladov o ukončení štúdia.

V prípade, ak sa prihlásite na promócie, diplom si prevezmete na promočnom akte. Ak sa promócií nezúčastníte, diplom si môžete prevziať od 10.7.2023 po dohode s príslušnou študijnou referentkou, ktorá má na starosti študijný program, ktorý ste úspešne absolvovali.