Postup prihlasovania sa na záverečné práce

Postup pre študentov "Odovzdanie Záverečnej práce do EZP v AIS"

Postup nahrávania záverečných prác do AIS

Posudok pre externého oponenta na bakalársku prácu

Komplexné informácie - smernice, vzory textov a pokyny k ev. systému AIS

Ponuka tlače záverečných prác

Súbor záverečnej práce v pdf formáte, ktorú nahrávate do AISu, musí obsahovať aj zadanie práce. Zadanie práce sa nachádza v úvodnej časti. Úvodná časť obsahuje tieto položky v danom poradí:
a) obal,
b) titulný list,
c) zadanie záverečnej práce,
d) poďakovanie (nepovinné),
e) abstrakt v štátnom jazyku,
f) abstrakt v anglickom jazyku, resp. inom svetovom jazyku(v súlade so zadaním záverečnej práce),
g) obsah,
h) zoznam ilustrácií a zoznam tabuliek (nepovinné),
i) zoznam skratiek a značiek (nepovinné),
j) slovník (nepovinné).

Prideľovanie tém záverečných prác - bakalárskych prác na akademický rok 2021/2022

Vypisovanie, nahlasovanie sa a evidencia tém záverečných prác – bakalárske práce – sa uskutoční cez Akademický informačný systém (AIS). Jednotlivé katedry vypíšu témy záverečných prác, ktoré budú zverejnené v AIS. Na každú tému sa môže prihlásiť len jeden študent.

Prosím dodržať nasledovný harmonogram:

Činnosti Termín
Všetky témy záverečných prác sú vložené a schválené v AIS do 6. 4. 2021
Zverejnenie tém pre študentov – študenti si môžu prezrieť témy a vybrať si tému  6. 4. 2021
Študenti, ktorí sa prihlasujú na témy záverečných prác, sa prihlasujú cez AIS
(modul Záverečné práce – návod je uvedený vyššie)
od 7. 4. 2021 8:30 hod.
do 12. 4. 2021 23:59 hod.

Študenti, ktorí si v danom termíne nevyberú žiadnu prácu a nebudú mať ospravedlniteľný dôvod (napr. PN) – téma im bude pridelená.

Prihlasovanie bude možné až do 12. 4. 2021 pre všetkých, ale sprístupňovanie bude 7. 4. 2021 postupné. Harmonogram:

 • od 8:30 hod.sprístupnenie iba pre št. program Účtovníctvo,
 • od 10:00 hod. sprístupnenie aj pre št. program Manažérske rozhodovanie,
 • od 11:00 hod.sprístupnenie aj pre št. program Hospodárska informatika, aj denné aj externé.

 

Vypísanie vlastnej témy záverečnej práce je možné po dohode s učiteľom (do 29. 3. 2021.). Vybrať si vypísanú tému práce je možné po dohode s učiteľom (pravidlá určujú jedenotlivé katedry) ešte pred oficiálnym prihlasovaním - učiteľ má právo si vybrať študenta (pri oficiálnom prihlasovaní cez AIS už nie). Po termíne 29. 3. 2021. učitelia už nemôžu vypisovať záverečné práce a ani priradiť študenta k téme záverečnej práce (učitelia musia dodržať limit počtu vypísaných záverečných prác -  bakalárskych) a nemôžu vypisovať ďalšie témy navyše. 

Náležitosti k vypracovaniu záverečných prác sú zverejnené tu: https://fhi.euba.sk/studium/inzinierske-studium/zaverecne-prace

Nahlasovanie na záverečné práce sa koná v súlade s Internou smernicou č. 8/2017 o záverečných a habilitačných prácach zverejnenou na https://euba.sk/www_write/files/SK/docs/interne-smernice/2017/2017-8-is_zaverecne-prace.pdf

Zoznam koordinátorov za jednotlivé katedry:

KAI       Ing. Mgr. Peter Schmidt, PhD.

KM        Ing. Michal Páleš, PhD.

KOVE    Ing. Marián Reiff, PhD.

KŠ        Ing. Ján Bolgáč

KÚA      prof. Ing. Miloš Tumpach, PhD.

V prípade akýchkoľvek otázok, prosím pripomienky zaslať na .

 

Postup pri odovzdávaní bakalárskach prác akademický rok 2020/2021 - budeme aktualizovať priebežne

V súvislosti s pandémiou COVID-19 budú študenti bakalárske práce ako aj ostatné dokumenty odovzdávať zapisovateľovi štátnicovej komisie v deň štátnic. Bližšie informácie, pokyny nájdete v manuáli pre študentov k štátnym skúškam (link na manuál bude priložený dodatočne, najneskôr 17. 5. 2021). V prípade, ak študent využil pri vytlačení práce služby vydavateľstva EKONÓM, vydavateľstvo zabezpečilo a doručilo práce priamo na fakultu.

Bakalársku prácu je možné vložiť do AIS iba po súhlase vedúceho záverečnej práce (ak študent svojvoľne prácu odovzdá pred odsúhlasením, prácu už nie je možné z AIS vymazať ani opätovne vložiť a študent si musí vybrať novú tému záverečnej práce)!!!

Termín pre vloženie bakalárskej práce do AIS je najneskôr 14. 5. 2021.

Pred odovzdaním záverečnej práce musí byť práca uložená do Centrálneho registra záverečných prác cez AIS, najneskôr do termínu odovzdania záverečnej práce s prihláškou na štátne skúšky je potrebné odovzdať i výsledok kontroly originality, preto odporúčame do AIS nahrať prácu niekoľko dní pred prihlásením sa na štátne skúšky.

Študent odovzdáva záverečnú prácu zviazanú v tepelnej väzbe v 2 vyhotoveniach - vytlačené obojstranne (okrem úvodných strán, t.j. obojstranne od úvodu, potrebné nastaviť striedavé okraje, 3,5 cm na viazanej strane listu) - verzia v AIS musí byť zhodná s vytlačenou verziou (obsahová i formálna zhoda).

Súčasťou záverečnej práce musí byť Zadanie (vytlačené z AIS – základná šablóna).

Súčasne so záverečnou prácou musí študent odovzdať: 

 • Analytický list v 3 vyhotoveniach (vytlačené z AIS – tlačí študent z AIS – dá sa vytlačiť až po vložení práce do AIS)
  • 1 ks - odovzdáva sa spolu so záverečnou prácou na archiváciu do knižnice;
  • 1 ks - odovzdáva sa vedúcemu záverečnej práce;
  • 1 ks - katedra potvrdí prijatie práce a odovzdáva sa na študijnom oddelení.
 • Licenčnú zmluvu o použití záverečnej práce pre účely „centrálneho“ sprístupnenia práce v 3 vyhotoveniach, prípadne Žiadosť o zastavenie verejného sprístupňovania bez možnosti sprístupnenia (vytlačené z AIS – tlačí študent z AIS dá sa vytlačiť až po vložení práce do AIS,):
  • 1 ks - odovzdáva sa na archiváciu do knižnice;
  • 1 ks - odovzdáva sa vedúcemu záverečnej práce;
  • 1 ks - vyhotovenie zostáva u študenta.
 • Licenčnú zmluvu o použití záverečnej práce pre účely sprístupnenia práce prostredníctvom webového sídla EU v Bratislave v 3 vyhotoveniach (vytlačené z AIS – tlačí študent z AIS dá sa vytlačiť až po vložení práce do AIS,):
  • 1 ks - odovzdáva sa na archiváciu do knižnice;
  • 1 ks - odovzdáva sa vedúcemu záverečnej práce;
  • 1 ks - vyhotovenie zostáva u študenta.

 CD/DVD s nahratou záverečnou prácou sa už neodovzdáva. Vytlačená verzia sa porovnáva s verziou nahratou v AIS.

 

Študent podá prihlášku na štátnu skúšku a obhajobu záverečnej práce cez AIS.

Študent v deň svojich štátnych skúšok odovzdá zapisovateľovi štátnicovej komisie:

 • 2 ks Záverečnú prácu – vytlačenú obojstranne (v prípade vytlačenia práce prostredníctvom vydavateľstva EKONÓM práca už je na fakulte, nie je potrebné prácu odovzdávať);
 • 3 ks Analytický list;
 • 3 ks Licenčnú zmluvu pre vysokú školu;
 • 3 ks Licenčnú zmluvu pre CRP,
 • Žiadosť o zastavenie verejného sprístupňovania bez možnosti sprístupnenia (ak študent o to žiada);
 • 1 ks kontrolu originality (stačí vytlačiť iba prvú stranu),
 • 1 ks prihlášku na štátne skúšky a na obhajobu záverečnej práce – vyplní podľa toho, ktorú časť bude absolvovať  (oznámenie)

Na obhajobu záverečnej práce (bakalárskej práce) si každý študent prinesie svoju prácu v tlačenej podobe a vypracované otázky z posudkov k záverečnej práci.

V prípade augustového termínu bakalárskych štátnych skúšok sa záverečné práce odovzdávajú do 30.07.2021 a zároveň do tohto termínu sa podávajú prihlášky na štátne skúšky a obhajobu záverečných prác. Bližšie podrobnosti ohľadom odovzdávania prác na študijné oddelenie budú upresnené v priebehu mesiaca júl.

 UPOZORNENIE

Na titulnom liste sa uvádza názov študijného odboru (bez kódu)

 Študijné programy a študijné odbory:

 • Bakalárske štúdium:
  • Hospodárska informatika (ŠO – Informatika)
  • Manažérske rozhodovanie (ŠO – Ekonómia a manažment)
  • Účtovníctvo (ŠO – Ekonómia a manažment)

 Pre vyplnenie Kódu (evidenčného čísla) použite nasledujúce čísla pracovísk:

 • 103002 Katedra účtovníctva a audítorstva
 • 103003 Katedra operačného výskumu a ekonometrie
 • 103004 Katedra aplikovanej informatiky
 • 103005 Katedra štatistiky
 • 103006 Katedra matematiky a aktuárstva

 Teda napr. bakalárska práca na Katedre matematiky v študijnom programe MR: 103006/B/2019/číslo ISIC (10-miestny, resp. 12-miestny číselný kód priamo pod fotografiou)

Študijný program: Manažérske rozhodovanie

Študijný odbor: Ekonómia a manažment 

Školiace pracovisko: Katedra matematiky a aktuárstva

 

 V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte študijné oddelenie.