Videonávod na prihlasovanie sa na záverečné práce

Postup pre študentov "Odovzdanie Záverečnej práce do EZP v AIS"

Postup nahrávania záverečných prác do AIS

Postup na podpisovanie licenčnej zmluvy v AISe

Posudok pre externého oponenta na bakalársku prácu

Komplexné informácie - smernice, vzory textov a pokyny k ev. systému AIS

Ponuka tlače záverečných prác

Šablóna powerpointovej prezentácie pre obhajobu záverečnej práce

 

 Prideľovanie tém bakalárskych prác v akademickom roku 2023/2024

Vypisovanie, nahlasovanie sa a evidencia tém záverečných prác – bakalárske práce – sa uskutoční cez Akademický informačný systém (AIS). Jednotlivé katedry vypíšu témy záverečných prác, ktoré budú zverejnené v AIS. Na každú tému sa môže prihlásiť len jeden študent.

Prosím dodržať nasledovný harmonogram:

Činnosti Termín
Všetky témy záverečných prác sú vložené a schválené v AIS do 15. 3. 2024
Zverejnenie tém pre študentov – študenti si môžu prezrieť témy a vybrať si tému od 15. 3. 2024
Študenti, ktorí sa prihlasujú na témy záverečných prác, sa prihlasujú cez AIS
(modul Záverečné práce – video návod je uvedený vyššie)
od 3. 4. 2024 8:30 hod.
do 12. 4. 2024 23:59 hod.

 

Prihlasovanie bude možné až do 12. 4. 2024 pre všetkých, ale sprístupňovanie bude 3. 4. 2024 postupné. Harmonogram:

 • od 8:30 hod.sprístupnenie iba pre št. program Účtovníctvo,
 • od 10:00 hod. sprístupnenie aj pre št. program Data science v ekonómii,
 • od 11:00 hod.sprístupnenie aj pre št. program Hospodárska informatika.

 

Vypísanie vlastnej témy záverečnej práce je možné po dohode s učiteľom (do 1. 3. 2024). Vybrať si vypísanú tému práce je možné po dohode s učiteľom (pravidlá určujú jednotlivé katedry) ešte pred oficiálnym prihlasovaním - učiteľ má právo si vybrať študenta (pri oficiálnom prihlasovaní cez AIS už nie). Po termíne 15. 3. 2024 učitelia už nemôžu priradiť študenta k téme záverečnej práce a nemôžu vypisovať ďalšie témy navyše. 

Nahlasovanie na záverečné práce sa koná v súlade s Internou smernicou č. 8/2021 o záverečných a habilitačných prácach zverejnenou na https://euba.sk/student/zaverecne-prace

Zoznam koordinátorov za jednotlivé katedry:

KAI       Ing. Mgr. Peter Schmidt, PhD.

KM       doc. Ing. Michal Páleš, PhD.

KOVE   Ing. Pavel Gežík, PhD.

KŠ        Ing. Ján Bolgáč

KÚA     prof. Ing. Miloš Tumpach, PhD.

V prípade akýchkoľvek otázok, prosím pripomienky zaslať na

 

Náležitosti k vypracovaniu záverečných prác sú zverejnené tu: https://euba.sk/student/zaverecne-prace

 

Postup pri odovzdávaní bakalárskych prác v akademickom roku 2023/2024 

 

Bakalársku prácu je možné vložiť do AIS iba po súhlase vedúceho záverečnej práce (ak študent svojvoľne prácu odovzdá pred odsúhlasením, prácu už nie je možné z AIS vymazať ani opätovne vložiť.

Termín pre vloženie bakalárskej práce do AIS je najneskôr 12. 05. 2024.

Študent odovzdáva záverečnú prácu podľa požiadaviek príslušnej katedry na sekretariát katedry zviazanú v tepelnej väzbe v 2 vyhotoveniach, vytlačená obojstranne (okrem úvodných strán, t. j. obojstranne od úvodu, potrebné nastaviť nepravidelné okraje, 3,5 cm na viazanej strane listu) - verzia v AIS musí byť zhodná s vytlačenou verziou (obsahová i formálna zhoda). V prípade, ak si dá študent prácu vytlačiť cez vydavateľstvo Ekonóm, prácu nám doručia priamo z vydavateľstva. S prácou študent odovzdá aj dokument kontrola originality z AIS (stačí vytlačiť iba prvú stranu jeden krát).

Súčasťou tlačenej záverečnej práce musí byť zadanie (vytlačené z AIS –  základná šablóna). Súbor záverečnej práce v pdf formáte, ktorú nahrávate do AISu, neobsahuje zadanie práce. Zadanie záverečnej práce sa stáva súčasťou iba vytlačenej formy záverečnej práce, nie je súčasťou elektronickej formy záverečnej práce.

Licenčné zmluvy sa podpisujú prostredníctvom AIS. Licenčné zmluvy nie je potrebné vytlačiť a odovzdať na študijné oddelenie.

Študent podá prihlášku na štátnu skúšku a obhajobu záverečnej práce cez AIS.

Na obhajobu záverečnej práce (bakalárskej práce) si každý študent prinesie svoju prácu v tlačenej podobe a vypracované otázky z posudkov k záverečnej práci.

 

V prípade augustového termínu bakalárskych štátnych skúšok sa záverečné práce vkladajú do AIS najneskôr 26.07.2024 a zároveň do tohto termínu sa podávajú prihlášky na štátne skúšky a obhajobu záverečných prác.

 

 UPOZORNENIE

Na titulnom liste sa uvádza názov študijného odboru (bez kódu)

 Študijný odbor - Ekonómia a manažment 

 Študijné programy :

 • Bakalárske štúdium:
  • Hospodárska informatika 
  • Data science v ekonómii 
  • Účtovníctvo 

 Pre vyplnenie Kódu (evidenčného čísla) použite nasledujúce čísla pracovísk:

 • 103002 Katedra účtovníctva a audítorstva
 • 103003 Katedra operačného výskumu a ekonometrie
 • 103004 Katedra aplikovanej informatiky
 • 103005 Katedra štatistiky
 • 103006 Katedra matematiky a aktuárstva

Teda napr. bakalárska práca na Katedre aplikovanej informatiky v študijnom programe Hospodárska informatika: 103004/B/2024/číslo ISIC (17-miestny číselný kód - číslo čipu)

Študijný program: Hospodárska informatika

Študijný odbor: Ekonómia a manažment 

Školiace pracovisko: Katedra aplikovanej informatiky

 

 V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte študijné oddelenie.