Ekonometria a operačný výskum

Absolvent študijného programu EOV ovláda vedecké metódy analýzy a syntézy ekonomických systémov s orientáciou na mikroekonomické a makroekonomické systémy zobrazené v podobe ekonomicko-matematických modelov, ktoré sa využívajú na formulovanie a riešenie zložitých rozhodovacích problémov a tvorbu stratégií podnikov, odvetví a národného hospodárstva. Absolvent je schopný tvorivo reagovať na riešenie úloh generovaných hospodárskou praxou, pričom primárnym cieľom jeho odbornej prípravy je zvládnutie exaktných metód a modelových prístupov. V kontexte globalizácie ekonomiky a vstupu Slovenska do európskej únie je tento typ vzdelania nevyhnutnosťou vzhľadom na rozvoj ekonomickej teórie na porovnateľných univerzitách a fakultách v Európe a vo svete.

 

Kvantitatívne metódy v ekonómii

Absolvent ovláda vedecké metódy analýzy a syntézy ekonomických systémov, ktoré umožňujú riešenie zložitých problémov rozhodovania na všetkých úrovniach národného hospodárstva, s využitím kvantitatívnych metód. Obsah poznatkov zaručí kompatibilitu a vedeckú mobilitu v európskom priestore.

 

Účtovníctvo

Absolventi tretieho stupňa študijného programu Účtovníctvo ovládajú vedecké metódy výskumu v oblasti účtovníctva a audítorstva s orientáciou na národné aj medzinárodné teoretické a metodologické problémy v uvedených a príbuzných oblastiach. Sú schopní riešiť zložité teoretické a praktické problémy na vrcholových stupňoch riadenia, tvorivým spôsobom aplikovať nové poznatky vo výskume a využívať jeho závery v akademickom prostredí, podnikateľskom prostredí a pri tvorbe a posudzovaní legislatívy nielen v prostredí SR, ale aj v širšom, nadnárodnom, prostredí.