data science v ekonómii

Absolventi študijného programu Data science v ekonómii na treťom stupni vysokoškolského štúdia ovládajú vedecké kvantitatívne metódy a postupy, ktorými sú schopní získavať relevantné informácie o zložitých socio-ekonomických javoch, procesoch a kauzálnych vzťahoch. Absolventa profilujú poznatky a zručnosti z pokročilých kvantitatívnych metód, ktoré majú interdisciplinárny charakter, pretože prepájajú aktuálne znalosti z oblasti matematiky, štatistiky, ekonometrie, operačného výskumu a informatiky.Absolventi študijného programu Data science v ekonómii na treťom stupni vysokoškolského štúdia ovládajú vedecké kvantitatívne metódy a postupy, ktorými sú schopní získavať relevantné informácie o zložitých socio-ekonomických javoch, procesoch a kauzálnych vzťahoch. Absolventa profilujú poznatky a zručnosti z pokročilých kvantitatívnych metód, ktoré majú interdisciplinárny charakter, pretože prepájajú aktuálne znalosti z oblasti matematiky, štatistiky, ekonometrie, operačného výskumu a informatiky.Po absolvovaní študijného programu budú absolventi schopní formulovať výskumné otázky a hypotézy, hľadať na ne relevantné odpovede prostredníctvom dolovania informácií zo štruktúrovaných a neštruktúrovaných databáz, z ktorých dokážu identifikovať skryté vzory, analyzovať kauzálne vzťahy a aplikovať prediktívnu analýzu. Doktorandi si osvoja schopnosť kriticky myslieť, samostatne navrhovať riešenia komplexných a aj interdisciplinárnych problémov a pracovať ako členovia výskumných tímov.Interdisciplinárny študijný program Data science v ekonómii pripravuje absolventov na kariéru výskumníkov, vedcov a analytikov v oblasti ekonómie, podnikania a marketingu najmä vo finančných, poisťovacích, telekomunikačných, účtovníckych a audítorských spoločnostiach a inštitúciách, ale aj v orgánoch štátnej správy a vo výskumných ústavoch.

účtovníctvo

Študijný program Účtovníctvo patrí do študijného odboru Ekonómia a manažment a bol spracovaný v súlade s misiou, poslaním a strategickými cieľmi EU v Bratislave určenými v jej dlhodobom zámere, požiadavkami uplatniteľnosti jeho absolventov na trhu práce, vrátane uplatniteľnosti pri ich profesionálnom pôsobení na vysokých školách, ako to predpokladá Register zamestnaní v Národnej sústave povolaní. Obsahovo vychádza aj z porovnania so študijným programom Účtovníctvo a finančné riadenie podniku na Vysokej škole ekonomické v Praze.Študijný program Účtovníctvo patrí do študijného odboru Ekonómia a manažment a bol spracovaný v súlade s misiou, poslaním a strategickými cieľmi EU v Bratislave určenými v jej dlhodobom zámere, požiadavkami uplatniteľnosti jeho absolventov na trhu práce, vrátane uplatniteľnosti pri ich profesionálnom pôsobení na vysokých školách, ako to predpokladá Register zamestnaní v Národnej sústave povolaní. Obsahovo vychádza aj z porovnania so študijným programom Účtovníctvo a finančné riadenie podniku na Vysokej škole ekonomické v Praze.Absolventi nadobudnú vedomosti, kompetencie a zručnosti potrebné na metodické usmernenie činnosti oddelení (odborov) účtovníctva pre účely návrhu implementačnej praxe v tých oblastiach súvisiacich s účtovníctvom, v ktorých regulačný rámec absentuje alebo je nedostatočný, nejednoznačný alebo nezodpovedá požiadavkám verného pravdivého obrazu, rozvoj teórie účtovníctva ako odboru aplikovaného ekonomického poznania vrátanie a to v súlade identifikovanými potrebami rozvoja spoločnosti. Predpokladá sa jeho uplatnenie v sfére metodického riadenia, v oblasti výskum a vo vzdelávaní.