Načítavam stránku...
 

Ekonometria a operačný výskum

Absolvent študijného programu EOV ovláda vedecké metódy analýzy a syntézy ekonomických systémov s orientáciou na mikroekonomické a makroekonomické systémy zobrazené v podobe ekonomicko-matematických modelov, ktoré sa využívajú na formulovanie a riešenie zložitých rozhodovacích problémov a tvorbu stratégií podnikov, odvetví a národného hospodárstva. Absolvent je schopný tvorivo reagovať na riešenie úloh generovaných hospodárskou praxou, pričom primárnym cieľom jeho odbornej prípravy je zvládnutie exaktných metód a modelových prístupov. V kontexte globalizácie ekonomiky a vstupu Slovenska do európskej únie je tento typ vzdelania nevyhnutnosťou vzhľadom na rozvoj ekonomickej teórie na porovnateľných univerzitách a fakultách v Európe a vo svete.

 

Kvantitatívne metódy v ekonómii

Absolvent ovláda vedecké metódy analýzy a syntézy ekonomických systémov, ktoré umožňujú riešenie zložitých problémov rozhodovania na všetkých úrovniach národného hospodárstva, s využitím kvantitatívnych metód. Obsah poznatkov zaručí kompatibilitu a vedeckú mobilitu v európskom priestore.

 

Účtovníctvo

Absolventi tretieho stupňa študijného programu Účtovníctvo ovládajú vedecké metódy výskumu z oblasti účtovníctva a audítorstva s orientáciou na národné aj medzinárodné teoretické a metodologické problémy v uvedených a príbuzných oblastiach. Sú schopní riešiť zložité teoretické a praktické problémy na rôznych stupňoch riadenia, tvorivým spôsobom aplikovať nové poznatky v pedagogickej i širšej hospodárskej a spoločenskej praxi. Vedia sa podieľať na tvorbe ucelených koncepcií ekonomického rozvoja v oblasti účtovníctva a audítorstva, riešiť náročné výskumné úlohy a publikovať výsledky výskumu vo vedeckých a odborných časopisoch a vysokoškolských učebných textoch.

 
FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?