Študijný poriadok

Sprievodca štúdiom 2023/2024

Sprievodca štúdiom 2022/2023

Sprievodca štúdiom 2021/2022

Sprievodca štúdiom 2020/2021

Sprievodca štúdiom 2019/2020

Zásady uznávania dokladov o štúdiu

Disciplinárny poriadok

Dokumenty a formuláre z oblasti doktorandského štúdia

Smernica o záverečných prácach

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov prvého a druhého stupňa štúdia na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave na akademický rok 2024/2025

 

 

Sociálne oddelenie

Štipendijný poriadok

Pravidlá pri pre priznávanie štipendií

Informácie na podávanie žiadostí o priznanie sociálneho štipendia

Tlačivo čestné vyhlásenie

Tlačivo potvrdenie zamestnávateľa o PN

 

Žiadosti a formuláre

Potvrdenie o prihlásení na štátne skúšky a obhajobu záverečnej práce

Žiadosť o uznanie vykonaných predmetov

Žiadosť o uznanie skúšok

Žiadosť o priradenie záverečnej práce odovzdanej do CRZP k aktuálnemu štúdiu

Žiadosť o uvoľnenie zo štúdia

Stáž v účtovnej firme - akceptačný list

Stáž v účtovnej firme - potvrdenie o absolvovaní

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosť o priradenie témy záverečnej práce k aktuálnemu štúdiu

Žiadosť o zmenu študijného programu

Žiadosť o zmenu formy štúdia

Žiadosť o prenos kreditov

Žiadosť o prerušenie štúdia

Oznámenie o zanechaní štúdia

 

Študenti so špecifickými potrebami

Žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami a súhlas s vyhodnotením špecifických potrieb

Potvrdenie o zdravotnom znevýhodnení

Žiadosť o primerané úpravy a podporné služby

Potvrdenie o poruchách učenia

Žiadosť o úpravu formy prijímacieho konania