Načítavam stránku...
 

Harmonogram zápisov 2018-2019 je nasledovný:

1. stupeň štúdia
Ročník  Dátum zápisu a poslucháreň 
  1. ročník denné + externé štúdium
všetky študijné programy

03.09.2018 o 09.00 v AULE EU

úvodné informácie

1. ročník denné štúdium – UC 03.09.2018 o 10.00 v B1.03
1. ročník denné štúdium – MR 03.09.2018 o 12.00 v B1.07
1. ročník denné štúdium – HI 03.09.2018 o 13.00 v B1.03
1. ročník externé štúdium – HI 03.09.2018 o 14.00 v B1.07
   
2. ročník denné štúdium – HI 05.09.2018 o 09.00 v B1.03
2. ročník denné štúdium – MR 05.09.2018 o 11.00 v B1.07
2. ročník denné štúdium – UC 05.09.2018 o 13.00 v B1.03
2. ročník externé štúdium – HI 05.09.2018 o 09.00 v B1.03
   
3. ročník denné štúdium – HI 06.09.2018 o 09.00 v B1.03
3. ročník denné štúdium – MR 06.09.2018 o 11.00 v B1.07
3. ročník denné štúdium – UC 06.09.2018 o 13.00 v B1.03
3. ročník externé štúdium – HI 06.09.2018 o 09.00 v B1.03
Predlžujúci 3. ročník – HI (denná a externá forma) 10.09.2018 od 09.00 na študijnom oddelení
Predlžujúci 3. ročník – MR + UC (denná a externá forma) 10.09.2018 od 11.00 na študijnom oddelení
2. stupeň štúdia
Ročník  Dátum zápisu a poslucháreň 
1. ročník denné štúdium – AKT + OVE + ŠME                                                           04.09.2018 o 09.00 v B1.03
1. ročník denné štúdium – UA + UFM 04.09.2018 o 12.00 v B1.03
1. ročník externé štúdium – IM 04.09.2018 o 10.00 v B1.07
1. ročník denné štúdium – IM 04.09.2018 o 10.00 v B1.07
   
2. ročník denné štúdium – AKT + OVE + ŠME                                07.09.2018 o 09.00 v B1.03
2. ročník denné + externé štúdium – IM 07.09.2018 o 10.00 v B1.07
2. ročník denné štúdium – UA + UFM 07.09.2018 o 12.00 v B1.03
3. ročník externé štúdium – IM 07.09.2018 o 10.00 v B1.07
MFM – všetky ročníky 10.9.2018 od 9 h na študijnom odd.

Predlžujúci 2.r.

AKT+OVE+ŠME+UA+UFM+IM+eIM

10.09.2018 od 13.00 na študijnom oddelení

 Náhradný termín zápisu nebude. Kto sa nemôže zúčastniť osobne, musí ho zapísať niekto iný na úradne overené splnomocnenie.

 

 

V zmysle čl. 4 ods. 4 Študijného poriadku EU v Bratislave je účasť na zápise povinná, ale môže Vás zapísať aj zástupca na základe úradne overenej plnej moci, pričom musí predložiť všetky dokumenty, ktoré FHI EU v Bratislave požaduje pri zápise. Zápis v inom ako určenom termíne nie je možný.

 

Požaduje sa preukázanie študenta/zástupcu na základe občianskeho preukazu.

 

 

Každý študent má povinnosť si skontrolovať pred ukončením skúšobného obdobia, či má v AIS zapísané všetky a správne výsledky, prípadne do 7. 7. 2018 zabezpečiť zapísanie (komunikovať s príslušným učiteľom).

 

Prosíme, aby ste si so sebou priniesli vyplnený a podpísaný Súhlas so spracovaním osobných údajov (týka sa všetkých študentov) https://fhi.euba.sk/studium/dokumenty-formulare a študenti denného štúdia Čestné vyhlásenie: https://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/poplatky-spojene-so-studiom

 

Študenti externého štúdia a všetci v nadštandardnej dĺžke štúdia sú povinní si prečítať Internú smernicu o školnom a poplatkoch na ak. r. 2018/19:

 

https://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/poplatky-spojene-so-studiom

 

V prípade, ak budete žiadať o úpravu školného, odovzdáte na zápise aj žiadosť o zníženie, odpustenie, splátky. Tlačivo žiadosti: https://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/poplatky-spojene-so-studiom K žiadosti je potrebné doložiť všetky relevantné doklady, na základe ktorých žiadosť podávate, bez týchto dokladov je žiadosť neplatná.

 

 

Tlačivo na rodinné prídavky:

 

http://www.upsvar.sk/buxus/docs/SSVaR/tlaciva/potvrdenie_o_nasvteve_skoly.pdf

 

 

Študenti, ktorí sa prídu zapísať do prvého ročníka (prvý i druhý stupeň štúdia) si okrem vyššie spomínaných dokladov prinesú:

 

Vytlačenú farebnú fotografiu tváre (portrétová fotografiu, ktorá musí spĺňať tieto parametre: min. rozmer 4,5 cm x 3,5 cm na bielom pozadí. Vzdialenosť medzi bradou a vrchom hlavy musí byť v rozsahu 70-80 % z výšky fotografie.

 

Overený doklad o ukončení predchádzajúceho štúdia (ak ho ešte nedoručili). Zahraniční študenti musia doručiť nostrifikovaný doklad o ukončení predchádzajúceho štúdia.

 

Prosíme, aby ste si so sebou priniesli vyplnený a podpísaný Súhlas so spracovaním osobných údajov (týka sa všetkých študentov) https://fhi.euba.sk/studium/dokumenty-formulare

 

a študenti denného štúdia Čestné vyhlásenie: https://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/poplatky-spojene-so-studiom

 

 

Študenti, ktorí už študovali na FHI si prinesú vypísanú Žiadosť o uznanie vykonaných predmetov prípadne Žiadosť o priradenie témy záverečnej práce k aktuálnemu štúdiu (tlačivá tu: https://fhi.euba.sk/studium/dokumenty-formulare)

 

 

Študenti, ktorí už študovali na inej vysokej škole a majú záujem o uznanie predmetov si prinesú vypísanú Žiadosť o uznanie skúšok (tlačivo tu: https://fhi.euba.sk/studium/dokumenty-formulare) a originál výpisu známok, sylaby predmetov.    

 

Akademický rok 2018-2019 začína 17.9.2018.

 

Harmonogram akademického roka FHI 2017/2018

Inžinierske štúdium

Koniec výučby letného semestra     11.5.2018 (EŠ 12.5.2018)
Koniec výučby letného semestra (posledné ročníky) 27.4.2018 (EŠ 28.4.2018)
Skúškové obdobie - záverečné ročníky I. a II. stupňa 30.4. - 26.5.2018
Skúškové obdobie - letný semester 14.5. - 6.7.2018
Termín na odovzdanie záverečných prác na katedru  do 4.5.2018
Termín na podanie prihlášky na štátne skúšky a obhajobu záverečnej práce cez AIS 11.5.2018 (od 2.5.2018)
rozdelenie študentov do komisii na štátne skúšky                    19.5.2018
Štátne skúšky - Aktuárstvo 21.5.2018 – 22.5.2018
Štátne skúšky - Štatistické metódy v ekonómii        21.5.2018 – 22.5.2018
Štátne skúšky - Operačný výskum a ekonometria 21.5.2018
Štátne skúšky - Účtovníctvo a audítorstvo 23.5.2018 – 25.5.2018
Štátne skúšky - Účtovníctvo a finančný manažment           23.5.2018 – 24.5.2018
Štátne skúšky - Informačný manažment 28.5.2018 – 30.5.2018
Promócie 25.6.2018
rozdelenie študentov podľa študijných programov o 11 h UA+UFM+UAe, o 13 h IM+IMe, o 15 h AKT,OVE,ŠME,MFM

 

Bakalárske štúdium

Koniec výučby letného semestra     11.5.2018 (EŠ 12.5.2018)
Koniec výučby letného semestra (posledné ročníky) 27.4.2018 (EŠ 28.4.2018)
Skúškové obdobie - záverečné ročníky I. a II. stupňa 30.4. - 26.5.2018
Skúškové obdobie - letný semester 14.5. - 6.7.2018
Termín na odovzdanie záverečných prác na katedru  do 25.5.2018
Termín na podanie prihlášky na štátne skúšky a obhajobu záverečnej práce cez AIS 30.5.2018 (od 2.5.2018)
rozdelenie študentov do komisii na štátne skúšky                      1.6.2018
Štátne skúšky - Hospodárska informatika 4.6.2018 – 5.6.2018 
Štátne skúšky - Účtovníctvo        7.6.2018 – 8.6.2018
Štátne skúšky - Manažérske rozhodovanie 6.6.2018 – 6.6.2018 
Promócie 2.7.2018
rozdelenie študentov podľa študijných programov o 11 h UCT, o 13 h HI+MR

 

Prijímacie konanie na 1. stupeň štúdia 11.6.2018 – 15.6.2018
Prijímacie konanie na 2. stupeň štúdia
Náhradný termín prijímacích pohovorov na 1. a 2. stupeň štúdia      nie je
Náhradný termín na odovzdanie bakalárskych záverečných prác                              3.8.2018
Náhradný a opravný termín bakalárskych štátnych skúšok

21.-22.8.2018

prihlasovanie od 1.8. do 10.8.2018

Náhradný termín na odovzdanie inžinierskych záverečných prác apríl/máj 2019
Náhradný a opravný termín inžinierskych štátnych skúšok máj-jún 2019

 

 

 

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?