Načítavam stránku...
 

Postup prihlasovania sa na záverečné práce

Postup pre študentov "Odovzdanie Záverečnej práce do EZP v AIS"

Postup nahrávania záverečných prác do AIS

Posudok pre externého oponenta na diplomovú prácu

Komplexné informácie - smernice, vzory textov a pokyny k  ev. systému AIS

 

Prideľovanie tém záverečných prác - inžinierskych prác

na akademický rok 2018/2019

Vypisovanie, nahlasovanie sa a evidencia tém záverečných prác – inžinierske práce – sa uskutoční cez Akademický informačný systém (AIS). Jednotlivé katedry vypíšu témy záverečných prác, ktoré budú zverejnené v AIS. Na každú tému sa môže prihlásiť len jeden študent.

Prosím dodržať nasledovný harmonogram:

Činnosti Termín
Všetky témy záverečných prác sú vložené a schválené v AIS do 23.10.2018
Zverejnenie tém pre študentov – študenti si môžu prezrieť témy a vybrať si tému 25.10.-12.11.2018
Študenti, ktorí sa prihlasujú na témy záverečných prác, sa prihlasujú cez AIS (modul Záverečné práce – návod je zverejnený https://fhi.euba.sk/studium/inzinierske-studium/zaverecne-prace

od 13.11.2018 o 8:00 h –

do 16.11.2018

Študenti, ktorí si v danom termíne nevyberú žiadnu prácu a nebudú mať ospravedlniteľný dôvod (napr. PN) – téma im bude pridelená  do 30.11.2018

Vypísanie vlastnej témy záverečnej práce je možné po dohode s učiteľom (do 23.10.). Vybrať si vypísanú tému práce je možné po dohode s učiteľom (pravidlá určujú jedenotlivé katedry) ešte pred oficiálnym prihlasovaním (do 12.11.) - učiteľ má právo si vybrať študenta (pri oficiálnom prihlasovaní cez AIS už nie). Po termíne 12.11. učitelia už nemôžu vypisovať záverečné práce a ani priradiť študenta k téme záverečnej práce (učitelia musia dodržať limit počtu vypísaných záverečných prác - inžinierskych i bakalárskych) a nemôžu vypisovať ďalšie témy navyše. Nie je možné si vybrať záverečnú prácu z inej katedry.

Náležitosti k vypracovaniu záverečných prác sú zverejnené tu: https://fhi.euba.sk/studium/inzinierske-studium/zaverecne-prace

Nahlasovanie na záverečné práce sa koná v súlade s Internou smernicou č. 8/2017 o záverečných a habilitačných prácach zverejnenou na https://euba.sk/www_write/files/SK/docs/interne-smernice/2017/2017-8-is_zaverecne-prace.pdf

Zoznam koordinátorov za jednotlivé katedry:

KAI       Ing. Mgr. Peter Schmidt, PhD.

KM        Ing. Michal Páleš, PhD.

KOVE    Ing. Marián Reiff, PhD.

KŠ        Ing. Ján Bolgáč

KÚA      prof. Ing. Miloš Tumpach, PhD.

V prípade akýchkoľvek otázok, prosím pripomienky zaslať na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

Postup pri odovzdávaní diplomových prác - budeme aktualizovať priebežne

Diplomová práca (záverečná práca) sa odovzdáva na sekretariáte katedry, ktorá tému práce vypísala, v pracovných dňoch v čase úradných hodín.

Diplomovú prácu je možné vložiť do AIS iba po súhlase vedúceho záverečnej práce (ak študent svojvoľne prácu odovzdá pred odsúhlasením, prácu už nie je možné z AIS vymazať ani opätovne vložiť a študent si musí vybrať novú tému záverečnej práce)!!!

Termíny pre odovzdanie DP (na sekretariáte katedry)

DátumDeňČas
 30. 4. 2019 utorok 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
 2. 5. 2019 štvrtok 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
 3. 5. 2019 piatok 8:00 - 13:00

 

Diplomová práca musí byť odovzdaná do 3. 5. 2019 do 13:00 hod.

Pred odovzdaním záverečnej práce musí byť práca uložená do Centrálneho registra záverečných prác cez AIS, najneskôr do termínu odovzdania záverečnej práce s prihláškou na štátne skúšky je však potrebné odovzdať i výsledok kontroly originality, preto odporúčame do AIS nahrať prácu niekoľko dní pred prihlásením sa na štátne skúšky.

Študent odovzdáva záverečnú prácu zviazanú v tepelnej väzbe v 2 vyhotoveniach, vytlačená obojstranne (okrem úvodných strán, t.j. obojstranne od úvodu, potrebné nastaviť nepravidelné okraje, 3,5 cm na viazanej strane listu) - verzia v AIS musí byť zhodná s vytlačenou verziou (obsahová i formálna zhoda).

Súčasťou záverečnej práce musí byť Zadanie (vytlačené z AIS –  základná šablóna) .

Súčasne so záverečnou prácou musí študent odovzdať: (Licenčné zmluvy musia byť podpísané vedúcim záverečnej práce!)

 • Analytický list v 3 vyhotoveniach (vytlačené z AIS – tlačí študent z AIS – dá sa vytlačiť až po vložení práce do AIS)
  • 1 ks - odovzdáva sa spolu so záverečnou prácou na archiváciu do knižnice;
  • 1 ks - odovzdáva sa vedúcemu záverečnej práce;
  • 1 ks - katedra potvrdí prijatie práce a odovzdáva sa na študijnom oddelení.
 • Licenčnú zmluvu o použití záverečnej práce pre účely „centrálneho“ sprístupnenia práce v 3 vyhotoveniach, prípadne Žiadosť o zastavenie verejného sprístupňovania bez možnosti sprístupnenia (vytlačené z AIS – tlačí študent z AIS dá sa vytlačiť až po vložení práce do AIS, podpisuje vedúci záverečnej práce):
  • 1 ks - odovzdáva sa na archiváciu do knižnice;
  • 1 ks - odovzdáva sa vedúcemu záverečnej práce;
  • 1 ks - vyhotovenie zostáva u študenta.
 • Licenčnú zmluvu o použití záverečnej práce pre účely sprístupnenia práce prostredníctvom webového sídla EU v Bratislave v 3 vyhotoveniach (vytlačené z AIS – tlačí študent z AIS dá sa vytlačiť až po vložení práce do AIS, podpisuje vedúci záverečnej práce):
  • 1 ks - odovzdáva sa na archiváciu do knižnice;
  • 1 ks - odovzdáva sa vedúcemu záverečnej práce;
  • 1 ks - vyhotovenie zostáva u študenta.

 CD/DVD s nahratou záverečnou prácou sa už neodovzdáva. Vytlačená verzia sa porovnáva s verziou nahratou v AIS.

Študent na katedru odovzdá:

 • 2 ks Záverečnú prácu - vytlačenú obojstranne (1 ks vedúci záverečnej práce, 1 ks sekretariát);
 • 2 ks Analytický list (1 ks katedra potvrdí prevzatie záverečnej práce, 1ks archivácia);
 • 2*2 ks Licenčnú zmluvu (1 ks knižnica, 1ks vedúci záverečnej práce)
 • Žiadosť o zastavenie verejného sprístupňovania bez možnosti sprístupnenia (ak študent o to žiada) (knižnica);

 

Študent podá prihlášku na štátne skúšky a obhajobu záverečnej práce cez AIS a na študijné oddelenie odovzdá do 10. 5. 2019 (inžinierske štúdium) do 15.00 hod.:

 • Analytický list, na ktorom katedra potvrdila prevzatie záverečnej práce;
 • Žiadosť o zastavenie verejného sprístupňovania bez možnosti sprístupnenia (ak študent o to žiada);
 • Protokol o kontrole originality záverečnej práce vytlačenú z AIS – len prvá strana (pri diplomových prácach – max. 40%);
 • Vytlačí a vyplní oznámenie, 
 • v prípade záujmu potvrdí účasť na promóciách.

 

Na obhajobu záverečnej práce (diplomovej práce) si každý študent prinesie svoju prácu v tlačenej podobe a vypracované otázky z posudkov k záverečnej práci.

 

UPOZORNENIE

Na titulnom liste sa uvádza názov študijného odboru (bez kódu)

 

Študijný odbor - Ekonómia a manažment, študijné programy:

 • Inžinierske štúdium:
  • Aktuárstvo 
  • Operačný výskum a ekonometria 
  • Štatistické metódy v ekonómii 
  • Informačný manažment 
  • Účtovníctvo a audítorstvo 
  • Účtovníctvo a finančný manažment 

 

Pre vyplnenie Kódu (evidenčného čísla) použite nasledujúce čísla pracovísk:

 • 103002 Katedra účtovníctva a audítorstva,
 • 103003 Katedra operačného výskumu a ekonometrie,
 • 103004 Katedra aplikovanej informatiky,
 • 103005 Katedra štatistiky,
 • 103006 Katedra matematiky a aktuárstva.

 

Teda napr. inžinierska práca na Katedre účtovníctva a audítorstva v študijnom programe Účtovníctvo a audítorstvo: 103002/I/2019/číslo ISIC (10-miestny, resp. 12-miestny číselný kód priamo pod fotografiou)

 

Študijný program: Účtovníctvo a audítorstvo

Študijný odbor: Ekonómia a manažment

Školiace pracovisko: Katedra účtovníctva a audítorstva

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte študijné oddelenie. 

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?