Videonávod na prihlasovanie sa na záverečné práce

Postup pre študentov "Odovzdanie Záverečnej práce do EZP v AIS"

Postup nahrávania záverečných prác do AIS

Postup na podpisovanie licenčnej zmluvy v AISe

Posudok pre externého oponenta na diplomovú prácu

Komplexné informácie - smernice, vzory textov a pokyny k  ev. systému AIS

Ponuka tlače záverečných prác

Šablóna powerpointovej prezentácie pre obhajobu záverečnej práce

Súbor záverečnej práce v pdf formáte, ktorú nahrávate do AISu, neobsahuje zadanie práce. Zadanie záverečnej práce sa stáva súčasťou iba vytlačenej formy záverečnej práce, nie je súčasťou elektronickej formy záverečnej práce.

Prideľovanie tém záverečných prác - inžinierskych prác

na akademický rok 2022/2023

Vypisovanie, nahlasovanie sa a evidencia tém záverečných prác – inžinierske práce – sa uskutoční cez Akademický informačný systém (AIS). Jednotlivé katedry vypíšu témy záverečných prác, ktoré budú zverejnené v AIS. Na každú tému sa môže prihlásiť len jeden študent.

Prosím dodržať nasledovný harmonogram:

Činnosti Termín
Všetky témy záverečných prác sú vložené a schválené v AIS do 17. 3. 2023
Zverejnenie tém pre študentov – študenti si môžu prezrieť témy a vybrať si tému od 17.3.2023 do 24.3.2023
Študenti, ktorí sa prihlasujú na témy záverečných prác, sa prihlasujú cez AIS (modul Záverečné práce – návod je zverejnený https://fhi.euba.sk/studium/inzinierske-studium/zaverecne-prace od 24.3.2023 od 8:00 hod. do 31.3.2023 23:59 hod.
Študenti, ktorí si v danom termíne nevyberú žiadnu prácu a nebudú mať ospravedlniteľný dôvod (napr. PN) – téma im bude pridelená po 31.3.2023
  • Vypísanie vlastnej témy záverečnej práce je možné po dohode s učiteľom (do 3.3.2023). Vybrať si vypísanú tému práce je možné po dohode s učiteľom (pravidlá určujú jednotlivé katedry) ešte pred oficiálnym prihlasovaním - učiteľ má právo si vybrať študenta (pri oficiálnom prihlasovaní cez AIS už nie). Po termíne 17.3.2023 učitelia už nemôžu vypisovať záverečné práce a ani priradiť študenta k téme záverečnej práce (učitelia musia dodržať limit počtu vypísaných záverečných prác - inžinierskych i bakalárskych) a nemôžu vypisovať ďalšie témy navyše. Nie je možné si vybrať záverečnú prácu z inej katedry.

Náležitosti k vypracovaniu záverečných prác sú zverejnené tu: https://euba.sk/student/zaverecne-prace

Nahlasovanie na záverečné práce sa koná v súlade s Internou smernicou č. 8/2021 o záverečných a habilitačných prácach zverejnenou na  https://euba.sk/student/zaverecne-prace

Zoznam koordinátorov za jednotlivé katedry:

KAI       Ing. Mgr. Peter Schmidt, PhD.

KM       doc Ing. Michal Páleš, PhD.

KOVE   Ing. Pavel Gežík, PhD.

KŠ        Ing. Ján Bolgáč

KÚA     prof. Ing. Miloš Tumpach, PhD.

V prípade akýchkoľvek otázok, prosím pripomienky zaslať na .

 

Postup pri odovzdávaní diplomových prác v akademickom roku 2022/2023

Diplomovú prácu je možné vložiť do AIS iba po súhlase vedúceho záverečnej práce (ak študent svojvoľne prácu odovzdá pred odsúhlasením, prácu už nie je možné z AIS vymazať ani opätovne vložiť a študent si musí vybrať novú tému záverečnej práce)!!!

Termín pre vloženie diplomovej práce do AIS je najneskôr 28. 04. 2023.

Pred odovzdaním záverečnej práce musí byť práca uložená do Centrálneho registra záverečných prác cez AIS, najneskôr do termínu odovzdania záverečnej práce s prihláškou na štátne skúšky je však potrebné odovzdať i výsledok kontroly originality, preto odporúčame do AIS nahrať prácu niekoľko dní pred prihlásením sa na štátne skúšky.

Študent odovzdáva záverečnú prácu podľa požiadaviek príslušnej katedry na sekretariát katedry zviazanú v tepelnej väzbe v 2 vyhotoveniach, vytlačená obojstranne (okrem úvodných strán, t. j. obojstranne od úvodu, potrebné nastaviť nepravidelné okraje, 3,5 cm na viazanej strane listu) - verzia v AIS musí byť zhodná s vytlačenou verziou (obsahová i formálna zhoda). V prípade, ak si dá študent prácu vytlačiť cez vydavateľstvo Ekonóm, prácu nám doručia priamo z vydavateľstva. S prácou študent odovzdá aj dokument kontrola originality z AIS (stačí vytlačiť iba prvú stranu jeden krát).

Súčasťou záverečnej práce musí byť Zadanie (vytlačené z AIS –  základná šablóna) .

Študent podá prihlášku na štátnu skúšku a obhajobu záverečnej práce cez AIS.

Na obhajobu záverečnej práce (diplomovej práce) si každý študent prinesie svoju prácu v tlačenej podobe a vypracované otázky z posudkov k záverečnej práci.

Licenčné zmluvy sa podpisujú prostredníctvom AIS. Licenčné zmluvy nie je potrebné vytlačiť a odovzdať na študijné oddelenie.

 

 Opravné štátne skúšky sú naplánované na január 2024.

 

UPOZORNENIE

Na titulnom liste sa uvádza názov študijného odboru (bez kódu)

 Študijný odbor - Ekonómia a manažment 

 Študijné programy :

  • Inžinierske štúdium:
    • Aktuárstvo
    • Data science v ekonómii
    • Informačný manažment
    • Účtovníctvo a audítorstvo

 

Pre vyplnenie Kódu (evidenčného čísla) použite nasledujúce čísla pracovísk:

103002 Katedra účtovníctva a audítorstva,

103003 Katedra operačného výskumu a ekonometrie,

103004 Katedra aplikovanej informatiky,

103005 Katedra štatistiky,

103006 Katedra matematiky a aktuárstva.

 

Teda napr. inžinierska práca na Katedre účtovníctva a audítorstva v študijnom programe Účtovníctvo a audítorstvo: 103002/I/2023/číslo ISIC (16-miestny, resp. 18-miestny číselný kód priamo pod fotografiou)

Študijný program: Účtovníctvo a audítorstvo

Študijný odbor: Ekonómia a manažment

Školiace pracovisko: Katedra účtovníctva a audítorstva

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte študijné oddelenie.