Načítavam stránku...
 

Postup prihlasovania sa na záverečné práce

Postup pre študentov "Odovzdanie Záverečnej práce do EZP v AIS"

Postup nahrávania záverečných prác do AIS

Posudok pre externého oponenta na diplomovú prácu

Komplexné informácie - smernice, vzory textov a pokyny k  ev. systému AIS

 

 

Postup pri odovzdávaní diplomových prác

Diplomová práca (záverečná práca) sa odovzdáva na sekretariáte katedry, ktorá tému práce vypísala, v pracovných dňoch v čase úradných hodín.

Diplomovú prácu je možné vložiť do AIS iba po súhlase vedúceho záverečnej práce (ak študent svojvoľne prácu odovzdá pred odsúhlasením, prácu už nie je možné z AIS vymazať ani opätovne vložiť a študent si musí vybrať novú tému záverečnej práce)!!!

Termíny pre odovzdanie DP (na sekretariáte katedry)

DátumDeňČas
 2. 5. 2018 streda 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
 3. 5. 2018 štvrtok 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
 4. 5. 2018 piatok 8:00 - 13:00

 

Diplomová práca musí byť odovzdaná do 4. 5. 2018.

Pred odovzdaním záverečnej práce musí byť práca uložená do Centrálneho registra záverečných prác cez AIS, najneskôr do termínu odovzdania záverečnej práce http://www.euba.sk/sk/zaverecne-prace/ s prihláškou na štátne skúšky je však potrebné odovzdať i výsledok kontroly originality, preto odporúčame do AIS nahrať prácu niekoľko dní pred prihlásením sa na štátne skúšky.

Študent odovzdáva záverečnú prácu zviazanú v tepelnej väzbe v 2 vyhotoveniach, vytlačená obojstranne (okrem úvodných strán, t.j. obojstranne od úvodu, potrebné nastaviť nepravidelné okraje, 3,5 cm na viazanej strane listu) - verzia v AIS musí byť zhodná s vytlačenou verziou (obsahová i formálna zhoda).

Súčasťou záverečnej práce musí byť Zadanie (vytlačené z AIS – vytlačí vedúci záverečnej práce – základná šablóna) a podpísané čestné vyhlásenie o samostatnom vypracovaní práce.

Súčasne so záverečnou prácou musí študent odovzdať: (Licenčné zmluvy musia byť podpísané vedúcim záverečnej práce!)

 • Analytický list v 3 vyhotoveniach (vytlačené z AIS – tlačí študent z AIS – dá sa vytlačiť až po vložení práce do AIS)
  • 1 ks - odovzdáva sa spolu so záverečnou prácou na archiváciu do knižnice;
  • 1 ks - odovzdáva sa vedúcemu záverečnej práce;
  • 1 ks - katedra potvrdí prijatie práce a odovzdáva sa na študijnom oddelení.
 • Licenčnú zmluvu o použití záverečnej práce pre účely „centrálneho“ sprístupnenia práce v 3 vyhotoveniach, prípadne Žiadosť o zastavenie verejného sprístupňovania bez možnosti sprístupnenia (vytlačené z AIS – tlačí študent z AIS dá sa vytlačiť až po vložení práce do AIS, podpisuje vedúci záverečnej práce):
  • 1 ks - odovzdáva sa na archiváciu do knižnice;
  • 1 ks - odovzdáva sa vedúcemu záverečnej práce;
  • 1 ks - vyhotovenie zostáva u študenta.
 • Licenčnú zmluvu o použití záverečnej práce pre účely sprístupnenia práce prostredníctvom webového sídla EU v Bratislave v 3 vyhotoveniach (vytlačené z AIS – tlačí študent z AIS dá sa vytlačiť až po vložení práce do AIS, podpisuje vedúci záverečnej práce):
  • 1 ks - odovzdáva sa na archiváciu do knižnice;
  • 1 ks - odovzdáva sa vedúcemu záverečnej práce;
  • 1 ks - vyhotovenie zostáva u študenta.

 CD/DVD s nahratou záverečnou prácou sa už neodovzdáva. Vytlačená verzia sa porovnáva s verziou nahratou v AIS.

Študent na katedru odovzdá:

 • 2 ks Záverečnú prácu - vytlačenú obojstranne (vedúci záverečnej práce, oponent, knižnica);
 • 2 ks Analytický list (1 ks katedra potvrdí prevzatie záverečnej práce, 1ks archivácia);
 • 2*2 ks Licenčnú zmluvu (1 ks knižnica, 1ks vedúci záverečnej práce)
 • Žiadosť o zastavenie verejného sprístupňovania bez možnosti sprístupnenia (ak študent o to žiada) (knižnica);

 

Študent podá prihlášku na štátne skúšky a obhajobu záverečnej práce cez AIS a na študijné oddelenie odovzdá do 11. 5. 2018 (inžinierske štúdium) do 15.00 hod.:

 • Analytický list, na ktorom katedra potvrdila prevzatie záverečnej práce;
 • Žiadosť o zastavenie verejného sprístupňovania bez možnosti sprístupnenia (ak študent o to žiada);
 • Index – ak bol študentovi index vydaný, ostatní si skontrolujú, či majú všetky hodnotenia za všetky predmety v AIS;
 • Protokol o kontrole originality záverečnej práce vytlačenú z AIS – len prvá strana (pri diplomových prácach – 40%);
 • v prípade záujmu potvrdí účasť na promóciách.

 

Na obhajobu záverečnej práce (diplomovej práce) si každý študent prinesie svoju prácu v tlačenej podobe a vypracované otázky z posudkov k záverečnej práci.

 

UPOZORNENIE

Na titulnom liste sa uvádza názov študijného odboru (bez kódu)

 

Študijné programy a študijné odbory:

 • Inžinierske štúdium:
  • Aktuárstvo (ŠO – Kvantitatívne metódy v ekonómii)
  • Operačný výskum a ekonometria (ŠO – Kvantitatívne metódy v ekonómii)
  • Štatistické metódy v ekonómii (ŠO – Kvantitatívne metódy v ekonómii)
  • Informačný manažment (ŠO – Kvantitatívne metódy v ekonómii)
  • Účtovníctvo a audítorstvo (ŠO – Účtovníctvo)

 

Pre vyplnenie Kódu (evidenčného čísla) použite nasledujúce čísla pracovísk:

 • 103002 Katedra účtovníctva a audítorstva
 • 103003 Katedra operačného výskumu a ekonometrie
 • 103004 Katedra aplikovanej informatiky
 • 103005 Katedra štatistiky
 • 103006 Katedra matematiky a aktuárstva

 

Teda napr. inžinierska práca na Katedre účtovníctva a audítorstva v študijnom programe Účtovníctvo a audítorstvo: 103002/I/2018/číslo ISIC (10-miestny, resp. 12-miestny číselný kód priamo pod fotografiou)

 

Študijný program: Účtovníctvo a audítorstvo

Študijný odbor: Účtovníctvo

Školiace pracovisko: Katedra účtovníctva a audítorstva

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte študijné oddelenie.

 

 

 

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?