Postup prihlasovania sa na záverečné práce

Postup pre študentov "Odovzdanie Záverečnej práce do EZP v AIS"

Postup nahrávania záverečných prác do AIS

Posudok pre externého oponenta na diplomovú prácu

Komplexné informácie - smernice, vzory textov a pokyny k  ev. systému AIS

Ponuka tlače záverečných prác

Súbor záverečnej práce v pdf formáte, ktorú nahrávate do AISu, musí obsahovať aj zadanie práce. Zadanie práce sa nachádza v úvodnej časti. Úvodná časť obsahuje tieto položky v danom poradí:
a) obal,
b) titulný list,
c) zadanie záverečnej práce,
d) poďakovanie (nepovinné),
e) abstrakt v štátnom jazyku,
f) abstrakt v anglickom jazyku, resp. inom svetovom jazyku(v súlade so zadaním záverečnej práce),
g) obsah,
h) zoznam ilustrácií a zoznam tabuliek (nepovinné),
i) zoznam skratiek a značiek (nepovinné),
j) slovník (nepovinné).

Prideľovanie tém záverečných prác - inžinierskych prác

na akademický rok 2020/2021

Vypisovanie, nahlasovanie sa a evidencia tém záverečných prác – inžinierske práce – sa uskutoční cez Akademický informačný systém (AIS). Jednotlivé katedry vypíšu témy záverečných prác, ktoré budú zverejnené v AIS. Na každú tému sa môže prihlásiť len jeden študent.

Prosím dodržať nasledovný harmonogram:

Činnosti Termín
Všetky témy záverečných prác sú vložené a schválené v AIS do 6. 11. 2020
Zverejnenie tém pre študentov – študenti si môžu prezrieť témy a vybrať si tému 07.11.2020 do 15.11.2020
Študenti, ktorí sa prihlasujú na témy záverečných prác, sa prihlasujú cez AIS (modul Záverečné práce – návod je zverejnený https://fhi.euba.sk/studium/inzinierske-studium/zaverecne-prace od 16.11.2020 od 8:00 hod. do 20.11.2020 23:59 hod.
Študenti, ktorí si v danom termíne nevyberú žiadnu prácu a nebudú mať ospravedlniteľný dôvod (napr. PN) – téma im bude pridelená  do 30.11.2020

Vypísanie vlastnej témy záverečnej práce je možné po dohode s učiteľom (do 28.10.2020). Vybrať si vypísanú tému práce je možné po dohode s učiteľom (pravidlá určujú jednotlivé katedry) ešte pred oficiálnym prihlasovaním (do 15.11.2020) - učiteľ má právo si vybrať študenta (pri oficiálnom prihlasovaní cez AIS už nie). Po termíne 15.11.2020 učitelia už nemôžu vypisovať záverečné práce a ani priradiť študenta k téme záverečnej práce (učitelia musia dodržať limit počtu vypísaných záverečných prác - inžinierskych i bakalárskych) a nemôžu vypisovať ďalšie témy navyše. Nie je možné si vybrať záverečnú prácu z inej katedry.

Náležitosti k vypracovaniu záverečných prác sú zverejnené tu: https://fhi.euba.sk/studium/inzinierske-studium/zaverecne-prace

Nahlasovanie na záverečné práce sa koná v súlade s Internou smernicou č. 8/2017 o záverečných a habilitačných prácach zverejnenou na https://euba.sk/www_write/files/SK/docs/interne-smernice/2017/2017-8-is_zaverecne-prace.pdf

Zoznam koordinátorov za jednotlivé katedry:

KAI       Ing. Mgr. Peter Schmidt, PhD.

KM        Ing. Michal Páleš, PhD.

KOVE    Ing. Marián Reiff, PhD.

KŠ        Ing. Ján Bolgáč

KÚA      prof. Ing. Miloš Tumpach, PhD.

V prípade akýchkoľvek otázok, prosím pripomienky zaslať na .

 

Postup pri odovzdávaní diplomových prác - budeme aktualizovať priebežne

V súvislosti s pandémiou COVID-19 budú študenti diplomové práce ako aj ostatné dokumenty odovzdávať zapisovateľovi štátnicovej komisie v deň štátnic. Bližšie informácie, pokyny nájdete v manuáli pre študentov k štátnym skúškam (link na manuál bude priložený dodatočne, najneskôr 17. 5. 2021). V prípade, ak študent využil pri vytlačení práce služby vydavateľstva EKONÓM, vydavateľstvo zabezpečilo a doručilo práce priamo na fakultu.

Diplomovú prácu je možné vložiť do AIS iba po súhlase vedúceho záverečnej práce (ak študent svojvoľne prácu odovzdá pred odsúhlasením, prácu už nie je možné z AIS vymazať ani opätovne vložiť a študent si musí vybrať novú tému záverečnej práce)!!!

Termín pre vloženie diplomovej práce do AIS je najneskôr 12. 05. 2021.

Pred odovzdaním záverečnej práce musí byť práca uložená do Centrálneho registra záverečných prác cez AIS, najneskôr do termínu odovzdania záverečnej práce s prihláškou na štátne skúšky je však potrebné odovzdať i výsledok kontroly originality, preto odporúčame do AIS nahrať prácu niekoľko dní pred prihlásením sa na štátne skúšky.

Študent odovzdáva záverečnú prácu zviazanú v tepelnej väzbe v 2 vyhotoveniach, vytlačená obojstranne (okrem úvodných strán, t.j. obojstranne od úvodu, potrebné nastaviť nepravidelné okraje, 3,5 cm na viazanej strane listu) - verzia v AIS musí byť zhodná s vytlačenou verziou (obsahová i formálna zhoda).

Súčasťou záverečnej práce musí byť Zadanie (vytlačené z AIS –  základná šablóna) .

Súčasne so záverečnou prácou musí študent odovzdať: 

Analytický list v 3 vyhotoveniach (vytlačené z AIS – tlačí študent z AIS – dá sa vytlačiť až po vložení práce do AIS)

1 ks - odovzdáva sa spolu so záverečnou prácou na archiváciu do knižnice;
1 ks - odovzdáva sa vedúcemu záverečnej práce;
1 ks - katedra potvrdí prijatie práce a odovzdáva sa na študijnom oddelení.

Licenčnú zmluvu o použití záverečnej práce pre účely „centrálneho“ sprístupnenia práce v 3 vyhotoveniach, prípadne Žiadosť o zastavenie verejného sprístupňovania bez možnosti sprístupnenia (vytlačené z AIS – tlačí študent z AIS dá sa vytlačiť až po vložení práce do AIS,):

1 ks - odovzdáva sa na archiváciu do knižnice;
1 ks - odovzdáva sa vedúcemu záverečnej práce;
1 ks - vyhotovenie zostáva u študenta.

Licenčnú zmluvu o použití záverečnej práce pre účely sprístupnenia práce prostredníctvom webového sídla EU v Bratislave v 3 vyhotoveniach (vytlačené z AIS – tlačí študent z AIS dá sa vytlačiť až po vložení práce do AIS,)

1 ks - odovzdáva sa na archiváciu do knižnice;
1 ks - odovzdáva sa vedúcemu záverečnej práce;
1 ks - vyhotovenie zostáva u študenta.

 CD/DVD s nahratou záverečnou prácou sa už neodovzdáva. Vytlačená verzia sa porovnáva s verziou nahratou v AIS.

Študent podá prihlášku na štátnu skúšku a obhajobu záverečnej práce cez AIS.

Študent v deň svojich štátnych skúšok odovzdá zapisovateľovi štátnicovej komisie:

2 ks Záverečnú prácu – vytlačenú obojstranne (v prípade vytlačenia práce prostredníctvom vydavateľstva EKONÓM práca už je na fakulte, nie je potrebné prácu odovzdávať);

3 ks Analytický list;

3 ks Licenčnú zmluvu pre vysokú školu;

3 ks Licenčnú zmluvu pre CRP,

Žiadosť o zastavenie verejného sprístupňovania bez možnosti sprístupnenia (ak študent o to žiada);

1 ks kontrolu originality (stačí vytlačiť iba prvú stranu),

1 ks prihlášku na štátne skúšky a na obhajobu záverečnej práce – vyplní podľa toho, ktorú časť bude absolvovať (oznámenie)

Na obhajobu záverečnej práce (diplomovej práce) si každý študent prinesie svoju prácu v tlačenej podobe a vypracované otázky z posudkov k záverečnej práci.

V prípade augustového termínu diplomových štátnych skúšok sa záverečné práce odovzdávajú do 30.07.2021 a zároveň do tohto termínu sa podávajú prihlášky na štátne skúšky a obhajobu záverečných prác. Bližšie podrobnosti ohľadom odovzdávania prác na študijné oddelenie budú upresnené v priebehu mesiaca júl.

UPOZORNENIE

Na titulnom liste sa uvádza názov študijného odboru (bez kódu)

 Študijný odbor - Ekonómia a manažment, študijné programy:

Inžinierske štúdium:

Aktuárstvo 

Operačný výskum a ekonometria 

Štatistické metódy v ekonómii 

Informačný manažment 

Účtovníctvo a audítorstvo 

Účtovníctvo a finančný manažment 

 

Pre vyplnenie Kódu (evidenčného čísla) použite nasledujúce čísla pracovísk:

103002 Katedra účtovníctva a audítorstva,

103003 Katedra operačného výskumu a ekonometrie,

103004 Katedra aplikovanej informatiky,

103005 Katedra štatistiky,

103006 Katedra matematiky a aktuárstva.

 Teda napr. inžinierska práca na Katedre účtovníctva a audítorstva v študijnom programe Účtovníctvo a audítorstvo: 103002/I/2019/číslo ISIC (10-miestny, resp. 12-miestny číselný kód priamo pod fotografiou)

 Študijný program: Účtovníctvo a audítorstvo

Študijný odbor: Ekonómia a manažment

Školiace pracovisko: Katedra účtovníctva a audítorstva

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte študijné oddelenie.