Postup prihlasovania sa na záverečné práce

Postup pre študentov "Odovzdanie Záverečnej práce do EZP v AIS"

Postup nahrávania záverečných prác do AIS

Postup na podpisovanie licenčnej zmluvy v AISe

Posudok pre externého oponenta na diplomovú prácu

Komplexné informácie - smernice, vzory textov a pokyny k  ev. systému AIS

Ponuka tlače záverečných prác

Súbor záverečnej práce v pdf formáte, ktorú nahrávate do AISu, neobsahuje zadanie práce. Zadanie záverečnej práce sa stáva súčasťou iba vytlačenej formy záverečnej práce, nie je súčasťou elektronickej formy záverečnej práce.

Prideľovanie tém záverečných prác - inžinierskych prác

na akademický rok 2021/2022

Vypisovanie, nahlasovanie sa a evidencia tém záverečných prác – inžinierske práce – sa uskutoční cez Akademický informačný systém (AIS). Jednotlivé katedry vypíšu témy záverečných prác, ktoré budú zverejnené v AIS. Na každú tému sa môže prihlásiť len jeden študent.

Prosím dodržať nasledovný harmonogram:

Činnosti Termín
Všetky témy záverečných prác sú vložené a schválené v AIS do 26. 10. 2021
Zverejnenie tém pre študentov – študenti si môžu prezrieť témy a vybrať si tému od 3.11.2021 do 7.11.2021
Študenti, ktorí sa prihlasujú na témy záverečných prác, sa prihlasujú cez AIS (modul Záverečné práce – návod je zverejnený https://fhi.euba.sk/studium/inzinierske-studium/zaverecne-prace od 8.11.2021 od 8:00 hod. do 14.11.2021 23:59 hod.
Študenti, ktorí si v danom termíne nevyberú žiadnu prácu a nebudú mať ospravedlniteľný dôvod (napr. PN) – téma im bude pridelená  do 30.11.2021
  • Vypísanie vlastnej témy záverečnej práce je možné po dohode s učiteľom (do 26.10.2021). Vybrať si vypísanú tému práce je možné po dohode s učiteľom (pravidlá určujú jednotlivé katedry) ešte pred oficiálnym prihlasovaním (do 26.10.2021) - učiteľ má právo si vybrať študenta (pri oficiálnom prihlasovaní cez AIS už nie). Po termíne 26.10.2021 učitelia už nemôžu vypisovať záverečné práce a ani priradiť študenta k téme záverečnej práce (učitelia musia dodržať limit počtu vypísaných záverečných prác - inžinierskych i bakalárskych) a nemôžu vypisovať ďalšie témy navyše. Nie je možné si vybrať záverečnú prácu z inej katedry.

Náležitosti k vypracovaniu záverečných prác sú zverejnené tu: https://fhi.euba.sk/studium/inzinierske-studium/zaverecne-prace

Nahlasovanie na záverečné práce sa koná v súlade s Internou smernicou č. 8/2017 o záverečných a habilitačných prácach zverejnenou na https://euba.sk/www_write/files/SK/docs/interne-smernice/2017/2017-8-is_zaverecne-prace.pdf

Zoznam koordinátorov za jednotlivé katedry:

KAI       Ing. Mgr. Peter Schmidt, PhD.

KM        Ing. Michal Páleš, PhD.

KOVE    Ing. Marián Reiff, PhD.

KŠ        Ing. Ján Bolgáč

KÚA      prof. Ing. Miloš Tumpach, PhD.

V prípade akýchkoľvek otázok, prosím pripomienky zaslať na .

 

Postup pri odovzdávaní diplomových prác v akademickom roku 2021/2022

Diplomovú prácu je možné vložiť do AIS iba po súhlase vedúceho záverečnej práce (ak študent svojvoľne prácu odovzdá pred odsúhlasením, prácu už nie je možné z AIS vymazať ani opätovne vložiť a študent si musí vybrať novú tému záverečnej práce)!!!

Termín pre vloženie diplomovej práce do AIS je najneskôr 29. 04. 2022.

Pred odovzdaním záverečnej práce musí byť práca uložená do Centrálneho registra záverečných prác cez AIS, najneskôr do termínu odovzdania záverečnej práce s prihláškou na štátne skúšky je však potrebné odovzdať i výsledok kontroly originality, preto odporúčame do AIS nahrať prácu niekoľko dní pred prihlásením sa na štátne skúšky.

Študent odovzdáva záverečnú prácu podľa požiadaviek príslušnej katedry na sekretariát katedry, avšak najneskôr v deň štátnej skúšky zviazanú v tepelnej väzbe v 2 vyhotoveniach, vytlačená obojstranne (okrem úvodných strán, t. j. obojstranne od úvodu, potrebné nastaviť nepravidelné okraje, 3,5 cm na viazanej strane listu) - verzia v AIS musí byť zhodná s vytlačenou verziou (obsahová i formálna zhoda). V prípade, ak si dá študent prácu vytlačiť cez vydavateľstvo Ekonóm, prácu nám doručia priamo z vydavateľstva.

Súčasťou záverečnej práce musí byť Zadanie (vytlačené z AIS –  základná šablóna) .

Študent podá prihlášku na štátnu skúšku a obhajobu záverečnej práce cez AIS.

Následne študent odovzdá v deň štátnej skúšky zapisovateľovi štátnicovej komisie:

    • 1 ks prihlášku na štátne skúšky a na obhajobu záverečnej práce - vyplní podľa toho, ktorú časť bude absolvovať (oznámenie)
    • 1 ks kontrolu originality (stačí vytlačiť iba prvú stranu)
    • Žiadosť o zastavenie verejného sprístupňovania bez možnosti sprístupnenia (ak študent o to žiada)
    •  2 ks záverečnú prácu – ak tak neurobil už predtým na príslušnú katedru.

Na obhajobu záverečnej práce (diplomovej práce) si každý študent prinesie svoju prácu v tlačenej podobe a vypracované otázky z posudkov k záverečnej práci.

Licenčné zmluvy sa podpisujú prostredníctvom AIS. Licenčné zmluvy nie je potrebné vytlačiť a odovzdať na študijné oddelenie.

 

 

UPOZORNENIE

Na titulnom liste sa uvádza názov študijného odboru (bez kódu)

 Študijný odbor - Ekonómia a manažment, študijné programy:

Inžinierske štúdium:

Aktuárstvo 

Operačný výskum a ekonometria 

Štatistické metódy v ekonómii 

Informačný manažment 

Účtovníctvo a audítorstvo 

Účtovníctvo a finančný manažment 

 

Pre vyplnenie Kódu (evidenčného čísla) použite nasledujúce čísla pracovísk:

103002 Katedra účtovníctva a audítorstva,

103003 Katedra operačného výskumu a ekonometrie,

103004 Katedra aplikovanej informatiky,

103005 Katedra štatistiky,

103006 Katedra matematiky a aktuárstva.

 Teda napr. inžinierska práca na Katedre účtovníctva a audítorstva v študijnom programe Účtovníctvo a audítorstvo: 103002/I/2019/číslo ISIC (10-miestny, resp. 12-miestny číselný kód priamo pod fotografiou)

 Študijný program: Účtovníctvo a audítorstvo

Študijný odbor: Ekonómia a manažment

Školiace pracovisko: Katedra účtovníctva a audítorstva

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte študijné oddelenie.