Načítavam stránku...
 

Postup prihlasovania sa na záverečné práce

Postup pre študentov "Odovzdanie Záverečnej práce do EZP v AIS"

Postup nahrávania záverečných prác do AIS

Posudok pre externého oponenta na diplomovú prácu

Komplexné informácie - smernice, vzory textov a pokyny k  ev. systému AIS

 

Prideľovanie tém záverečných prác - inžinierskych prác

na akademický rok 2018/2019

Vypisovanie, nahlasovanie sa a evidencia tém záverečných prác – inžinierske práce – sa uskutoční cez Akademický informačný systém (AIS). Jednotlivé katedry vypíšu témy záverečných prác, ktoré budú zverejnené v AIS. Na každú tému sa môže prihlásiť len jeden študent.

Prosím dodržať nasledovný harmonogram:

Činnosti Termín
Všetky témy záverečných prác sú vložené a schválené v AIS do 23.10.2018
Zverejnenie tém pre študentov – študenti si môžu prezrieť témy a vybrať si tému 25.10.-12.11.2018
Študenti, ktorí sa prihlasujú na témy záverečných prác, sa prihlasujú cez AIS (modul Záverečné práce – návod je zverejnený https://fhi.euba.sk/studium/inzinierske-studium/zaverecne-prace

od 13.11.2018 o 8:00 h –

do 16.11.2018

Študenti, ktorí si v danom termíne nevyberú žiadnu prácu a nebudú mať ospravedlniteľný dôvod (napr. PN) – téma im bude pridelená  do 30.11.2018

Vypísanie vlastnej témy záverečnej práce je možné po dohode s učiteľom (do 23.10.). Vybrať si vypísanú tému práce je možné po dohode s učiteľom (pravidlá určujú jedenotlivé katedry) ešte pred oficiálnym prihlasovaním (do 12.11.) - učiteľ má právo si vybrať študenta (pri oficiálnom prihlasovaní cez AIS už nie). Po termíne 12.11. učitelia už nemôžu vypisovať záverečné práce a ani priradiť študenta k téme záverečnej práce (učitelia musia dodržať limit počtu vypísaných záverečných prác - inžinierskych i bakalárskych) a nemôžu vypisovať ďalšie témy navyše. Nie je možné si vybrať záverečnú prácu z inej katedry.

Náležitosti k vypracovaniu záverečných prác sú zverejnené tu: https://fhi.euba.sk/studium/inzinierske-studium/zaverecne-prace

Nahlasovanie na záverečné práce sa koná v súlade s Internou smernicou č. 8/2017 o záverečných a habilitačných prácach zverejnenou na https://euba.sk/www_write/files/SK/docs/interne-smernice/2017/2017-8-is_zaverecne-prace.pdf

Zoznam koordinátorov za jednotlivé katedry:

KAI       Ing. Mgr. Peter Schmidt, PhD.

KM        Ing. Michal Páleš, PhD.

KOVE    Ing. Marián Reiff, PhD.

KŠ        Ing. Ján Bolgáč

KÚA      prof. Ing. Miloš Tumpach, PhD.

V prípade akýchkoľvek otázok, prosím pripomienky zaslať na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

Postup pri odovzdávaní diplomových prác

Diplomová práca (záverečná práca) sa odovzdáva na sekretariáte katedry, ktorá tému práce vypísala, v pracovných dňoch v čase úradných hodín.

Diplomovú prácu je možné vložiť do AIS iba po súhlase vedúceho záverečnej práce (ak študent svojvoľne prácu odovzdá pred odsúhlasením, prácu už nie je možné z AIS vymazať ani opätovne vložiť a študent si musí vybrať novú tému záverečnej práce)!!!

Termíny pre odovzdanie DP (na sekretariáte katedry)

DátumDeňČas
 30. 4. 2019 utorok 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
 2. 5. 2019 štvrtok 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
 3. 5. 2019 piatok 8:00 - 13:00

 

Diplomová práca musí byť odovzdaná do 3. 5. 2019 do 13:00 hod.

Pred odovzdaním záverečnej práce musí byť práca uložená do Centrálneho registra záverečných prác cez AIS, najneskôr do termínu odovzdania záverečnej práce s prihláškou na štátne skúšky je však potrebné odovzdať i výsledok kontroly originality, preto odporúčame do AIS nahrať prácu niekoľko dní pred prihlásením sa na štátne skúšky.

Študent odovzdáva záverečnú prácu zviazanú v tepelnej väzbe v 2 vyhotoveniach, vytlačená obojstranne (okrem úvodných strán, t.j. obojstranne od úvodu, potrebné nastaviť nepravidelné okraje, 3,5 cm na viazanej strane listu) - verzia v AIS musí byť zhodná s vytlačenou verziou (obsahová i formálna zhoda).

Súčasťou záverečnej práce musí byť Zadanie (vytlačené z AIS –  základná šablóna) .

Súčasne so záverečnou prácou musí študent odovzdať: (Licenčné zmluvy musia byť podpísané vedúcim záverečnej práce!)

 • Analytický list v 3 vyhotoveniach (vytlačené z AIS – tlačí študent z AIS – dá sa vytlačiť až po vložení práce do AIS)
  • 1 ks - odovzdáva sa spolu so záverečnou prácou na archiváciu do knižnice;
  • 1 ks - odovzdáva sa vedúcemu záverečnej práce;
  • 1 ks - katedra potvrdí prijatie práce a odovzdáva sa na študijnom oddelení.
 • Licenčnú zmluvu o použití záverečnej práce pre účely „centrálneho“ sprístupnenia práce v 3 vyhotoveniach, prípadne Žiadosť o zastavenie verejného sprístupňovania bez možnosti sprístupnenia (vytlačené z AIS – tlačí študent z AIS dá sa vytlačiť až po vložení práce do AIS, podpisuje vedúci záverečnej práce):
  • 1 ks - odovzdáva sa na archiváciu do knižnice;
  • 1 ks - odovzdáva sa vedúcemu záverečnej práce;
  • 1 ks - vyhotovenie zostáva u študenta.
 • Licenčnú zmluvu o použití záverečnej práce pre účely sprístupnenia práce prostredníctvom webového sídla EU v Bratislave v 3 vyhotoveniach (vytlačené z AIS – tlačí študent z AIS dá sa vytlačiť až po vložení práce do AIS, podpisuje vedúci záverečnej práce):
  • 1 ks - odovzdáva sa na archiváciu do knižnice;
  • 1 ks - odovzdáva sa vedúcemu záverečnej práce;
  • 1 ks - vyhotovenie zostáva u študenta.

 CD/DVD s nahratou záverečnou prácou sa už neodovzdáva. Vytlačená verzia sa porovnáva s verziou nahratou v AIS.

Študent na katedru odovzdá:

 • 2 ks Záverečnú prácu - vytlačenú obojstranne (1 ks vedúci záverečnej práce, 1 ks sekretariát);
 • 2 ks Analytický list (1 ks katedra potvrdí prevzatie záverečnej práce, 1ks archivácia);
 • 2*2 ks Licenčnú zmluvu (1 ks knižnica, 1ks vedúci záverečnej práce)
 • Žiadosť o zastavenie verejného sprístupňovania bez možnosti sprístupnenia (ak študent o to žiada) (knižnica);

 

Študent podá prihlášku na štátne skúšky a obhajobu záverečnej práce cez AIS a na študijné oddelenie odovzdá do 10. 5. 2019 (inžinierske štúdium) do 15.00 hod.:

 • Analytický list, na ktorom katedra potvrdila prevzatie záverečnej práce;
 • Žiadosť o zastavenie verejného sprístupňovania bez možnosti sprístupnenia (ak študent o to žiada);
 • Protokol o kontrole originality záverečnej práce vytlačenú z AIS – len prvá strana (pri diplomových prácach – max. 40%);
 • Vytlačí a vyplní oznámenie, 
 • v prípade záujmu potvrdí účasť na promóciách.

 

Na obhajobu záverečnej práce (diplomovej práce) si každý študent prinesie svoju prácu v tlačenej podobe a vypracované otázky z posudkov k záverečnej práci.

 

UPOZORNENIE

Na titulnom liste sa uvádza názov študijného odboru (bez kódu)

 

Študijné programy a študijné odbory:

 • Inžinierske štúdium:
  • Aktuárstvo (ŠO – Kvantitatívne metódy v ekonómii),
  • Operačný výskum a ekonometria (ŠO – Kvantitatívne metódy v ekonómii),
  • Štatistické metódy v ekonómii (ŠO – Kvantitatívne metódy v ekonómii),
  • Informačný manažment (ŠO – Kvantitatívne metódy v ekonómii),
  • Účtovníctvo a audítorstvo (ŠO – Účtovníctvo),
  • Účtovníctvo a finančný manažment (ŠO – Účtovníctvo).

 

Pre vyplnenie Kódu (evidenčného čísla) použite nasledujúce čísla pracovísk:

 • 103002 Katedra účtovníctva a audítorstva,
 • 103003 Katedra operačného výskumu a ekonometrie,
 • 103004 Katedra aplikovanej informatiky,
 • 103005 Katedra štatistiky,
 • 103006 Katedra matematiky a aktuárstva.

 

Teda napr. inžinierska práca na Katedre účtovníctva a audítorstva v študijnom programe Účtovníctvo a audítorstvo: 103002/I/2019/číslo ISIC (10-miestny, resp. 12-miestny číselný kód priamo pod fotografiou)

 

Študijný program: Účtovníctvo a audítorstvo

Študijný odbor: Účtovníctvo

Školiace pracovisko: Katedra účtovníctva a audítorstva

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte študijné oddelenie. 

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?