Vážení študenti,

aj v tomto  akademickom roku  môžete požiadať o udelenie štatútu študenta so špecifickými potrebami. Možnosť požiadať o udelenie štatútu môžu študenti s týmto druhom zdravotného znevýhodnenia:

 • zrakové postihnutie (nevidiaci, slabozraký),
 • sluchové postihnutie (nepočujúci, nedoslýchavý),
 • telesné postihnutie dolných končatín,
 • telesné postihnutie horných končatín,
 • chronické ochorenie (cystická fibróza, epilepsia, skleróza multiplex, transplantácia orgánu alebo tkanív, srdcovo-cievne ochorenie, neurologické ochorenie, progresívne ochorenie),
 • zdravotné oslabenie (dlhodobá choroba a následne zdravotné oslabenie, rekonvalescencia, alebo znížená odolnosťou voči chorobám, tendencie k recidíve choroby alebo študent s ohrozením zdravia v dôsledku vplyvu nevhodného prostredia, životného režimu, nesprávnej výživy),
 • psychické ochorenie (aktuálny psychický stav alebo dlhodobejšie psychická porucha psychického zdravia ovplyvňuje schopnosť plniť si študijné povinnosti v štandardnom režime),
 • autizmus alebo iná pervazívna vývinová porucha (Aspergerov syndróm a pod.),
 • poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, dysortografia).

Prosím študentov, aby k žiadosti priložili aktuálnu lekársku správu, žiadosť vlastnoručne podpísali a doručili osobne do kancelárie Koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami (doc. Ing. Marian Reiff, PhD. D8.23). Novú žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami, spoločne s aktuálnu správou o zdravotnom stave musia preložiť aj študenti, ktorí žiadajú o štatút študenta so špecifickými potrebami opakovane.

Formuláre potrebné k žiadostiam študenta FHI:

 • Žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami a súhlas s vyhodnotením špecifických potrieb doc. pdf
 • Potvrdenie o zdravotnom znevýhodnení doc. pdf. alebo Potvrdenie o poruchách učenia doc. pdf
 • Žiadosť o primerané úpravy a podporné služby doc. pdf
 • Dohoda medzi vyučujúcim a študentom doc. pdf

Žiadosti sa štandardne podávajú pred začiatkom akademického roka už aj s prílušnými potvrdenými tlačivami. V prípade novoobjavených zdravotných znevýhodnení je to však možné aj v priebehu akademického roka.

 

Formuláre potrebné k žiadostiam uchádzača o štúdium na FHI:

 • Žiadosť o úpravu formy prijímacieho konania doc. pdf
 • Potvrdenie o zdravotnom znevýhodnení  doc. pdf alebo Potvrdenie o poruchách učenia doc. pdf

Ďalšie informácie nájdete aj na https://euba.sk/uchadzac/prijimacie-konanie/studenti-so-specifickymi-potrebami

 

REIFF, Marian, doc., Ing., PhD.

REIFF, Marian, doc., Ing., PhD.

prodekan pre sociálne záležitosti a informatizáciu

docent

D8.23 +421267295823