Študijný program KVANTITATÍVNE METÓDY V EKONÓMII

Študijný program ÚČTOVNÍCTVO


Dôležité informácie pre uchádzačov o štúdium na 3. stupni štúdia:

Základné informácie

Zásady prijímacieho konania na doktorandské štúdium na FHI EU v Bratislave na akademický rok 2022/2023

Spoločné zásady prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na EU v Bratislave na akademický rok 2022/2023

Témy dizertačných prác školiteľov doktorandského štúdia pre akademický rok 2022/2023

Prihlášky

 

Povinné prílohy k prihláške:

  • životopis,
  • motivačný list,
  • rámcový projekt k téme dizertačnej práce v slovenčine a v angličtine.

Nepovinné prílohy k prihláške:

  • zoznam doteraz publikovaných prác,
  • potvrdenie o praxi.

Uchádzač po podaní elektronickej prihlášky doručí na fakultu do uzávierky prihlášok: úradne overenú fotokópiu: vysokoškolského diplomu, vysvedčenia o štátnych skúškach a dodatku k diplomu (ak je absolventom štúdia na EU v BA nie je potrebné fotokópie overovať), doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie.