Študijný program data science v ekonómii

Študijný program účtovníctvo


Dôležité informácie pre uchádzačov o štúdium na 3. stupni štúdia:

Základné informácie

Ďalšie podmienky prijatia na 3. stupeň FHI 2024-2025 B_7_2023

Rámcové podmienky prijatia na 3. stupeň EU 2024-2025 B_21_2023

Témy dizertačných prác školiteľov doktorandského štúdia pre akademický rok 2024/2025

Prihlášky

 

Povinné prílohy k prihláške:

  • životopis,
  • motivačný list,
  • rámcový projekt k téme dizertačnej práce v slovenčine a v angličtine.

Nepovinné prílohy k prihláške:

  • zoznam doteraz publikovaných prác,
  • potvrdenie o praxi.

Uchádzač po podaní elektronickej prihlášky doručí na fakultu do uzávierky prihlášok: úradne overenú fotokópiu: vysokoškolského diplomu, vysvedčenia o štátnych skúškach a dodatku k diplomu (ak je absolventom štúdia na EU v BA nie je potrebné fotokópie overovať), doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie.