Študijný program EKONOMETRIA A OPERAČNÝ VÝSKUM

Garant: prof. Ing. Ivan Brezina, CSc.

Spolugaranti: prof. Ing. Michal Fendek, PhD., prof. Mgr. Juraj Pekár, PhD.

Absolvent študijného programu EOV ovláda vedecké metódy analýzy a syntézy ekonomických systémov s orientáciou na mikroekonomické a makroekonomické systémy zobrazené v podobe ekonomicko-matematických modelov, ktoré sa využívajú na formulovanie a riešenie zložitých rozhodovacích problémov a tvorbu stratégií podnikov, odvetví a národného hospodárstva. Absolvent je schopný tvorivo reagovať na riešenie úloh generovaných hospodárskou praxou, pričom primárnym cieľom jeho odbornej prípravy je zvládnutie exaktných metód a modelových prístupov. V kontexte globalizácie ekonomiky a vstupu Slovenska do európskej únie je tento typ vzdelania nevyhnutnosťou vzhľadom na rozvoj ekonomickej teórie na porovnateľných univerzitách a fakultách v Európe a vo svete.

Študijný program KVANTITATÍVNE METÓDY V EKONÓMII

Garant: prof. RNDr. Katarína Sakalová, CSc.

Spolugaranti: doc. RNDr. Viera Labudová, PhD., doc. Ing. Mária Vojtková, PhD.

Absolvent ovláda vedecké metódy analýzy a syntézy ekonomických systémov, ktoré umožňujú riešenie zložitých problémov rozhodovania na všetkých úrovniach národného hospodárstva, s využitím kvantitatívnych metód. Obsah poznatkov zaručí kompatibilitu a vedeckú mobilitu v európskom priestore. 

Študijný program ÚČTOVNÍCTVO

Garant: prof. Ing. Miloš Tumpach, PhD.

Spolugaranti: doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD.

Absolventi tretieho stupňa študijného programu Účtovníctvo ovládajú vedecké metódy výskumu v oblasti účtovníctva a audítorstva s orientáciou na národné aj medzinárodné teoretické a metodologické problémy v uvedených a príbuzných oblastiach. Sú schopní riešiť zložité teoretické a praktické problémy na vrcholových stupňoch riadenia, tvorivým spôsobom aplikovať nové poznatky vo výskume a využívať jeho závery v akademickom prostredí, podnikateľskom prostredí a pri tvorbe a posudzovaní legislatívy nielen v prostredí SR, ale aj v širšom, nadnárodnom, prostredí. 


Dôležité informácie pre uchádzačov o štúdium na 3. stupni štúdia:

Základné informácie

Zásady prijímacieho konania na doktorandské štúdium na FHI EU v Bratislave na akademický rok 2021/2022

Spoločné zásady prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na EU v Bratislave na akademický rok 2021/2022

Témy dizertačných prác školiteľov doktorandského štúdia pre akademický rok 2021/2022

Prihláška

 

Povinné prílohy k prihláške:

  • životopis,
  • motivačný list,
  • rámcový projekt k téme dizertačnej práce v slovenčine a v angličtine.

Nepovinné prílohy k prihláške:

  • zoznam doteraz publikovaných prác,
  • potvrdenie o praxi.

Uchádzač po podaní elektronickej prihlášky doručí na fakultu do uzávierky prihlášok: úradne overenú fotokópiu: vysokoškolského diplomu, vysvedčenia o štátnych skúškach a dodatku k diplomu (ak je absolventom štúdia na EU v BA nie je potrebné fotokópie overovať), doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie.