Študijný program AKTUÁRSTVO

Garant: prof. RNDr. Ľudovít Pinda, CSc.

Absolvent študijného programu Aktuárstvo je špecificky orientovaný odborník s ucelenými vedomosťami z matematiky, teórie pravdepodobnosti,  štatistiky, účtovníctva, ekonómie a práva v rozsahu potrebnom na analýzu, modelovanie a simuláciu rizík, ktoré môže využiť v oblasti životného, neživotného, penzijného a nemocenského poistenia, bankovníctva, investovania na finančných trhoch a pod. Všetky tieto oblasti sú podporené využitím zodpovedajúcich IT riešení (jazyk R, jazyk Python, jazyk VBA, softvér Prophet,...). Aktuárske zručnosti zahŕňajú podrobnú predstavu o trhových, kreditných, operačných a poistných rizikách. Študijný program reflektuje oblasti sylabov aktuárskeho vzdelávania Slovenskej spoločnosti aktuárov, ktoré vychádzajú zo sylabov aktuárskeho vzdelávania Actuarial Association of Europe, International Actuarial Association a rovnako korešponduje s výučbou aktuárstva vo Veľkej Británii. Výučba prebieha aj v spolupráci s praxou (Slovenská spoločnosť aktuárov, ZURICH Insurance, UNIQA 4WARD, PwC, Union, ČSOB,...). Absolventi študijného programu Aktuárstvo majú potrebné teoretické a praktické vedomosti k vykonávaniu aktuárskej funkcie a funkcie riadenia rizík v poisťovni podľa aktuálneho zákona o poisťovníctve v SR a direktívy Európskej únie Solvency II. Aktuári v poisťovni sú vysoko kvalifikovaní finanční manažéri, s vysokou mierou zodpovednosti za ich bezproblémové fungovanie a zabezpečenie solventnosti, schopní samostatne rozhodovať na základe profesionálnych analýz pomocou metód aktuárskych vied. Majú predpoklady úspešne sa uplatniť aj v iných oblastiach finančného sektora, v kontrolných orgánoch, bankách, dôchodkových spoločnostiach, sociálnych a zdravotných poisťovniach, investičných spoločnostiach, vládnych orgánoch, konzultantských a poradenských firmách v SR aj v zahraničí.

Študijný program DATA SCIENCE V EKONÓMII

Garant: prof. Mgr. Juraj Pekár, PhD.

Absolvent inžinierskeho študijného programu Data Science v ekonómii je zameraný na získavanie informácií z údajov a má rozsiahle znalosti a zručnosti v oblasti analýzy údajov, štatistiky, ekonometrie, operačného výskumu, Machine Learning a programovania. Získané vedomosti: V súčasnosti je dostupné obrovské množstvo dát a absolvent študijného programu ich bude schopný vhodne analyzovať. Absolvent bude ďalej poznatky získané z rôznych databáz schopný aj prepájať, pričom schopnosti absolventa študijného programu vytvárajú príležitosti pre jeho rôznorodé uplatnenie sa v oblasti ekonómie, manažmentu a marketingu. Študijný program spája niekoľko smerov, ktoré pracujú s údajmi (datami), ale na rôznych úrovniach hospodárstva. Práve práca s datami umožňuje zaradiť tento študijný program pod „data science“ a uvedené spojenie sprostredkuje prácu s dátami naprieč celým spektrom ekonomických problematík, od optimalizačných a rozhodovacích procesov v prostredí podniku alebo logistiky cez oblasť financií a investičných stratégii až po prognózovanie v makroekonómii a národnom hospodárstve. Základným kameňom data science je „porozumenie problematike“ (bussines understanding). Pravé týmto najdôležitejším krokom začína, ale aj končí „data science circle“ a zaroveň tento prvok je cieľom tohto študijného programu. 

Študijný program spája niekoľko smerov a poskytuje všetky potrebné znalosti a zručnosti, aby sa absolvent tohto programu stal veľmi dobrým dátovým alebo ekonomickým analytikom, prognostikom či „Data Scientistom“. Táto jedinečná kombinácia dátovej vedy, umelej inteligencie a ekonómie mu pomôže udržať si konkurenčnú výhodu na trhu práce a postúpiť do kariéry orientovanej na budúcnosť v globálnej spoločnosti alebo inovatívnom start-upe prípadne si založiť vlastnú spoločnosť. Všetky oblasti života sú ovplyvnené digitálnou revolúciou, ktorá sa vyvíja čoraz rýchlejšie. Absolvent bude pripravený na túto zmenu zvládnutím strojového učenia, analýzy veľkých dát, metód dolovania dát, predikcie a modelovania rôznych ekonomických, sociálnych a finančných procesov.

Študijný program INFORMAČNÝ MANAŽMENT

Garant: prof. Ing. Ivan Brezina, CSc.

Absolvent študijného programu Informačný manažment je ekonóm - informatik, ktorý dôkladne pozná potreby, spôsoby a možnosti uplatnenia informačných technológií v podnikovej praxi, v ktorej je v súčasnosti dostupné veľké množstvo dát, pričom absolvent študijného programu je schopný ich vhodne analyzovať. Absolvent bude poznatky získané z rôznych zdrojov schopný prepájať, pričom schopnosti absolventa študijného programu vytvárajú príležitosti pre jeho rôznorodé uplatnenie sa v oblasti ekonómie, manažmentu a tiež v oblastiach využívajúcich informačné technológie. V rozhodovacích manažérskych procesoch podniku je schopný využívať znalosti a zručnosti systémového prístupu, aplikovať moderné informačné a komunikačné technológie pri riešení riadiacich a analytických problémov či využívaní informačno-komunikačných systémov. Študijný program poskytuje všetky potrebné znalosti a zručnosti, aby sa absolvent tohto programu stal dobrým dátovým alebo ekonomickým analytikom. Táto jedinečná kombinácia poznania dátovej vedy, nástrojov umelej inteligencie, manažérskych analytických metód a princípov tvorby softvéru mu umožní udržať si konkurenčnú výhodu na trhu práce a postúpiť do kariéry orientovanej na budúcnosť v globálnej spoločnosti alebo inovatívnom start-upe, prípadne si založiť vlastnú spoločnosť. Všetky oblasti života sú ovplyvnené digitálnou revolúciou, ktorá sa vyvíja čoraz rýchlejšie. Absolvent bude pripravený na túto zmenu zvládnutím modelovania rôznych ekonomických, sociálnych a manažérskych procesov, analýzy veľkých dát, metód dolovania dát, atď.

Absolventi študijného programu Informačný manažment na druhom stupni štúdia na základe získaných poznatkov z využívania analytických manažérskych metód prepojených s vedomosťami z oblasti informatiky a informačných technológií nájdu uplatnenie najmä pri riešení úloh vo výrobných a obchodných firmách, v bankách, v poisťovniach, na burzách, v inštitúciách nevýrobnej sféry, vo výskume, v inštitúciách ústredných riadiacich orgánov a pod. Ich prednosťou je spojenie tak ekonomických poznatkov orientovaných predovšetkým na kvantitatívne analýzy, ako aj softvérových zručností orientovaných nielen na využívanie existujúcich programových produktov, ale aj na vytváranie vlastných softvérových systémov.

Študijný program ÚČTOVNÍCTVO A AUDÍTORSTVO

Garant: prof. Ing. Miloš Tumpach, PhD.

Absolventi druhého stupňa študijného programu Účtovníctvo a audítorstvo ovládajú teoreticko-metodologické problémy ekonomických vedných disciplín s osobitným dôrazom na oblasť účtovných a finančných disciplín. Sú schopní pripravovať a využívať účtovné informácie vo finančnom riadení v podnikateľskej i nepodnikateľskej sfére v podmienkach trhovej ekonomiky. Absolventi druhého stupňa študijného programu Účtovníctvo a audítorstvo majú okrem poznatkov z finančného účtovníctva aj poznatky z účtovníctva bánk, poisťovní, rozpočtových a príspevkových organizácií a obcí, manažérskeho účtovníctva, daňového účtovníctva a medzinárodného účtovníctva. Získavajú tiež poznatky z audítorstva, konsolidovanej účtovnej závierky, medzinárodného finančného manažmentu a interného auditu. Absolventi inžinierskeho štúdia sa uplatnia v riadiacich a metodických funkciách v účtovníctve, v oblasti finančného rozhodovania a finančnej kontroly a po získaní predpísaných praktických skúseností a ďalšej nadväzujúcej príprave a vykonaní zákonom stanovej skúšky sú schopní úspešne vykonávať audítorskú činnosť, daňové poradenstvo a funkcie v inštitúciách finančného trhu.