Dôležité termíny:

prijimacky suhrn new2

 prijimacky 1 stupen new

 

Základné informácie a podmienky na prijatie pre uchádzačov o štúdium na 1. a 2. stupeň štúdia na Fakulte hospodárskej informatiky v Bratislave na akademický rok 2021/2022:

  • Link na elektronickú prihlášku (papierová verzia prihlášky sa neposiela)
  • Návod na vyplnenie e-prihlášky na 1. stupeň štúdia
  • Návod na vyplnenie e-prihlášky na 2. stupeň štúdia
  • V prihláške nie je potrebné dopĺňať známky a priemery za predchádzajúce štúdium (je možné nechať túto časť prihlášky prázdnu).
  • V 1 prihláške je možné vyplniť až tri študijné programy jednej fakulty v poradí podľa priorít.
  • Overenú kópiu maturitného vysvedčenia stačí priniesť na prijímacie konanie.
  • Poplatok za prijímacie konanie pri podaní prihlášky v elektronickej podobe je 32 Eur.
  • Všeobecné informácie Ekonomickej univerzity v Bratislave o prijímacom konaní nájdete tu.
  • Vzorový test na prijímacie skúšky nájdete tu.
  • Informácie pre študentov so špecifickými potrebami nájdete tu.


Dôležité kontakty:

Mgr. Bronislava Blahová (vedúca študijného oddelenia; podávanie prihlášok, prijímacie konanie):  

Ing. Lucia Ondrušová, PhD. (prodekanka pre vzdelávanie):

RNDr. Anna Strešňáková, PhD. (prodekanka pre sociálne záležitosti a informatizáciu; študenti so špecifickými potrebami):  


Plánovaný počet prijatých študentov

Študijné programy 1. stupeň 2. stupeň Dĺžka štúdia Plánovaný počet
Hospodárska informatika D   3 150
Manažérske rozhodovanie D   3 100
Účtovníctvo   D   3 120
Aktuárstvo      D 2 20
Informačný manažment   D 2 120
Operačný výskum a ekonometria   D 2 20
Štatistické metódy v ekonómii    D 2 20
Účtovníctvo a audítorstvo   D 2 130