Dôležité termíny:

prihlasky prijimacky terminy vs03

 

prijimacie konanie v skratke new

 

Základné informácie a podmienky na prijatie pre uchádzačov o štúdium na 1. a 2. stupeň štúdia na Fakulte hospodárskej informatiky v Bratislave na akademický rok 2024/2025:

  • Link na elektronickú prihlášku (papierová verzia prihlášky sa neposiela)
  • Návod na vyplnenie e-prihlášky na 1. stupeň štúdia
  • Návod na vyplnenie e-prihlášky na 2. stupeň štúdia
  • V prihláške nie je potrebné dopĺňať známky a priemery za predchádzajúce štúdium (je možné nechať túto časť prihlášky prázdnu).
  • V 1 prihláške je možné vyplniť až tri študijné programy jednej fakulty v poradí podľa priorít.
  • Overenú kópiu maturitného vysvedčenia stačí priniesť na prijímacie konanie.
  • Poplatok za prijímacie konanie pri podaní prihlášky v elektronickej podobe je 40 Eur.
  • Všeobecné informácie Ekonomickej univerzity v Bratislave o prijímacom konaní nájdete tu.
  • Vzorový test na prijímacie skúšky nájdete tu.
  • Informácie pre študentov so špecifickými potrebami nájdete tu.


Dôležité kontakty:

Mgr. Bronislava Blahová (vedúca študijného oddelenia; podávanie prihlášok, prijímacie konanie):  

Ing. Silvia Zelinová, PhD. (prodekanka pre vzdelávanie):

doc. Ing. Marián Reiff, PhD. (prodekan pre sociálne záležitosti a informatizáciu):  

doc. Ing. Marián Reiff, PhD. (študenti so špecifickými potrebami):   


Plánovaný počet prijatých študentov

Študijné programy 1. stupeň 2. stupeň Dĺžka štúdia Plánovaný počet
Hospodárska informatika D   3 170
Data Science v ekonómii D   3 110
Účtovníctvo   D   3 190
         
Aktuárstvo      D 2 50
Data Science v ekonómii   D 2 100
Informačný manažment   D 2 150
Účtovníctvo a audítorstvo   D 2 180