1. stupeň štúdia (bakalárske) 

Študijný program HOSPODÁRSKA INFORMATIKA

Garant: doc. Dr. Ing. Miroslav Hudec

Absolventi študijného programu Hospodárska informatika študijného odboru Hospodárska informatika získajú komplexné poznatky z ekonomickej teórie a konkrétne skúsenosti z práce s výpočtovou technikou. Budú schopní pracovať so štandardným softvérom na automatizáciu kancelárie, podieľať sa na programovej realizácii a prevádzkovaní informačných systémov v ekonomických objektoch na všetkých stupňoch riadenia. Získajú znalosti z podnikania tak, že sa dokážu vysporiadať s agendami na zriadenie firmy ako aj jej prevádzkovanie a ďalší rozvoj. Získajú základné poznatky z hospodárskych procesov na rôznych riadiacich úrovniach. Uplatnenie absolventov je vo všetkých priemyselných odvetviach, vo verejnej správe, v súkromnej sfére, ale aj ako samostatných podnikateľov. Štúdium pripravuje odborníkov, ktorí majú dobré ekonomické vedomosti, ovládajú výpočtovú techniku a vedia uplatniť moderné informačné technológie.

 

Študijný program MANAŽÉRSKE ROZHODOVANIE Data Scientist, Analyticko-informačné nástroje v ekonómii

Garant: prof. Mgr. Juraj Pekár, PhD.

Rozhodovanie predstavuje jednu z kľúčových manažérskych aktivít, ktorej kvalita ovplyvňuje do značnej miery výsledky aj efektívnosť fungovania všetkých inštitúcií v hospodárskej sfére. Manažéri na jednotlivých úrovniach riadenia by si mali preto osvojiť určitý súbor poznatkov a zručností, ktoré sú dôležité pre zabezpečenie požadovanej kvality riešenia rozhodovacích problémov, resp. rozhodovania. V súčasnom svete sú tieto poznatky založené najmä analytických metódach, dátovej vede a spracovaní rozsiahleho množstva údajov. Oblasť data science predstavuje moderný smer v analýze ekonomických informácií.

Absolventi študijného programu Manažérske rozhodovanie získajú znalosti z manažmentu, marketingu, financií, investovania, makroekonomických a mikroekonomických súvislostí, štatistických metód, informačných technológií, ekonometrie a operačného výskumu. Vedia teda spracovávať informácie a údaje pomocou analytických nástrojov pri intenzívnom využití rôznych softvérových riešení, ekonomicky interpretovať dosiahnuté výsledky a implementovať ich do praxe.

Okrem toho bakalársky študijný program Manažérske rozhodovanie pripravuje študentov na ďalšie štúdium najmä v troch v študijných programoch II. stupňa – Aktuárstvo, Operačný výskum a ekonometriaŠtatistické metódy, ktoré svojou povahou možno považovať za jedinečné v oblasti vzdelávania v SR.

 

Študijný program ÚČTOVNÍCTVO

Garant: doc. Ing. Katarína Máziková, PhD.

Odborný profil absolventa študijného programu Účtovníctvo formujú poznatky z finančného účtovníctva, nákladového účtovníctva, analýzy účtovnej závierky a automatizácie účtovníctva a (v rozsahu potrebnom pre zabezpečenie aplikácie týchto znalostí) ale z iných oblastí ekonomických vied (národohospodárskych a podnikovohospodárskych náuk či daňovníctva). Absolventi prvého stupňa študijného odboru Účtovníctvo nachádzajú nachádzajú uplatnenie v súkromnom a  verejnom sektore ako aj v štátnej správea sú schopní samostatne tvorivo riešiť nielen konkrétne problémy účtovnej praxe, ale aj metodické otázky účtovníctva v jednotlivých typoch organizácií.

 

2. stupeň štúdia (inžinierske) 

Študijný program AKTUÁRSTVO

Garant: prof. RNDr. Katarína Sakálová, CSc.

Študijný program Aktuárstvo poskytuje systematické teoretické i praktické poznatky z poistnej matematiky a jej aplikácií v životnom, penzijnom a nemocenskom poistení, ucelené teoretické vedomosti z teórie pravdepodobnosti a štatistiky v rozsahu, potrebnom hlavne k modelovaniu a simuláciám rizík neživotného poistenia, ďalej poznatky z oblasti finančnej matematiky, investícií, teórie portfólia a derivátov cenných papierov, ako aj teoretické znalosti vyššej matematiky, pravdepodobnosti, štatistiky, operačného výskumu. Zvláštna pozornosť je v rámci štúdia venovaná práci s výpočtovou technikou. Absolventi majú schopnosť aplikovať kvantitatívne metódy v ekonómii, najmä v poistnom a finančnom sektore, sú schopní rozhodovať na základe profesionálnych analýz pomocou metód aktuárskych vied, vedia riešiť základné problémy riadenia rizík a finančných tokov poisťovní, majú zručnosti vo využívaní výpočtovej techniky a  vo využívaní matematických a štatistických programových balíkov. Štúdium je odbornou prípravou hlavne na výkon profesie "aktuár" v poisťovniach, ale uplatnia sa aj v penzijných fondoch i v bankách.

 

Študijný program INFORMAČNÝ MANAŽMENT

Garant: prof. RNDr. Ľudovít Pinda, CSc.

Absolventi študijného programu IM na druhom stupni štúdia majú na základe získaných poznatkov z ekonomickej teórie, z využívania kvantitatívnych metód a vedomostí z výpočtovej techniky pri riešení analytických a rozhodovacích ekonomických úloh a podnikových procesoch nájsť uplatnenie najmä pri riešení úloh vo výrobných a obchodných firmách, v bankách a v poisťovniach, na burzách, v inštitúciách nevýrobnej sféry, vo výskume, v inštitúciách ústredných riadiacich orgánov a pod. Jeho prednosťou bude spojenie tak ekonomických poznatkov orientovaných predovšetkým na kvantitatívne analýzy, ako aj softvérových zručností orientovaných nielen na využívanie existujúcich programových produktov, ale aj na vytváranie vlastných softvérových systémov. Digitalizáciou ekonomických procesov prispievajú ku akcelerácii ekonomických transakcií, zvyšovaniu kvality podnikania, skvalitňovaniu riadenia hospodárskych organizácií, multiplikatívnosti pôsobenia informačných technológií na hospodársku prax a ku kumulácii jej dôsledkov. Presadenie týchto technológií do podnikovej praxe vyžaduje spoluprácu ako informatikov, tak aj manažérov IT, ktorí vytvárajú podmienky pre efektívne využitie zdrojov. Ak sa na jednej strane vyžaduje úzka špecializácia a detailná znalosť informačných technológií, tak na druhej strane sú vyhľadávaní špecialisti s integrovanými znalosťami, špecialisti schopní spojiť podnikové procesy s IT službami. Absolventi IM sú ekonómovia - informatici, ktorí dôkladne poznajú potreby, spôsoby a možnosti uplatnenia informačných technológií v podnikovej praxi.

 

Študijný program OPERAČNÝ VÝSKUM A EKONOMETRIA

Garant: prof. Ing. Ivan Brezina, CSc.

Inžinierske štúdium (2. stupeň štúdia) študijného programu Operačný výskum a ekonometria študijného odboru Kvantitatívne metódy v ekonómii prehlbuje všeobecné ekonomické poznatky bakalárskeho štúdia pri aplikácii analytických nástrojov v oblasti financií, voľby investičných stratégií, logistiky, dynamiky a prognózovania hospodárskeho vývoja, ako aj rozhodovacích procesov na rôznych úrovniach hospodárstva. Východiskovým predpokladom sú nástroje data science, machine learning a práca s rôznym typom dát, ktoré sú následne analyzované modernými modelovými prístupmi s podporou informačných technológií. Podpora modelovaných procesov vychádza z využitia programových nástrojov ako sú jazyk R, Python, EViews, GAMS a Simul8. Absolventi majú na základe získaných poznatkov z ekonomickej teórie a vedomostí z využívania analytických metód a výpočtovej techniky pri riešení rozhodovacích ekonomických úloh uplatnenie najmä vo výrobných a obchodných firmách, v bankách a v poisťovniach, na burzách, v top manažmente rôznych inštitúcií nevýrobnej sféry, vo výskume, v inštitúciách ústredných riadiacich orgánov a pod. Štúdium je postavené na najnovších trendoch v oblasti modelovania a informačných technológií.

 

Študijný program ŠTATISTICKÉ METÓDY V EKONÓMII

Garant: prof. Mgr. Juraj Pekár, PhD.

Štúdium na tomto študijnom programe poskytne absolventovi metodické poznatky zo širokej škály štatistických analytických postupov a techník, ako aj poznatky o možnostiach a podmienkach ich aplikácie, najmä v hospodárskej, sociálnej, demografickej resp. v ďalších  oblastiach. Táto, v súčasnosti veľmi žiadaná kombinácia znalostí, vytvára predpoklady pre jeho kvalifikované uplatnenie pri analýzach a modelovaní zložitých ekonomických a sociálnych kauzálnych vzťahov a vytváraní pravdepodobnostno-štatistických a prognostických modelov pre potreby rozhodovania a riadenia v hospodárskej praxi. Má dostatočné schopnosti a zručnosti pre využívanie programových analytických štatistických systémov (SAS, SPSS, Statgraphics...), bez ktorých nie je mysliteľná aplikácia pokročilých štatistických metód v ekonomických a sociálnych analýzach. Absolvent študijného programu Štatistické metódy v ekonómii vedecky získa profesionálnu prípravu vysokoškolsky vzdelaného ekonóma-štatistika, ktorá mu umožní uplatniť sa najmä v profesiách ako business analytik, risk manager, prognostik, úverový analytik, inžinier kvality, metodik štatistických analýz v štátnej štatistike, inštitúciách hospodárskej praxe, podnikoch, finančných ústavoch,  inštitúciách výskumu a v inštitúciách terciárnej sféry. Je schopný správne interpretovať výsledky a adekvátne ich využiť v rozhodovacích procesoch na rôznych úrovniach sociálno-ekonomického systému a v rámci regionálnych štruktúr.

 

Študijný program ÚČTOVNÍCTVO A AUDÍTORSTVO

Garant:

prof. Ing. Miloš Tumpach, PhD.

Absolventi študijného programu Účtovníctvo a audítorstvo sa zameraní na zvládnutie komplexnej problematiky účtovných či audítorských spoločností a na vykonávanie práce účtovníka, či interného audítora u svojho zamestnávateľa. Majú dostatočné schopnosti na zostavenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky v rôznych typoch účtovných jednotiek a na riešenie komplexných otázok účtovníctv a daní a to bez ohľadu na to, či ide o podniky, verejný sektor alebo obce a takisto bez ohľadu na to, či ide o účtovné jednotky zaoberajúce sa výrobou, obchodnou činnosťou či finančnými službami. Ich poznatky im umožňujú nielen vykonávať vlastnú činnosti, ale aj poskytnúť poradenstvo či vykonávať kontrolu a odhaľovať riziká.

 

3. stupeň štúdia (doktorandské) 

Študijný program EKONOMETRIA A OPERAČNÝ VÝSKUM

Garant: prof. Ing. Ivan Brezina, CSc.

Spolugaranti: prof. Ing. Michal Fendek, PhD., prof. Mgr. Juraj Pekár, PhD.

Absolvent študijného programu EOV ovláda vedecké metódy analýzy a syntézy ekonomických systémov s orientáciou na mikroekonomické a makroekonomické systémy zobrazené v podobe ekonomicko-matematických modelov, ktoré sa využívajú na formulovanie a riešenie zložitých rozhodovacích problémov a tvorbu stratégií podnikov, odvetví a národného hospodárstva. Absolvent je schopný tvorivo reagovať na riešenie úloh generovaných hospodárskou praxou, pričom primárnym cieľom jeho odbornej prípravy je zvládnutie exaktných metód a modelových prístupov. V kontexte globalizácie ekonomiky a vstupu Slovenska do európskej únie je tento typ vzdelania nevyhnutnosťou vzhľadom na rozvoj ekonomickej teórie na porovnateľných univerzitách a fakultách v Európe a vo svete.

 

Študijný program KVANTITATÍVNE METÓDY V EKONÓMII

Garant: prof. RNDr. Katarína Sakalová, CSc.

Spolugaranti: doc. RNDr. Viera Labudová, PhD., doc. Ing. Mária Vojtková, PhD.

Absolvent ovláda vedecké metódy analýzy a syntézy ekonomických systémov, ktoré umožňujú riešenie zložitých problémov rozhodovania na všetkých úrovniach národného hospodárstva, s využitím kvantitatívnych metód. Obsah poznatkov zaručí kompatibilitu a vedeckú mobilitu v európskom priestore.

 

Študijný program ÚČTOVNÍCTVO

Garant: prof. Ing. Miloš Tumpach, PhD.

Spolugaranti: prof. Ing. Anna Šlosárová, PhD., doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD.

Absolventi tretieho stupňa študijného programu Účtovníctvo ovládajú vedecké metódy výskumu v oblasti účtovníctva a audítorstva s orientáciou na národné aj medzinárodné teoretické a metodologické problémy v uvedených a príbuzných oblastiach. Sú schopní riešiť zložité teoretické a praktické problémy na vrcholových stupňoch riadenia, tvorivým spôsobom aplikovať nové poznatky vo výskume a využívať jeho závery v akademickom prostredí, podnikateľskom prostredí a pri tvorbe a posudzovaní legislatívy nielen v prostredí SR, ale aj v širšom, nadnárodnom, prostredí.

 

Štúdium cudzích jazykov

ŠTÚDIUM CUDZÍCH JAZYKOV je súčasťou každého programu na Ekonomickej univerzite.