SAIA – Slovenská Akademická Informačná Agentúra https://www.saia.sk

 

Programy SAIA, n. o.

  • CEEPUS je stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá (CEEPUS) podporuje akademické mobility v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe https://ceepus.saia.sk/
  • Akcia Rakúsko-Slovensko je bilaterálny program na podporu spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom v oblasti vysokého školstva, vedy a výskumu. https://www.aktion.saia.sk/
  • Národný štipendijný program podporuje mobility študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov. Národný štipendijný program (NŠP) je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) https://www.stipendia.sk/
  • Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond. Program Sciex-NMSch poskytuje štipendiá na výskumné projekty vo všetkých akademických disciplínach, v ktorých chcú dvaja výskumní pracovníci alebo pracoviská zo Švajčiarskej konfederácie a nových členských štátov EÚ spolupracovať a majú potrebné odborné znalosti a kvalifikované ľudské zdroje. https://sciex.com/?region=SK
  • Štipendijný program EHP Slovensko je nástrojom pre zvýšenie mobility študentov, doktorandov a akademických pracovníkov vysokých škôl, ako aj rozvoj bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov medzi vysokými a strednými školami na Slovensku a partnerskými organizáciami v donorských štátoch Nórsku, Islande a Lichtenštajnsku. https://spehp.saia.sk/