Načítavam stránku...
 

Kontaktné informácie

FECENKO, Jozef, doc. RNDr., CSc.
FECENKO, Jozef, doc. RNDr., CSc.
Katedra matematiky a aktuárstva
poverený vedením katedry
docent
D8.14,D8.39
+421 2 6729 5814
...
pondelok 09:00    - 11:00

Finančná matematika I
Matematika
Neživotné poistenie
Stochastické procesy v neživotnom poistení (3. stupeň)
Teória pravdepodobnosti I,II
Vybrané kapitoly z matematiky I


Gestorstvo predmetov

Matematika

Neživotné poistenie

Stochastické procesy v neživotnom poistení (3. stupeň)

Softvérové aplikácie pre aktuárov

FECENKO, J.- PINDA, Ľ.: Matematika 1. Vydavateľstvo ELITA/IURA EDITION, Bratislava, (3. vydanie), 2006

FECENKO, J. – SAKÁLOVÁ, K.: Matematika 2. Vydavateľstvo ELITA/IURA EDITION, Bratislava, (2. vydanie), 2005

PELLER, F.- PINDA, Ľ.- FECENKO, J.: Matematika 3. IURA EDITION, Bratislava, 2001

FECENKO, J.: Neživotné poistenie. EKONÓM, Bratislava, (druhé upravené a doplnené vydanie, monografia), 2012

FECENKO, J.: K optimalizácií zápočtov pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti. Ekonomický časopis, 42, 1994


Kompletná publikačná činnosť dostupná tu, manuál k vytvoreniu prehľadu je dostupný tu.

v oblastiach:

aktuárstvo

teória pravdepodobnosti

stochastické procesy

kvantitatívne metódy v ekonómii

informačné technológie

 


Výber z riešených projektov

VEGA č. 1/2630/05 : Aktuárske vedy v neživotnom poistení v podmienkach slovenského poistného trhu - vedúci projektu. Projekt ocenený komisiou VEGA ako "Excelentné ukončený projekt VEGA v roku 2007".


KEGA č. 238-034EU-4/2010: Generované skúšobné testy vyhodnocované elektronicky – skenerom pomocou generovanej elektronickej šablóny – vedúci projektu. Projekt bol na odporúčanie predsedníctva KEGA ocenený certifikátom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako projekt, ktorého plánované ciele boli “splnené výborne”.

Rozvojový projekt financovaný MŠ SR: Dobudovanie IT infraštruktúry pre zvyšovanie úrovne prípravy študentov na FHI EU v Bratislave – vedúci projektu.

 

2015 -          predseda Akademického senátu FHI EU v Bratislave

1990 – 1991 prodekan pre denné štúdium a štúdium popri zamestnaní

2002 – 2007 vedúci Oddelenia poistnej a finančnej matematiky, 2007 – 2011 prodekan pre informatizáciu, styk s verejnosťou a zahraničné vzťahy

2011 – doteraz vedúci Katedry matematiky a aktuárstva, FHI EU v Bratislave

- člen VR FHI EU v Bratislave,

- člen VR Podnikatelske fakulty VUT v Brne, 1999-2003, 2012-2016

- člen odborovej komisie Kvantitatívne metódy v ekonómii

- vedúci Oddelenia poistnej a finančnej matematiky na KM FHI EU, 2002- 2007

- tajomník Spoločnej odborovej komisie pre vedný odbor 62-11-9 Štatistika, 2002- 2007

- člen výkonnej rady vedeckého časopisu Ekonomika a informatika

- člen prípravného výboru medzinárodnej vedeckej konferencie: Ekonomické a adaptační procesy 2002, sekcia 9: Modelování a řízení finančních rizík, EF - VŠB TU Ostrava 2003

- člen prípravného výboru medzinárodnej vedeckej konferencie: Business Development European Community, Fakulta podnikatelská VUT v Brne, 2003

- člen Programového výboru medzinárodnej vedeckej konferencie: Management, Economics and Business Development in the New European Condition, Fakulta podnikatelská VUT v Brne, 2004

- člen programového výboru medzinárodných vedeckých konferencii: Management, Economics and Business Development in the New European Conditions, Fakulta podnikatelská VUT v Brne, 2005 – 2009

- 2004, 2006, 2008, 2010, 2012: člen prípravného výboru medzinárodných vedeckých konferencii: Modelování a řízení finančních rizík, Ekonomická fakulta - VŠB TU Ostrava, 2004 –

- člen vedeckého výboru medzinárodného vedeckého seminára „Modelování, simulace a rízení pojistných rizik“, Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2009

- člen prípravného výboru XV., XVI. a XVII. medzinárodnej vedeckej konferencie: SM2010, SM2011 Strategic management and decision support systems in strategic management, Subotica, SRBSKO, 2010 – 2012

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?