Načítavam stránku...
 

Kontaktné informácie

GOGA, Marián, doc. Ing., PhD.
GOGA, Marián, doc. Ing., PhD.
Katedra operačného výskumu a ekonometrie
Sekcia Ekonometria
docent
D8.24
+421 2 6729 5824
...

podľa ais

Input-output analýza, 2. a 3. stupeň, prednášky, resp. konzultácie,

Matematická ekonómia, 2. stupeň, prednášky a konzultácie na ext. štúdiu,
Kvantitatívny manažment, 1. stupeň, prednášky,
Dynamické programovanie, 2. stupeň, prednášky a cvičenia.

Gogapublohlasy.doc

Prehľad publikačnej činnosti

Goga, M.: Výrobná funkcia VES ako zovšeobecnená funkcia Cobba - Douglasa. Ekonomický časopis, Bratislava, SAV, ISSN 0013-3035, roč. 32, č. 11, 1984, s. 1019-1026

Goga, M.: Oblastné aspekty merania vplyvu intenzívnych faktorov na ekonomický rast výrobnou funkciou CES. Ekonomicko-matematický obzor, Praha, EÚ ČSAV, ISSN 0013-3027, roč. 26, č. 1, 1990, s. 36-47

Goga, M.: Dynamizovaná výrobná funkcia CES s faktorom oneskorovania. Ekonomicko-matematický obzor, Praha, EÚ ČSAV, ISSN 0013-3027, roč. 27, č. 3, 1991, s. 260-269

Goga, M.: Analýza vývoja príjmov a výdavkov obyvateľstva Slovenskej republiky. Politická ekonomie, Praha, roč. 43, č. 1, 1995, s. 81-88

Goga, M.: Kvantitatívny manažment. Bratislava: IURA EDITION, 2000, 132 s., ISBN 80-88715-85-7

Návrh metodického a technologického postupu využívania demo a open source verzií softvérových produktov v pedagogickom procese (Vedúci projektu: Ing. M. Grell, CSc., FHI), KEGA 002EU-4/2011, 2011 - 2013, spoluriešiteľ

Regionálne modelovanie ekonomického rastu krajín EÚ s dôrazom na metódy priestorovej ekonometrie (Vedúca projektu: doc. Ing. M. Chocholatá, PhD., FHI), VEGA 1/0285/14, 2014 - 2016, spoluriešiteľ

Aplikácia vybraných modelov teórie hier pri riešení niektorých ekonomických problémov Slovenska (Vedúca projektu: doc. Ing. Z. Čičková, PhD., FHI), VEGA 1/0351/17, 2017 – 2019, spoluriešiteľ

Analýza regionálnych disparít v EÚ na báze prístupov priestorovej ekonometrie (Vedúca projektu: doc. Ing. M. Chocholatá, PhD., FHI), VEGA 1/0248/17, 2017 – 2019, spoluriešiteľ

Členstvo vo vedeckých orgánoch, vedeckých radách a spoločnostiach

1995 - člen vedeckej rady Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave
1997 - člen spoločnej odborovej komisie pre vedný odbor Ekonometria a operačný výskum na FHI EU v Bratislave
1989 - člen Spoločnosti pre operačný výskum a ekonometriu na FHI EU v Bratislave
2000 - 2007 predseda redakčnej rady Ekonomických rozhľadov na EU v Bratislave
2000 - 2007 člen a podpredseda vedeckej rady EU v Bratislave
2000 - člen Rady pre vedu a techniku pri RVŠ SR v Bratislave
2007 - člen Akademického senátu FHI EU
2007 - člen Rady vysokých škôl v SR (zástupca za FHI EU)
2007 - predseda Rady výskumu na FHI EU

 

Profesionálny rast

1971 - 1976 Fakulta riadenia Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, špecializácia ekonomicko-matematické výpočty           
1983 obhájená kandidátska dizertačná práca vo vednom odbore 62-02-9 Teória riadenia a plánovania  
1989 vymenovaný za docenta pre odbor ekonomicko-matematické výpočty     
2003 - 2008 vymenovaný do funkcie mimoriadny profesor
2008 vymenovaný do funkcie docent

 

Pracovné zaradenia

1976 - 1979 asistent na Katedre ekonomicko-matematických výpočtov Fakulty riadenia VŠE v Bratislave
1979 - 1989 odborný asistent na KEMV FR VŠE v Bratislave
1995 - 2000 prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné vzťahy na Fakulte hospodárskej informatiky EU v Bratislave
2000 - 2007 prorektor pre vedu a doktorandské štúdium na EU v Bratislave

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?