Načítavam stránku...
 

Kontaktné informácie

GOGA, Marián, doc. Ing., PhD.
GOGA, Marián, doc. Ing., PhD.
Katedra operačného výskumu a ekonometrie
Sekcia Ekonometria
docent
D8.24
+421 2 6729 5824
...

podľa ais

Pedagogická činnosť

 • Kvantitatívna mikroekonómia

 

Gestor predmetu

 • Kvantitatívny manažment
 • Regionálne modely
 • Hospodárska dynamika
 • Input-output analýza a systém národných účtov
Gogapublohlasy.doc
 • Goga, M.:  Tajomstvá nedokonalého trhu. Bratislava: Elita, 1996, 104 s.,ISBN 80-8044-016-6
 • Goga, M.:  Kvantitatívny manažment. Bratislava: IURA Edition, 2000, 132 s., ISBN 80-88715-85-7
 • Goga, M.- Janok, M.- Ivanová, E.: Mikroekonómia – dokonalá konkurencia. Bratislava: Mika Consult, 2001, 154 s., ISBN 80-968504-0-7
 • Goga, M.- Brezina, I.: Ekonómia pre každého. Bratislava: Elita, 1993, 100 s., ISBN 80-85323-38-9
 • Goga, M.: Okno do mikroekonómie. Bratislava: Elita, 1994, 130 s., ISBN 80-85323-58-3
 • Goga, M.- Husár, J.- Mokrášová, V.: Input-output analýza a systém národných účtov (2. vydanie). Bratislava : Ekonóm, 2007, 270 s., ISBN 978-80-225-2288-5
 • Goga, M.: Meranie intenzity ekonomického rastu SSR úplne dynamizovanou substitučnou výrobnou funkciou typu CES. Ekonomický časopis č.1, 1983, 13 s.
 • Goga, M.: Výrobná funkcia VES ako zovšeobecnená funkcia CES. Ekonomicko-matematický obzor č.3, 1984, 7 s.
 • Goga, M.: Výrobná funkcia VES ako zovšeobecnená funkcia Cobba-Douglasa. Ekonomický časopis č.11, 1984, 8 s. 
 • Goga, M.: Určovanie podielu extenzívnych a intenzívnych faktorov na raste ND v priemysle SSR. Ekonomický časopis č.5, 1985, 10 s.
 • Goga, M.: Experimentálne výsledky kvantifikácie vplyvu intenzívnych faktorov vo výrobnej sfére SSR. Ekonomický časopis č.12, 1986, 10 s.
 • Goga, M.: Analýza dynamiky a efektívnosti energetických zdrojov v NH ČSSR. Ekonomický časopis č.5, 1989, 15 s.
 • Goga, M.: Oblastné aspekty merania vplyvu intenzívnych faktorov na ekonomický rast výrobnou funkciou CES. Ekonomicko-matematický obzor č.1,1990, 12 s.
 • Goga, M.: Dynamizovaná výrobná funkcia CES s faktorom oneskorovania. Ekonomicko-matematický obzor č. 3, 1991, 10 s.
 • Goga, M.: Analýza výrobnej funkcie vzhľadom na zmeny kapitálu. Ekonomický časopis č.9, 1991, 15 s.
 • Goga, M.: Kvantifikácia závislosti priemernej mzdy od niektorých makroekonomických ukazovateľov. Ekonomický časopis č.10, 1992, 17 s.
 • Goga, M.: Analýza dovozno-vývozných vzťahov ČSFR. Politická ekonomie č. 6, 1992, 16 s.
 • Goga, M.: Analýza vývoja príjmov a výdavkov obyvateľstva SR. Politická ekonomie č.1, 1995, 14 s.
 • Goga, M.: Metodologické aspekty ekonomicko-matematického modelovania v Marxovom Kapitáli. Ekonomické rozhľady č.2, l981, 19 s.
 • Goga, M.: Zdroje a cesty intenzívneho rozvoja čs. ekonomiky, Ekonomické rozhľady č.5, 1982, 21 s.
 • Goga, M.: Niektoré aspekty Keynesovej monetárnej politiky a  majetkových efektov. Ekonomické rozhľady č.4, 1996, 18 s.
 • Goga, M.: Prognostický pohľad na vývoj niektorých ekonomických indikátorov v SR. Ekonomické rozhľady č. 4, 1997, 12 s.
 • Goga, M.: Vývoj miezd v krajinách CEFTA do roku 2000. Ekonomické rozhľady č.3, 1998, 9 s.
 • Goga, M.: Niektoré prístupy k modelovaniu hospodárskej dynamiky. Ekonomické rozhľady č. 1, 2006, 12 s.
 • Goga, M.: Ekonometrické modelovanie hospodárskeho rastu SR. Ekonomika a informatika č. 2, 2007, 11 s. 

Vedecká orientácia

 • kvantitatívne metódy a modely v mikroekonomickej a makroekonomickej analýze

 

Vedecká a výskumná činnosť (výber)

 • Prognóza niektorých makroveličín na roky 1999-2000. In: Prognóza vývoja hospodárstva  SR v rokoch 1999-2000, Bratislava: ES EU, máj 1998, 12 s., spoluriešiteľ
 • Modelová prognóza výdavkov ŠR na roky 1999-2003. In: Prognóza vývoja ekonomiky SR na roky 1999-2003, Bratislava: ES EU, október 1998, 13 s., spoluriešiteľ
 • Analýza faktorov rastu a modelové riešenie finančnej nerovnováhy v hospodárstve SR a jeho prognóza. IGP EU, Bratislava 1998,1999,2000, 21 s., spoluriešiteľ
 • Modelovanie a prognostické scenáre transformácie  hospodárstva SR pred vstupom do EU. VEGA projekt, Bratislava 1998, 1999, 2000, 20 s., spoluriešiteľ
 • Modelové inštitucionálne hodnotenie na vybraných slovenských univerzitách. Tempus UM-JEP 14170-99, EU Bratislava, 2000, 6 s., spoluriešiteľ
 • Analýza pripravenosti vstupu slovenskej ekonomiky do ekonomiky EÚ v porovnaní s vybranými krajinami CEFTA. IGP EU, Bratislava 2002-2004, 12 s., spoluriešiteľ
 • Makroekonometrické modelovanie, analýza, prognóza a simulácie hospodárskeho vývoja SR. VEGA projekt, Bratislava 2001 – 2003, spoluriešiteľ
 • Analýza vývoja ekonomických vzťahov so zahraničím a inflácie vo väzbe na monetárnu a fiskálnu politiku. VEGA projekt – 1/1255/04, Bratislava 2004 – 2006, spoluriešiteľ
 • Vytváranie podmienok na zvyšovanie úrovne prípravy odborníkov v oblasti informatiky. Rozvojový projekt IT, Bratislava 2003, zodpovedný riešiteľ
 • Využitie IT v pedagogickom procese. Rozvojový projekt IT, Bratislava 2004, zodpovedný riešiteľ
 • Vytvorenie integrovaného systému zabezpečenia a zdokonaľovania kvality na EU v Bratislave, Projekt Európskeho sociálneho fondu, 2006-2007, spoluriešiteľ
 • Analýza aktuálnych problémov vývoja slovenskej ekonomiky pred vstupom do EMÚ – ekonometrický prístup. VEGA projekt – 1/4652/07, Bratislava 2007 – 2009, spoluriešiteľ 

Členstvo vo vedeckých orgánoch, vedeckých radách a spoločnostiach

1995 - člen vedeckej rady Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave
1997 - člen spoločnej odborovej komisie pre vedný odbor Ekonometria a operačný výskum na FHI EU v Bratislave
1989 - člen Spoločnosti pre operačný výskum a ekonometriu na FHI EU v Bratislave
2000 - 2007 predseda redakčnej rady Ekonomických rozhľadov na EU v Bratislave
2000 - 2007 člen a podpredseda vedeckej rady EU v Bratislave
2000 - člen Rady pre vedu a techniku pri RVŠ SR v Bratislave
2007 - člen Akademického senátu FHI EU
2007 - člen Rady vysokých škôl v SR (zástupca za FHI EU)
2007 - predseda Rady výskumu na FHI EU

 

Profesionálny rast

1971 - 1976 Fakulta riadenia Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, špecializácia ekonomicko-matematické výpočty           
1983 obhájená kandidátska dizertačná práca vo vednom odbore 62-02-9 Teória riadenia a plánovania  
1989 vymenovaný za docenta pre odbor ekonomicko-matematické výpočty     
2003 - 2008 vymenovaný do funkcie mimoriadny profesor
2008 vymenovaný do funkcie docent

 

Pracovné zaradenia

1976 - 1979 asistent na Katedre ekonomicko-matematických výpočtov Fakulty riadenia VŠE v Bratislave
1979 - 1989 odborný asistent na KEMV FR VŠE v Bratislave
1995 - 2000 prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné vzťahy na Fakulte hospodárskej informatiky EU v Bratislave
2000 - 2007 prorektor pre vedu a doktorandské štúdium na EU v Bratislave

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?