Načítavam stránku...
 

Kontaktné informácie

KAREŠ, Ladislav, doc. Ing., PhD.
KAREŠ, Ladislav, doc. Ing., PhD.
Katedra účtovníctva a audítorstva
docent
E7.26
+421 2 6729 5776
...

Garant odborného predmetu

 • Audítorstvo 1 (výuka v 4. ročníku)
 • Audítorstvo 2 (výuka v 5. ročníku)
 • Audítorstvo 3 (výuka v 5. ročníku)
 • Zabezpečenie kontroly kvality auditu (výuka v 5. ročníku)
 • Zabezpečenie kontroly kvality auditu (doktorandi)
 • Auditing (doktorandi)
 • Správa audítora (výuka v 5.ročníku)

Výber z publikačnej činnosti

a) vedecké monografie (počet / AH) - 7 / 58

 1. Kareš, L.: Audítorstvo. Bratislava: Elita, /14 AH/ 1998. ISBN 80-8044-055-7
 2. Kareš, L., Bolgáč, J., Vépyová, M.: IAS – Medzinárodné účtovné štandardy. Bratislava: Súvaha, /4 AH/ 2003. ISBN 80-88727-55-3
 3. Kareš, L.: ISA – Medzinárodné audítorské štandardy. Bratislava: Súvaha, /5 AH/ 2003. ISBN 80-88727-71-5
 4. Kareš, L., Krišková, P.: Správa audítora. Súvaha. Bratislava. /8 AH/ 2013 ISBN 987-80-89265-23-7
 5. Kareš, L.: Audítorské postupy. WoltersKluwer. Bratislava 2014 /9 AH/ ISBN 978-80-8168-061-8
 6. Kareš, L., Krišková, P., Kňažková V.: Audítorská dokumentácia. WoltersKluwer Bratislava 2014 /13 AH/ ISBN 978-80-8168-145-5
 7. Kareš. L.: Teória auditu. WoltersKluwer Bratislava 2015 /9AH/ ISBN 978-80-8168-149-3  

b) pôvodné vedecké a odborné práce v časopisoch

 • vo vedeckých časopisoch karentovaných - 
  1. Baštincová, A., Kareš, L.: Hospodársky výsledok v účtovníctve podnikateľov na Slovensku a v medzinárodných účtovných štandardoch. Ekonomický časopis 6 – 2002. s. Bratislava: Ústav Slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, /17 s./ 2002. ISSN 0013-3035
 • vo vedeckých časopisoch nekarentovaných - 47
 • v odborných časopisoch - 105 

c) príspevky publikované v zborníkoch

 • domáce konferencie - 41
 • zahraničné konferencie - 10

d) odborné práce a iné odborné vystúpenia - 89

e) citácie a ohlasy

 • citácie v zahraničných publikáciách - 8
 • citácie v domácich publikáciách - 57
  iné ohlasy a odkazy v domácich a zahraničných publikáciách - 6

f) ukončené grantové a iné výskumné úlohy

 • zodpovedný riešiteľ (zástupca) - 2 + 1
  1. Vépyová, M.: (Kareš, L.: - zástupca): Implementácia účtovných, kontrolných a audítorských postupov z hľadiska transformácie a harmonizácie ekonomických procesov účtovných jednotiek. - interný grant č.170013 / 02. Bratislava 2002 – 2003.
  2. Vega – Kareš a kolektív – Metodologické aspekty účtovníctva, audítorstva a kontroly v mikroekonomickom prostredí s dôrazom na potreby teóriea praxe v kontexte národných a nadnárodných požiadaviek. 2008-2010
  3. Vega – Kareš a kolektív - Koncepcia verného a pravdivého zobrazenia skutočnosti v kontexte platnej legislatívy účtovníctva z pohľadu audítorskej profesie.2013-2015
 • spoluriešiteľ - 7
  1. Kolektív, Kareš, L.: Chozrasčot ako súčasť mechanizmu zdokonalenej sústavy plánovitého riadenia NH. Princíp fungovania jeho článkov a identifikácia chozrasčotnej sféry. ŠPEV 902-533-107/01. Bratislava: ES VŠE, 1987.
  2. Kolektív, Kareš, L.: Metodické a programové zabezpečenie využitia výpočtovej techniky vo výučbe odborných predmetov na študijnom odbore EIK. RŠ-VII-1-06-1/10. Bratislava ES VŠE, 1987.
  3. Kolektív, Kareš, L.: Chozrasčot ako súčasť mechanizmu zdokonalenej sústavy plánovitého riadenia NH. Princíp fungovania jeho článkov a identifikácia chozrasčotnej sféry. Záverečná správa. ŠPEV 902-533-107/01. Bratislava: ES VŠE, 1990.
  4. Kolektív, Kareš, L.: Zobrazenie hodnotových vzťahov v trhovej ekonomike v systéme účtovníctva, kalkulácií a rozpočtovníctva, tvorba a uplatnenie uceleného kontrolného systému podniku v podmienkach automatizovaného spracovania informácií – výskumná úloha KU, Bratislava, 1990.
  5. Kolektív, Kareš, L.: Vnútorný kontrolný systém v audítorstve pre využívanie informácií z účtovníctva. Účtovný informačný systém a audítorská činnosť z hľadiska možností zdokonalenia v súlade s medzinárodnými normami. Záverečná správa. Výskumná úloha v rámci interného grantu č. 0212/1996. Bratislava, 1998.
  6. Kolektív, Kareš, L.: Aplikácia medzinárodných účtovných štandardov vo výučbe účtovníctva na vysokých školách ekonomického zamerania. Výskumná úloha KEGA č. 3/2047/04
  7. Kareš, L.: Správa audítora – špecifický nástroj komunikácie akciovej spoločnosti s akcionármi. In. Elena Šúbertová a kolektív.: Integrácia do Európskej únie a jej dôsledky. Projekt Vedeckej grantovej agentúry: Integrácia do Európskej únie a jej dôsledky – rozvoj podnikania ako nevyhnutné súčasť zvýšenia životnejúrovne v regiónoch SR – projekt VEGA 128 Reg.číslo 1/1251/04.

Vedecká orientácia

 • účtovníctvo,
 • audítorstvo

Vzdelanie

 • 1979 – 1983 Fakulta riadenia Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, odbor Ekonomické informácie a kontrola
  Záverečná skúška: Štátna záverečná skúška
  Dosiahnutá kvalifikácia vysokoškolská, priznanie titulu inžinier
 • 1987 - 1993 Externá vedecká ašpirantúra na Fakulte riadenia Vysokej školy ekonomickej v Bratislave vo vednom odbore 62-02-9 Teória riadenia a plánovania
  Vedecká hodnosť kandidáta ekonomických vied – CSc. – získaná v roku 1993 na základe obhajoby dizertačnej práce
  Téma dizertačnej práce: Metodologické prístupy k oceňovaniu v trhovej ekonomike.
 • 1997 Osvedčenie na oprávnenie používať vedecko – akademickú hodnosť „philosophiaedoctor“ – PhD.
 • 2004 Menovanie docentom pre vedný odbor Kvantitatívne metódy v ekonómii a v podnikaní 
  Habilitácia sa uskutočnila na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave.
  Habilitovanou prácou Audit, jeho podstata, ciele a metódy.

 

Zamestnanie

 • 1983 – doteraz Vysoká škola ekonomická v Bratislave, neskôr Ekonomická univerzita v Bratislave - Katedra evidencie Fakulty riadenia, neskôr Katerda účtovníctva Fakulty hospodáreskej informatiky
 • 1983 – 1986 asistent
 • 1986 – 2004 odborný asistent (súčasne 1987 – 1993 externá ašpirantúra)
 • 2004 - docent

 

Ďalšie absolvované vzdelávacie aktivity

 • audítor – člen Slovenskej komory audítorov od roku 1994
 • člen Národnej riadiacej komisie pri vláde SR pre oblasť medzinárodných audítorských štandardov od roku 2002
FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?