Načítavam stránku...
 

Kontaktné informácie

KOTLEBOVÁ, Eva, RNDr., PhD.
KOTLEBOVÁ, Eva, RNDr., PhD.
Katedra štatistiky
zástupkyňa vedúcej katedry
odborná asistentka
D7.18
+421 2 6729 5718
...

UTOROK 12:00-13:00

STREDA 12:00-13:00

 • Štatistika A,
 • Štatistika B,
 • Štatistická indukcia,
 • Poistná štatistika

Vybraná publikačná činnosť

 1. Kotlebová, E.: Bayesovská štatistická indukcia v ekonomických aplikáciách.Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2009, 79 s. [4,42 AH]: príl., VEGA 1/4586/07, ISBN 978-80-225-2788-0.
 2. Kotlebová, E.: Interval estimation in Bayesian statistics. In: Statistical analysis of the economic and social consequences of transition processes in Central-East European countries / edited by Józef Pociecha. - Krakow: Cracow University of Economics Press, 2009. ISBN 978-83-7252-457-7., ISSN 1899-6205, p. 52-59.
 3. Sodomová, E. a kol.: Štatistika pre bakalárov. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2010, 256 s. [14,652 AH]: grafy, príl., tab., ISBN 978-80-225-22923-5.
 4. Kotlebová, E. - Sivašová, D.: Alternatívny prístup stanovenia regresného koeficienta. In: Ekonomika a informatika - vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. Bratislava: Fakulta hospodárskej informatiky: Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2011, ISSN 1336-3514. - Roč. 9, č. 2 (2011), s. 75-82.
 5. Pacáková, V. a kol.: Štatistická indukcia pre ekonómov. 1. vyd., Bratislava, Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 317 s., [20,558 AH]: príl. ISBN 978-80-225-3382-9.
 6. Kotlebová, E. - Láska, I.: Využitie Bayesovského prístupu pri odhade podielu a možnosti jeho aplikácie v ekonomickej praxi. In: Slovenská štatistika a demografia - vedecký časopis (Slovak statistics and demography: scientific journal), Bratislava: Štatistický úrad Slovenskej republiky. 2014. ISSN 1210-1095, Roč. 24, č. 2 (2014), s. 3-17.
 7. Kotlebová, E. - Pinda, Ľ.: The Important role of Bayesian statistics in the decision making process and management of insurance companies. online [http://www.ef.uns.ac.rs/mis/archive-pdf/2013%20-%20No2/MIS2013-2-1.pdf.], In: Management information systems: the international scientific journal - Subotica/Bratislava: University of Novi Sad, the Faculty of Economics/University of Economics, the Faculty of ecnomic informatics, 2013. ISSN 1452 - 774X. Vol. 8, No. 2 (2013), pp. 3-7 online.
 8. Pacáková, V. – Kotlebová, E.: Bayesovská štatistika v poisťovníctve. In: Ekonomika a informatika, Bratislava: IURA EDITION, 2/2004, s. 25-38, ISSN 1336-3514.
 9. Kotlebová, E.: Využitie bayesovskej štatistiky v analýze rozptylu. In: Štatistika a demografia, Bratislava, ISSN 1210 – 1095, 3–4/2005, s.14-22.
 10. Kotlebová, E.: Odhad strednej hodnoty normálneho rozdelenia v bayesovskej štatistike. In: Ekonomika a informatika, Bratislava: 2/2007, ISSN 1336-3514.
 11. Pacáková, V. a kol.: Štatistika pre ekonómov, Zbierka príkladov A. ISBN 80-8078-032-3, str. 53-66, vydavateľstvo IURA EDITION 2005.
 12. Pacáková, V. a kol.: Štatistika pre ekonómov, Zbierka príkladov A. ISBN 80-8078-032-3, str. 53-66, vydavateľstvo IURA EDITION 2005.
 13. Kotlebová, E., Sivašová, D.: Intervaly spoľahlivosti v bayesovskej štatistike. In Forum statisticum Slovacum. ISSN 1336-7420. Roč. 2, č. 5 (2006), s. 88-92.

Vedecká orientácia

Štatistická indukcia, bayesovská indukcia, aplikácia bayesovských metód v poisťovníctve.

 

Vedecká činnosť

Spoluriešiteľka projektov

AKTUÁLNE

 • IGP 1/0271/13 Modelovanie alternatívneho transferu rizika v procese poistenia
 • IGP 1/0501/14 Podnik z pohľadu demografie - nástroj hodnotenia zmien v ekonomickom raste a zamestnanosti

V MINULOSTI

 • IGP 170019/03 Regionálna štatistika – nástroj regionálnej politiky pri začleňovaní Slovenskej republiky do Európskej únie
 • VEGA 1/4586/07 Modelovanie sociálnej situácie obyvateľstva a domácností v Slovenskej republike a jej regionálne a medzinárodné porovnania

Vzdelanie a kvalifikácia

 • UK v Bratislave, Matematika - teória systémov (1982, RNDr.)
 • EU v Bratislave, Štatistika (2008, PhD.)
FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?