Načítavam stránku...
 

Kontaktné informácie

KRISTOVÁ, Gabriela, doc. Ing., CSc.
KRISTOVÁ, Gabriela, doc. Ing., CSc.
Katedra aplikovanej informatiky
docentka
E8.22
+421 2 6729 5872
...

Str. 13,00 – 15,00

 

Gestorstvo predmetov:

 • Informatika,
 • Databázové systémy,
 • Nové trendy v komunikáciách,
 • Podnikanie-manažérske simulácie,
 • Informačné systémy a elektronický obchod,
 • Dátové sklady,

Zoznam publikačnej činnosti 2006~2016

AFD   Marketplace-manažérska simulácia / Gabriela Kristová, Ingrid Potisková.
In Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie : Bratislava, 5. marec 2008 / editor: Janette Brixová, Hana Trochanová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. - ISBN 978-80-225-2510-7. - S. 51-55.

BCI     Práca s tabuľkovým procesorom MS Office Excel : príručka ECDL / Gabriela Kristová. - Bratislava : Centrum VTI SR, 2008. - 139 s. - ISBN 978-80-85165-96-8

BCI     Informačné technológie - základy : príručka ECDL / Gabriela Kristová. - Bratislava : Centrum VTI SR, 2008. - 109 s. - ISBN 978-80-85165-94-4

ADF   Nové výzvy pre podnikovú informatiku a informačné technológie v čase krízy / Peter Závodný, Gabriela Kristová.
In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave = Economic review = quarterly journal of the University of Economics Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2009. - ISSN 0323-262X. - Roč. 38, č. 3 (2009), s. 390-394.

XXX               Ochrana informácií - výzvy a riešenia : dizertačná práca / Július Hlaváč ; škol. Gabriela Kristová. - Bratislava, 2010. - 137 s.

FAI     Trendy a inovácie v internetovej podpore podnikania a vzdelávania [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník [abstraktov] z I. medzinárodnej vedeckej internetovej vidoekonferencie vedeckých pracovníkov a doktorandov konanej pod záštitou Rektora EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. a dekana FHI prof. Ing. Michala Fendeka, PhD. = Trends and innovations e-business and education : proceedings [from] the first international scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates / zostavili Gabriela Kristová, Janette Brixová, Ján Pittner, Peter Schmidt, Marián Šedivý. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2011. - [8] s. - ISBN 978-80-225-3314-0

FAI     Trendy a inovácie v internetovej podpore podnikania a vzdelávania [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník [príspevkov] : II. medzinárodná vedecká internetová videokonferencia vedeckých pracovníkov a doktorandov : 7. november 2012, [virtuálne EU Bratislava] = Trends and innovations in e-business and education : proceedings : the second international scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates / zostavili Gabriela Kristová, Peter Schmidt, Janette Brixová, Ján Pittner. - [Bratislava] : [Vydavateľstvo EKONÓM], [2012]. - CD-ROM [80 s.] : príl. "flip PDF zborník príspevkov". - ISBN 978-80-225-3553-3

FAI     Trendy a inovácie v internetovej podpore podnikania a vzdelávania : recenzovaný zborník [abstraktov] : II. medzinárodná vedecká internetová videokonferencia vedeckých pracovníkov a doktorandov : 7. november 2012, [virtuálne EU Bratislava] = Trends and innovations in e-business and education : proceedings : the second international scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates / zostavili Gabriela Kristová, Peter Schmidt, Janette Brixová, Ján Pittner. - [Bratislava] : [Vydavateľstvo EKONÓM], [2012]. - [10 s.]. - ISBN 978-80-225-3553-3

FAI     Inovačný proces v e-learningu [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov [zo 7.]  medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 26. marca 2013 / zostavili: Eva Rakovská, Gabriela Kristová, Miroslav Kršjak, Martin Blahušiak, Janette Brixová ; recenzenti: Gabriela Kristová, Peter Bednár. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - CD-ROM [180 s., 7,2 AH] [7,2 AH]. - ISBN 978-80-225-3610-3

EDI     Recenzija No 2 : na sbornik materialov meždunarodnoj naučno-praktičeskoj videokonferencii "Informacionnyje technologii v ekonomike i sisteme obrazovanija III", Bratislava (Slovakija) / Gabriela Kristová.
In Informačné technológie v ekonomike a vzdelávaní III = Informacionnyje technologii v ekonomike i sisteme obrazovanija III : sbornik materialov meždunarodnoj naučno-praktičeskoj studentčeskoj konferencii : Bratislava, 6 marta 2013 goda : [zborník] : medzinárodná dištančná konferencia študentských vedeckých prác : 6. marca 2013, Bratislava / zodpovedný redaktor Jaroslav Kultan. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3690-5. - S. 169-171.
Recenzia na: Informačné technológie v ekonomike a vzdelávaní III = Informacionnyje technologii v ekonomike i sisteme obrazovanija III : sbornik materialov meždunarodnoj naučno-praktičeskoj studentčeskoj konferencii : Bratislava, 6 marta 2013 goda : [zborník] : medzinárodná dištančná konferencia študentských vedeckých prác : 6. marca 2013, Bratislava / zodpovedný redaktor Jaroslav Kultan. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3690-5

FAI     Trendy a inovácie v internetovej podpore podnikania a vzdelávania [elektronický zdroj] : [recenzovaný zborník príspevkov] : III. medzinárodná vedecká internetová videokonferencia vedeckých pracovníkov a doktorandov : 20. november 2013, [virtuálne EU Bratislava] = Trends and innovations in e-business and education : proceedings : third international scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates / spracovali: Gabriela Kristová, Peter Schmidt, Janette Brixová, Mária Szivósová ; recenzia: Miroslav Hudec, Alžbeta Kanáliková. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - CD-ROM [104 s., 6,44 AH] [6,44 AH]. - ISBN 978-80-225-3769-8

FAI     Inovačný proces v e-learningu [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov [z 8.]  medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 20.3.2014 / zostavili: Eva Rakovská, Gabriela Kristová, Miroslav Kršjak ; recenzenti: Gabriela Kristová, Igor Bandurič. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. - CD-ROM [144 s., 7 AH] [7 AH]. - ISBN 978-80-225-3840-4

XXX               Nekotoryje voprosy municipaľnogo upravlenija v Slovackoj respublike : monografija dlja objasnenija vybrannych problem informatizacii, upravlenii kačestva upravlenija v organach publičnogo upravlenija / Vladimír Gonda ... [et al.] ; recenzenty: Ľudmila Lipková, Gabriela Kristová. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. - 137 s. : grafy, obr., sch., tab. - ISBN 978-80-225-3870-1

FAI     Trends and innovations in e-business, education and security [elektronický zdroj] : proceedings : fourth international scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates : november 19, 2014, [Bratislava, Slovak Republic] / edited: Gabriela Kristová, Peter Schmidt, Janette Brixová, Mária Szivósová ; reviewers: Miroslav Hudec, Jaroslav Kultan. - 1. vyd. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2014. - CD-ROM [112 s., 7,28 AH] [7,28 AH]. - ISBN 978-80-225-3987-6

EDI     Hudec, M. - Vučetić, M. - Vujošević, M.: Comparison of linguistic summaries and fuzzy functional dependencies related to data mining / Gabriela Kristová. - Spôsob prístupu: ftp://193.87.31.84/0203920/Ekonomika_a_informatika_1-2015_f.pdf. - Popis urobený: 18.6. 2015.
In Ekonomika a informatika [elektronický zdroj] : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015. - ISSN 1339-987X. - Roč. 13, č. 1 (2015), s. 145-146 online.
Recenzia na: Biologically-Inspired Techniques for Knowledge Discovery and Data Mining. - ISBN 9781466660786

FAI     Trends and innovations e-business, education and security [elektronický zdroj] : [reviewed] proceedings : fifth international scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates : november 18, 2015, [Bratislava, Slovak Republic] / edited: Gabriela Kristová ... [et al.] ; reviewer: Gabriela Kristová. - 1st ed. - [Bratislava] : [Department of Applied Informatics Faculty of Economic Informatics], [2015]. - CD-ROM [129 s.], [7,30 AH] [7,30 AH]. - Spôsob prístupu: ftp://ipeu:193@193.87.31.84/0210245/MVIV-2015.pdf. - ISBN 978-80-225-4191-6

Odborné zameranie

problematika aplikácií informačných a komunikačných technológií v ekonómii a zavádzanie nových informačných a komunikačných technológií do výučby

 

Vedeckovýskumná činnosť

 • Autorka 12 vysokoškolských učebných textov,
 • Spoluautorka 4 odborných knižných publikácií
 • Zodpovedná riešiteľka alebo spoluriešiteľka 20 výskumných domácich a medzinárod-ných projektov
 • Zodpovedná riešiteľka 9 Rozvojových projektov Ministerstva školstva SR
 • Spoluriešiteľka 1 projektu ESF
 • Autorka alebo spoluautorka 26 vedeckých a odborných príspevkov
 • Školiteľka doktorandov

Štúdium (počínajúc vysokou školou)

1972 – Vysoká škola ekonomická, 

1982 – CSc.

1986 – docentka

 

Zamestnanie

1967 – Slovenská akadémia vied

1972 – 1985 Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave,

1995 – 2007 Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Katedra informatiky obchodných firiem

2007 – doteraz Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, Katedra aplikovanej informatiky

 

Funkcie

1975 - 1988 tajomníčka Katedry aplikovanej informatiky

1996 - 2007 vedúca Katedry informatiky obchodných firiem

2000 - 2003 prorektorka pre informatizáciu a styk s verejnosťou na Ekonomickej univerzite v Bratislave

2009 - vedúca Katedry aplikovanej informatiky FHI Ekonomickej univerzity v Bratislave

 

Členstvo

Členka odborovej komisie pre študijný odbor doktorandského štúdia Medzinárodné podnikanie

Členka odborovej komisie  pre študijný odbor doktorandského štúdia Aplikovaná informatika

1995 – 2007 členka Vedeckej rady Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity

2000 – 2007 členka Vedeckej rady Ekonomickej univerzity

2008 – doteraz členka Vedeckej rady Fakulty hospodárskej informatiky

1999 – doteraz členka redakčnej rady časopisu Systémová integrácia

2002 – 2007 členka redakčnej rady vedeckého časopisu Nová ekonomika

2007 – doteraz členka redakčnej rady vedeckého časopisu Ekonomika a informatika

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?