Načítavam stránku...
 

Kontaktné informácie

KRŠJAK, Miroslav, Ing., PhD.
KRŠJAK, Miroslav, Ing., PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
odborný asistent
E8.25
+421 2 6729 5875
...
Str. 15,00 – 17,00  

Prednášky a cvičenia z predmetov

  • Operačné systémy,
  • Neurónové siete

Zoznam publikačnej činnosti 2006~2016

AED   Neurónové siete na predpovedanie časových radov / Miroslav Kršjak.
In AIESA - Mladá veda 2007 [elektronický zdroj] : vedecký zborník doktorandov / editor: Michal Fendek. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. - ISBN 978-80-225-2465-0.

AFD   Portálové riešenie pre vzdelávanie začínajúcich podnikateľov / Miroslav Kršjak.
In Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie : Bratislava, 5. marec 2008 / editor: Janette Brixová, Hana Trochanová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. - ISBN 978-80-225-2510-7. - S. 60-63.

AFC    Príparava dát na analytické aplikácie / Miroslav Kršjak.
In Mladá věda '06 [elektronický zdroj] : sborník z mezinárodní konference studentů doktorského studia. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2007. - ISBN 978-80-245-1318-8. - S. 387-391.

XXX               Neurónové siete so štatistickým určením v ekonomike : dizertačná práca / Miroslav Kršjak ; škol. Anna Kvietková. - Bratislava, 2008. - 121 s.

GII      Neurónové siete so štatistickým určením v ekonomike / Miroslav Kršjak.
In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2008. - ISSN 1336-3514. - Roč. 6, č. 2 (2008), s. 282-284.

AFD   Electronic class solution / Miroslav Kršjak.
In AIESA 2009 [elektronický zdroj] : Mladá veda AIESA 2009 - participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach : Bratislava, 18.9.2009 : zborník / proceedings = Young science AIESA 2009 - participation of PhD. students and young scientific workers on building of society based on knowledge / editor Janette Brixová. - Bratislava : [Fakulta hospodárskej informatiky EU], 2009. - S. [1-6].

FAI     Inovačný proces v e-learningu [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 11. marec 2010 / zostavili: Martin Blahušiak, Janette Brixová, Miroslav Kršjak ; recenzenti: Peter Bednár, Michal Grell,  ... [et al.]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - CD-ROM : grafy, obr., tab. - Spôsob prístupu: http://elearning.euba.sk. - ISBN 978-80-225-2949-5

FAI     Vybrané problémy hospodárskej informatiky [elektronický zdroj] : monografický zborník vedeckých statí recenzovaný, nekonferenčný, zameraný na problémy hospodárskej informatiky / Zostavili: Martin Blahušiak, Michal Grell, Miroslav Kršjak. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - CD-ROM. - ISBN 978-80-225-3110-8

AED   Porovnanie a využitie kompresných algoritmov v obchodovaní / Miroslav Kršjak.
In Vybrané problémy hospodárskej informatiky [elektronický zdroj] : monografický zborník vedeckých statí recenzovaný, nekonferenčný, zameraný na problémy hospodárskej informatiky / Zostavili: Martin Blahušiak, Michal Grell, Miroslav Kršjak. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-3110-8. - S. 118-129.

FAI     Inovačný proces v e-learningu [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 10. marec 2011 / zostavili Hana Trochanová, Janette Brixová, Miroslav Kršiak, Martin Blahušiak. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - CD-ROM [350 s.]. - ISBN 978-80-225-3112-2

AFD   Hidden Markov model statistics for FOREX options trading / Miroslav Kršjak.
In EDAMBA 2011 [elektronický zdroj] : proceedings of international scientific conference for doctoral students and young researchers : 29th-30th September,  2011 Bratislava / editors Martina Machová, Jozef Wallner. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2011. - ISBN 978-80-225-3265-5. - S. 368-374.

AFD   Rýchle vyhľadávanie obrázkov s využitím Kohonenovej siete / Miroslav Kršjak.
In Mladá veda AIESA 2011 - participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach [elektronický zdroj] : zborník : 7. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Bratislava, 10.-11. november 2011 = Young science AIESA 2011 -  participation of PhD. students and young scientific workers on building of society based on knowledge : proceedings : 7. international scientific conference / zostavovateľ Janette Brixová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - ISBN 978-80-225-3313-3. - S. [1-5].

AFD   Automatizácia testovania študentov / Miroslav Kršjak.
In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach [elektronický zdroj] : zborník : 14. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 10.-11. november 2011 = AIESA - building of society based on knowledge : proceedings : 14th international scientific conference / zostavovateľ Janette Brixová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - ISBN 978-80-225-3312-6. - S. [1-6].

FAI     Inovačný proces v e-learningu [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 18. 4. 2012, Bratislava : pod záštitou rektora EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. = Innovative processes in e-learning : the sixth international scientific conference / Zostavili: Eva Rakovská, Alžbeta Kanáliková, Miroslav Kršjak, Martin Blahušiak, Janette Brixová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. - CD-ROM [139 s.]. - Spôsob prístupu: http://elearning.euba.sk/. - ISBN 978-80-225-3397-3

FAI     Inovačný proces v e-learningu [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov [zo 7.]  medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 26. marca 2013 / zostavili: Eva Rakovská, Gabriela Kristová, Miroslav Kršjak, Martin Blahušiak, Janette Brixová ; recenzenti: Gabriela Kristová, Peter Bednár. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - CD-ROM [180 s., 7,2 AH] [7,2 AH]. - ISBN 978-80-225-3610-3

AFD   Virtual IP services for a startup company / Miroslav Kršjak.
In Trendy a inovácie v internetovej podpore podnikania a vzdelávania [elektronický zdroj] : [recenzovaný zborník príspevkov] : III. medzinárodná vedecká internetová videokonferencia vedeckých pracovníkov a doktorandov : 20. november 2013, [virtuálne EU Bratislava] = Trends and innovations in e-business and education : proceedings : third international scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates / spracovali: Gabriela Kristová, Peter Schmidt, Janette Brixová, Mária Szivósová ; recenzia: Miroslav Hudec, Alžbeta Kanáliková. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3769-8. - S. 67-71 CD-ROM.

AFD   Elektronické publikovanie / Miroslav Kršjak.
In AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach [elektronický zdroj] : zborník : 15. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 25. október 2013 = AIESA - building of society based on knowledge : proceedings / zostavenie zborníka Anna Šlosárová, Janette Brixová ; recenzenti Igor Bandurič, Ivan Brezina. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3770-4. - S. 1-5 CD-ROM.

BCI     Operačné systémy 2013 : skriptum / Miroslav Kršjak ; recenzenti Igor Bandurič, Daniel Kastl. - 1. vyd. - [S.l.] : Miroslav Kršjak, 2013. - 112 s. [4 AH] [4 AH] : obr. - ISBN 978-80-971461-2-2

GII      Operačné systémy : skriptum / Miroslav Kršjak ; recenzenti Igor Bandurič, Daniel Kastl. - 1. vyd. - [S.l.] : Miroslav Kršjak, 2012. - 85 s. [2,42 AH] [2,42 AH] : obr. - ISBN 978-80-971162-0-0

FAI     Inovačný proces v e-learningu [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov [z 8.]  medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 20.3.2014 / zostavili: Eva Rakovská, Gabriela Kristová, Miroslav Kršjak ; recenzenti: Gabriela Kristová, Igor Bandurič. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. - CD-ROM [144 s., 7 AH] [7 AH]. - ISBN 978-80-225-3840-4

FAI     Inovačný proces v e-learningu [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov [z 9.]  medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 22. apríl 2015 / zostavili: Eva Rakovská, Miroslav Kršiak, Martin Blahušiak, Janette Brixová ; recenzenti: Igor Bandurič, Martin Blahušiak ... [et al.]. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - CD-ROM [210 s., 7,82 AH] [7,82 AH]. - Spôsob prístupu: http://elearning.euba.sk. - ISBN 978-80-225-4076-6

AFD   Automatizované sledovanie práce a testovanie študentov v OS Linux / Miroslav Kršjak.
In Inovačný proces v e-learningu [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov [z 9.]  medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 22. apríl 2015 / zostavili: Eva Rakovská, Miroslav Kršiak, Martin Blahušiak, Janette Brixová ; recenzenti: Igor Bandurič, Martin Blahušiak ... [et al.]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - ISBN 978-80-225-4076-6. - [S. 1-4] CD-ROM.

BEF   Teaching ECMA Script / Miroslav Kršjak.
In Trends and innovations e-business, education and security [elektronický zdroj] : [reviewed] proceedings : fifth international scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates : november 18, 2015, [Bratislava, Slovak Republic] / edited: Gabriela Kristová ... [et al.] ; reviewer: Gabriela Kristová. - [Bratislava] : [Department of Applied Informatics Faculty of Economic Informatics], [2015]. - ISBN 978-80-225-4191-6. - S. 39-42  CD-ROM.

Vedecká orientácia

  • Umelá inteligencia
  • Programovanie
  • Finančné trhy

 

Vedecká a výskumná činnosť

  • Neurónové siete
  • Elerningové aplikácie
  • FOREX

Vzdelanie

  • Ekonomická univerzita 1998 - 2008
FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?