Načítavam stránku...
 

Kontaktné informácie

LUKÁČIK, Martin, doc. Ing., PhD.
LUKÁČIK, Martin, doc. Ing., PhD.
Katedra operačného výskumu a ekonometrie
Sekcia Ekonometria
docent
D8.22
+421 2 6729 5822
...

podľa ais

        I.stupeň štúdia: Úvod do ekonometrie I Úvod do ekonometrie II  
       II.stupeň štúdia: Ekonometria časových radov Aplikovaná ekonometria Prognostické modely
      III.stupeň štúdia: Ekonometrické modely a metódy Makroekonometrické modelovanie  
Lukacikpublohlasy.doc

Monografie

 • LUKÁČIK, M., LUKÁČIKOVÁ, A.: Vektorovo autoregresné modely a ich aplikácie v makroekonomickej analýze. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM 2013. 235 s. ISBN 978-80-225-3723-0 [12,084 AH]
 • IVANIČOVÁ, Z., CHOCHOLATÁ, M., LUKÁČIKOVÁ, A., LUKÁČIK, M., SURMANOVÁ, K., SZOMOLÁNYI, K.:Modelovanie vybraných problémov slovenskej ekonomiky pred vstupom do Európskej menovej únie (aktuálne metodologické prístupy). Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM 2009. 380 s. ISBN 978-80-225-2828-3. [3,474 AH]

 

Učebnice a skriptá

 • SZOMOLÁNYI, K., LUKÁČIK, M.: Makroekonomická analýza - zbierka príkladov. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM 2013. 266 s. ISBN 978-80-225-3663-9 [8,933 AH]
 • LUKÁČIKOVÁ, A., LUKÁČIK, M., SZOMOLÁNYI, K.: Ekonometria 1. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 337 s. ISBN 978-80-225-3543-4. [8,150 AH]
 • LUKÁČIK, M., LUKÁČIKOVÁ, A., SZOMOLÁNYI, K.: Ekonometrické modelovanie v programoch EViews a Gretl. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 330 s. ISBN 978-80-225-3320-1. [8,371 AH]
 • LUKÁČIKOVÁ, A., LUKÁČIK, M.: Ekonometrické modelovanie s aplikáciami. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. 343 s. ISBN 978-80-225-2614-2. [11,061 AH]

 

Články - výber

 • LUKÁČIK, M., KUPKOVIČ, P., BENKOVIČ, M.: Vektorovo autoregresné modely s korekčným členom.
  Ekonomika a informatika, roč. XIV, č. 1, 2016, s. 23-41.
 • LUKÁČIK, M.: Štrukturálne vektorovo autoregresné modely. Ekonomika a informatika,
  roč. X, č. 2, 2012, s. 67-83.
 • LUKÁČIK, M.: Vektorovo autoregresné modely v ekonometrii. Ekonomika a informatika,
  roč. X, č. 1, 2012, s. 130-144.
 • SZOMOLÁNYI, K., LUKÁČIK, M., LUKÁČIKOVÁ, A.: Vplyv monetárneho zásahu v rámci IS-LM modelu
  s dynamickou úpravou cien a adaptívnymi očakávaniami. Politická ekonomie, roč. 59, č. 1, 2011, s. 47-57.

Vedecká orientácia

 • Ekonometria a makroekonomická analýza
  Dizertačná práca: Metodológia a stratégie ekonometrickej analýzy
  Habilitačná práca: Aplikácie VAR modelov v makroekonómii

 

Riešenie vedeckých projektov - zodpovedný riešiteľ projektov

 • Ekonometrická analýza produkčných možností ekonomiky a trhu práce na Slovensku, grant VEGA 1/0444/15, 2015-2017
 • Vypracovanie monografie Bayesovská ekonometria pre prax a študentov postgraduálneho štúdia, grant KEGA 044EU-4/2015, 2015-2016
 • Analýza hospodárskych cyklov v ekonomikách eurozóny (so zreteľom na špecifiká slovenskej ekonomiky) s využitím ekonometrických a optimalizačných metód, grant VEGA 1/0595/11, 2011-2014
 • Analýza interakcií a rozhodovania subjektov vstupujúcich do rozsiahlych ekonomických systémov s využitím metód optimalizácie, ekonometrie a teórie hier, interný grant EU 2317112/07, 2007-2008
FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?