Načítavam stránku...
 

Kontaktné informácie

LUKÁČIK, Martin, doc. Ing., PhD.
LUKÁČIK, Martin, doc. Ing., PhD.
Katedra operačného výskumu a ekonometrie
Sekcia Ekonometria
docent
D8.22
+421 2 6729 5822
...
www.fhi.sk/~lukacik

podľa AIS

I.stupeň štúdia: Úvod do ekonometrie I, Úvod do ekonometrie II

II.stupeň štúdia: Ekonometrické modelovanie, Ekonometria časových radov, Aplikovaná ekonometria, Prognostické modely

III.stupeň štúdia: Ekonometrické modely a metódy, Makroekonometrické modelovanie

Prehľad publikačnej činnosti

Monografie:

LUKÁČIK, M., LUKÁČIKOVÁ, A., SZOMOLÁNYI, K. (2017), Bayesovská ekonometria. Bratislava: LETRA Interactive. 200 s. ISBN 978-80-972328-2-5. [4,836 AH]

ČIČKOVÁ, Z., LUKÁČIK, M. (2016), Setting of Control Parameters of SOMA on the Base of Statistics. In: Davendra, D., Zelinka, I. (Eds.): Self-Organizing Migrating Algorithm: Methodology and Implementation. Springer, s. 255-276, ISBN 978-3-319-28159-9. [1,900 AH]

LUKÁČIK, M., LUKÁČIKOVÁ, A. (2013), Vektorovo autoregresné modely a ich aplikácie v makroekonomickej analýze. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM. 235 s. ISBN 978-80-225-3723-0 [12,084 AH]

IVANIČOVÁ, Z., CHOCHOLATÁ, M., LUKÁČIKOVÁ, A., LUKÁČIK, M., SURMANOVÁ, K., SZOMOLÁNYI, K. (2009), Modelovanie vybraných problémov slovenskej ekonomiky pred vstupom do Európskej menovej únie (aktuálne metodologické prístupy). Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM. 380 s. ISBN 978-80-225-2828-3. [3,474 AH]

 

Učebnice a skriptá:

LUKÁČIKOVÁ, A., LUKÁČIK, M., SZOMOLÁNYI, K. (2018), Úvod do ekonometrie s programom EViews. Bratislava: Letra Edu. 345 s. ISBN 978-80-972866-8-2. [8,736 AH]

LUKÁČIKOVÁ, A., LUKÁČIK, M., SZOMOLÁNYI, K. (2018), Úvod do ekonometrie s programom Gretl. Bratislava: Letra Edu. 345 s. ISBN 978-80-972866-6-8. [8,712 AH]

SZOMOLÁNYI, K., LUKÁČIK, M. (2013), Makroekonomická analýza - zbierka príkladov. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM. 266 s. ISBN 978-80-225-3663-9 [8,933 AH]

LUKÁČIKOVÁ, A., LUKÁČIK, M., SZOMOLÁNYI, K. (2013), Ekonometria 1. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM. 337 s. ISBN 978-80-225-3543-4. [8,150 AH]

LUKÁČIK, M., LUKÁČIKOVÁ, A., SZOMOLÁNYI, K. (2011), Ekonometrické modelovanie v programoch EViews a Gretl. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM. 330 s. ISBN 978-80-225-3320-1. [8,371 AH]

LUKÁČIKOVÁ, A., LUKÁČIK, M. (2008), Ekonometrické modelovanie s aplikáciami. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM. 343 s. ISBN 978-80-225-2614-2. [11,061 AH]

 

Vybrané články a iné publikácie:

SZOMOLÁNYI, K., LUKÁČIK, M., LUKÁČIKOVÁ, A. (2019), Odhad elasticity substitúcie vstupov v slovenskej ekonomike. Politická ekonomie, (schválené na publikovanie).

SZOMOLÁNYI, K., LUKÁČIK, M., LUKÁČIKOVÁ, A. (2017), Business Cycles in European Post-Communist CountriesContemporary Economics, roč. 11, č. 2, s. 171-186. doi.org/10.5709/ce.1897-9254.235

SZOMOLÁNYI, K., LUKÁČIK, M., LUKÁČIKOVÁ, A. (2017), Impact of Terms-of-Trade on Slovakia, the Czech Republic, and Croatia in the Short RunNaše gospodarstvo/Our economy: Journal of Contemporary Issues in Economics and Business, roč. 63., č.1, s. 3-13. doi.org/10.1515/ngoe-2017-0001

LUKÁČIK, M., SZOMOLÁNYI, K., LUKÁČIKOVÁ, A. (2016), Terms-of Trade Shocks and Slovak Economy. Acta Univerisitatis Bohemiae Meridionalis, roč. 19, č. 1, s. 10-19. doi.org/10.1515/acta-2016-0006

SZOMOLÁNYI, K., LUKÁČIK, M., LUKÁČIKOVÁ, A. (2011), Vplyv monetárneho zásahu v rámci IS-LM modelu s dynamickou úpravou cien a adaptívnymi očakávaniamiPolitická ekonomie, roč. 59, č. 1, s. 47-57. doi.org/10.18267/j.polek.771

Riešenie vedeckých projektov - zodpovedný riešiteľ projektov

Ekonometrická analýza produkčných možností ekonomiky a trhu práce na Slovensku, grant VEGA 1/0444/15, 2015-2017
Vypracovanie monografie Bayesovská ekonometria pre prax a študentov postgraduálneho štúdia, grant KEGA 044EU-4/2015, 2015-2016
Analýza hospodárskych cyklov v ekonomikách eurozóny (so zreteľom na špecifiká slovenskej ekonomiky) s využitím ekonometrických a optimalizačných metód, grant VEGA 1/0595/11, 2011-2014
Analýza interakcií a rozhodovania subjektov vstupujúcich do rozsiahlych ekonomických systémov s využitím metód optimalizácie, ekonometrie a teórie hier, interný grant EU 2317112/07, 2007-2008

Školiteľ doktorandov

Ing. Patrik Kupkovič, PhD., 2013-2016, analytik NBS; dizertačná práca: Analýza hospodárskych politík malej ekonomiky integrovanej v monetárnej únii na báze DSGE modelov
Ing. Martin Benkovič, PhD., 2013-2018, analytik OECD; dizertačná práca: DSGE modely s finančnými rigiditami

Členstvo vo vedeckých radách a organizáciach, iná odborná činnosť

prezident Slovenskej spoločnosti pre operačný výskum (2017 - 2019)
člen vedeckej rady FHI EU v Bratislave
člen vedeckej rady časopisu Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy

reviewer of scientific journals:

oponent dizertačných prác aplikujúcich metodológiu z oblasti ekonometrie a operačného výskumu:

  • na FIS VŠE v Praze (Ing. Elena Kuchina, PhD., 2017)
  • na NHF EU v Bratislave (M.A. Kristína Gardoňová, PhD., 2017)

člen odborovej komisie študijného odboru 3.3.25 Ekonometria a operačný výskum

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?