Načítavam stránku...
 

Kontaktné informácie

ŠOLTÉS, Erik, doc. Mgr., PhD.
ŠOLTÉS, Erik, doc. Mgr., PhD.
Katedra štatistiky
1. prodekan a prodekan pre vedu a doktorandské štúdium
D7.17
+421 2 6729 5717
...

UTOROK

13:00-15:00

1. stupeň štúdia

 • Štatistika,
 • Štatistické metódy

2. stupeň štúdia

 • Regresná a korelačná analýza

3. stupeň štúdia

 • Induktívne metódy štatistiky,
 • Viacrozmerné štatistické metódy

Vedecká orientácia

 • analýzy sociálno-ekonomických javov s využitím viacrozmerných štatistických metód, aplikácia teórie kredibility v podmienkach slovenského neživotného poistenia.

 

Riešenie vedeckých projektov (za posledných 5 rokov):

 • VEGA č. 1/0548/16  Pokrok SR pri napĺňaní stratégie EURÓPA 2020 v oblasti znižovania chudoby a sociálneho vylúčenia (zodpovedný riešiteľ)
 • VEGA č. 1/0501/14  Podnik z pohľadu demografie - nástroj hodnotenia zmien v ekonomickom raste a zamestnanosti
 • VEGA č. 1/0806/14  Kalkulácia SCR na krytie rizík neživotného poistenia v súlade s potrebami praxe
 • VEGA č. 1/0931/11  Analýza a modelovanie rizík v zmysle kvantitatívnych štúdií QIS projektu Solvency II

Vzdelanie a kvalifikácia

 • Mgr.: 1998, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta,
  študijný odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, špecializácia: matematika –biológia
 • PhD.: 2004, Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky,
  odbor: 62-11-9 Štatistika
 • doc.: 2010, Ekonomická Univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky,
  odbor: 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii

 

Profesionálne aktivity

 • 1998 - člen Katedry štatistiky: asistent (1998 - 2001), odborný asistent (2001 - 2010), docent (2010 -)
 • 2008 - 2010 zástupca vedúcej Katedry štatistiky
 • 2011 - 2014 prodekan pre rozvoj a medzinárodné vzťahy na Fakulte hospodárskej informatiky
 • 2015 - 1. prodekan a prodekan pre vedu a doktorandské štúdium na Fakulte hospodárskej informatiky

 

Členstvo v spoločnostiach, vo vedeckých radách a radách časopisov

 • Člen Vedeckej rady Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze (2018 - )
 • Člen Kolégia predsedu ŠÚ SR (2018 - )
 • Člen Vedeckého výboru konferencie Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena,Department of Statistics at Cracow University of Economics and the Committee on Statistics and Econometrics of the Polish Academy of Sciences (2018 - )
 • Člen Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti (2007 – )
 • Člen výkonnej rady vedeckého časopisu Ekonomika a informatika (2011 – )
 • Člen redakčnej rady vedeckého časopisu Slovenská štatistika a demografia (2012 – )
 • Člen Vedeckej rady Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave (2011 – )
 • Člen Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave (2015 – )
 • Člen Odborovej komisie študijného programu Kvantitatívne metódy v ekonómii (2011 – )
FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?