Načítavam stránku...
 

Kontaktné informácie

SZIVÓSOVÁ, Mária, Ing., PhD.
SZIVÓSOVÁ, Mária, Ing., PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
odborná asistentka
E8.07
+421 2 6729 5857
...
Str.  13,00 – 15,00  

V súčasnosti prednášam  Informatiku I, Informatiku II v slovenskom a anglickom jazyku, vediem cvičenia z Informatiky I, Informatiky II v slovenskom a anglickom jazyku na Fakulte hospodárskej informatiky, Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Vediem prednášky a cvičenia z predmetu Manažérske simulácie na 1. a 2. stupni na Fakulte hospodárskej informatiky.

Vediem predmet Internetový marketing v programe Erazmus +, zahraniční študenti.

Zoznam publikačnej činnosti   2006~2016

AFD   Elektronické podnikanie, prieskum  a analýza v slovenských podnikoch / Mária Szivósová.
In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach [elektronický zdroj] : 11. medzinárodná vedecká konferencia : 17.-18. máj 2007 : [zborník príspevkov]. - Bratislava, 2007 : Fakulta hospodárskej informatiky EU.

ADF   Charakteristika a špecifiká súčasného stavu elektronického podnikania / Mária Szivósová.
In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2007. - ISSN 1336-3514. - Roč. 5, č. 1 (2007), s. 213-220.

AFD   Využitie e-learningu vo vzdelávacom procese / Mária Szivósová.
In Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie : Bratislava, 5. marec 2008 / editor: Janette Brixová, Hana Trochanová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. - ISBN 978-80-225-2510-7. - S. 113-120.

DAI   Podnikanie prostredníctvom informačných a komunikačných technológií : dizertačná práca / Mária Szivósová ; škol. Mojmír Kokles. - Bratislava, 2009. - 144 s.

AFD   E-learning a vzdelávanie v budúcnosti / Mária Szivósová.
In Inovačný proces v e-learningu [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 11. marec 2010 / zostavili: Martin Blahušiak, Janette Brixová, Miroslav Kršjak ; recenzenti: Peter Bednár, Michal Grell,  ... [et al.]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2949-5. - S. 1-5.

AFD   Transformácia organizácií a podnikov na elektronické podnikanie / Mária Szivósová.
In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach [elektronický zdroj] : zborník : 13. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 20.-21.5.2010 = AIESA - building of society based on knowledge : proceedings : 13th international scientific conference / zostavili Janette Brixová, Martin Blahušiak. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2980-8. - S. [1-5].

AED   Podnikanie prostredníctvom informačných a komunikačných technológií / Mária Szivósová.
In Vybrané problémy hospodárskej informatiky [elektronický zdroj] : monografický zborník vedeckých statí recenzovaný, nekonferenčný, zameraný na problémy hospodárskej informatiky / Zostavili: Martin Blahušiak, Michal Grell, Miroslav Kršjak. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-3110-8. - S. 202-224.

AFD   Inovácia informačných a komunikačných technológií v predmetoch Informatika I a II / Mária Szivósová.
In Nové trendy informačno-komunikačných technológií v obsahovej náplni predmetov [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého seminára : 2. december 2010 Bratislava / Zostavovatelia: Daniel Kastl, Kamil Krauspe, Ján Pittner, Ľubomír Janček. - Bratislava : Katedra aplikovanej informatiky FHI EU, 2010. - ISBN 978-80-225-3111-5. - [S. 1-18].

ADF   Nové možnosti podnikania prostredníctvom informačných a komunikačných technológií / Mária Szivósová.
In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2011. - ISSN 1336-3514. - Roč. 9, č. 1 (2011), s. 114-128.

AFD   Potenciál eMarketingu / Mária Szivósová.
In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach [elektronický zdroj] : zborník : 14. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 10.-11. november 2011 = AIESA - building of society based on knowledge : proceedings : 14th international scientific conference / zostavovateľ Janette Brixová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - ISBN 978-80-225-3312-6. - S. [1-5].

AFD   Online reklama a konkurencieschopnosť na trhu = Online advertising and competition on market / Mária Szivósová.
In Trendy a inovácie v internetovej podpore podnikania a vzdelávania [elektronický zdroj] : [zborník príspevkov] z I. medzinárodnej vedeckej internetovej vidoekonferencie vedeckých pracovníkov a doktorandov : 8. - 9. novembra 2011, virtuálne EU Bratislava = Trends and innovations e-business and education : the first international scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates / spracovali Marián Šedivý, Ján Pittner. - Bratislava : [Katedra aplikovanej informatiky FHI EU], 2011. - ISBN 978-80-225-3314-0. - S. 1-7.

AFD   E-learning - zmena vzdelávacieho procesu = E-learning - changes in education process / Mária Szivósová.
In Inovačný proces v e-learningu [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 18. 4. 2012, Bratislava : pod záštitou rektora EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. = Innovative processes in e-learning : the sixth international scientific conference / Zostavili: Eva Rakovská, Alžbeta Kanáliková, Miroslav Kršjak, Martin Blahušiak, Janette Brixová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. - ISBN 978-80-225-3397-3. - S. [1-4].

AFD   Smerovanie a najnovšie trendy multimediálnych prezentácií = The direction of the latest trends and multimedia presentations / Mária Szivósová.
In Trendy a inovácie v internetovej podpore podnikania a vzdelávania [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník [príspevkov] : II. medzinárodná vedecká internetová videokonferencia vedeckých pracovníkov a doktorandov : 7. november 2012, [virtuálne EU Bratislava] = Trends and innovations in e-business and education : proceedings : the second international scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates / zostavili Gabriela Kristová, Peter Schmidt, Janette Brixová, Ján Pittner. - [Bratislava] : [Vydavateľstvo EKONÓM], [2012]. - ISBN 978-80-225-3553-3. - S. 66-76.

AFD   Celoživotné vzdelávanie formou dištančného vzdelávania a jeho možnosti = Lifelong learning through distance education and its possibilities / Mária Szivósová.
In Inovačný proces v e-learningu [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov [zo 7.]  medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 26. marca 2013 / zostavili: Eva Rakovská ... [et al.]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3610-3. - S. [1-6].

ADF   E-business in European small and medium sized enterprises / Mária Szivósová.
In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2013. - ISSN 1336-3514. - Roč. 11, č. 1 (2013), s. 156-167.

FAI     Trendy a inovácie v internetovej podpore podnikania a vzdelávania [elektronický zdroj] : [recenzovaný zborník príspevkov] : III. medzinárodná vedecká internetová videokonferencia vedeckých pracovníkov a doktorandov : 20. november 2013, [virtuálne EU Bratislava] = Trends and innovations in e-business and education : proceedings : third international scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates / spracovali: Gabriela Kristová, Peter Schmidt, Janette Brixová, Mária Szivósová ; recenzia: Miroslav Hudec, Alžbeta Kanáliková. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - CD-ROM [104 s., 6,44 AH] [6,44 AH]. - ISBN 978-80-225-3769-8

AFD   Vplyv virtuálneho prostredia internetu na budovanie digitálnej značky = The impact of the virtual environment of the internet to build your brand digital / Mária Szivósová.
In Trendy a inovácie v internetovej podpore podnikania a vzdelávania [elektronický zdroj] : [recenzovaný zborník príspevkov] : III. medzinárodná vedecká internetová videokonferencia vedeckých pracovníkov a doktorandov : 20. november 2013, [virtuálne EU Bratislava] = Trends and innovations in e-business and education : proceedings : third international scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates / spracovali: Gabriela Kristová, Peter Schmidt, Janette Brixová, Mária Szivósová ; recenzia: Miroslav Hudec, Alžbeta Kanáliková. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3769-8. - S. 92-102 CD-ROM.

AFD   Internetový produkt a brand digital - digitálna značka / Mária Szivósová.
In AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach [elektronický zdroj] : zborník : 15. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 25. október 2013 = AIESA - building of society based on knowledge : proceedings / zostavenie zborníka Anna Šlosárová, Janette Brixová ; recenzenti Igor Bandurič, Ivan Brezina. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3770-4. - S. 1-17 CD-ROM.

AFD   Súčasný prístup k e-learningu / Mária Szivósová.
In Inovačný proces v e-learningu [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov [z 8.]  medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 20.3.2014 / zostavili: Eva Rakovská, Gabriela Kristová, Miroslav Kršjak ; recenzenti: Gabriela Kristová, Igor Bandurič. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. - ISBN 978-80-225-3840-4. - S. 1-13 CD-ROM.

AFD   Outsorcing e-business activities / Mária Szivósová.
In Trends and Innovation in E-business, Education and Security : Proceedings, dňa 19.11.2014 / recenzenti: Miroslav Hudec, Jaroslav Kultán. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014. - ISBN 978-80-225-3987-6. - pp. 76-81 CD-ROM.

FAI     Trends and innovations in e-business, education and security [elektronický zdroj] : proceedings : fourth international scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates : november 19, 2014, [Bratislava, Slovak Republic] / edited: Gabriela Kristová, Peter Schmidt, Janette Brixová, Mária Szivósová ; reviewers: Miroslav Hudec, Jaroslav Kultan. - 1. vyd. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2014. - CD-ROM [112 s., 7,28 AH] [7,28 AH]. - ISBN 978-80-225-3987-6

AFD   Mobilné zariadenia a digitálne vzdelávanie = Mobile devices and digital education / Mária Szivósová.
In Inovačný proces v e-learningu [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov [z 9.]  medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 22. apríl 2015 / zostavili: Eva Rakovská, Miroslav Kršiak, Martin Blahušiak, Janette Brixová ; recenzenti: Igor Bandurič, Martin Blahušiak ... [et al.]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - ISBN 978-80-225-4076-6. - [S. 1-6] CD-ROM.

AFD   Learning and growing with mobile learning / Mária Szivósová.
In Inovačný proces v e-learningu [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov [z 9.]  medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 22. apríl 2015 / zostavili: Eva Rakovská, Miroslav Kršiak, Martin Blahušiak, Janette Brixová ; recenzenti: Igor Bandurič, Martin Blahušiak ... [et al.]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - ISBN 978-80-225-4076-6. - [S. 1-7] CD-ROM.

AFD   Efektivita FB stránky v online marketingovej kampani vybranej spoločnosti = Efficiency FB page in the online marketing campaign of the selected company / Mária Szivósová.
In AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach [elektronický zdroj] : zborník : 16. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 5. - 6. november 2015 = AIESA - building of society based on knowledge : proceedings : 16th international scientific conference / zostavovatelia zborníka: Erik Šoltés ... [et al.] ; recenzenti: Anna Baštincová, Zuzana Čičková ... [et al.]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - ISBN 978-80-225-4151-0. - S. 87-98 CD-ROM.

FAI     Trends and innovations e-business, education and security [elektronický zdroj] : [reviewed] proceedings : fifth international scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates : november 18, 2015, [Bratislava, Slovak Republic] / edited: Gabriela Kristová ... [et al.] ; reviewer: Gabriela Kristová. - 1st ed. - [Bratislava] : [Department of Applied Informatics Faculty of Economic Informatics], [2015]. - CD-ROM [129 s.], [7,30 AH] [7,30 AH]. - Spôsob prístupu: ftp://ipeu:193@193.87.31.84/0210245/MVIV-2015.pdf. - ISBN 978-80-225-4191-6

ADF   Digital marketing campaign / Mária Szivósová. - Spôsob prístupu: ftp://193.87.31.84/0210367/EaI_2_2015.pdf. - Popis urobený: 13.1. 2016.
In Ekonomika a informatika [elektronický zdroj] : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015. - ISSN 1339-987X. - Roč. 13, č. 2 (2015), s. 193-202 online.

BEF   Implementation of advertising online campaign / Mária Szivósová.
In Trends and innovations e-business, education and security [elektronický zdroj] : [reviewed] proceedings : fifth international scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates : november 18, 2015, [Bratislava, Slovak Republic] / edited: Gabriela Kristová ... [et al.] ; reviewer: Gabriela Kristová. - [Bratislava] : [Department of Applied Informatics Faculty of Economic Informatics], [2015]. - ISBN 978-80-225-4191-6. - S. 115-120  CD-ROM.

AFC   Informatization and streamline the educational process - the new e-learning / M. Szivósová.
In Učenyje zapiski Instituta sociaľnych i gumanitarnych znanij : Elektronnaja Kazaň - 2016 : materialy VIII Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, Kazaň, 26-28 aprelja 2016. - Kazaň : Juniversum, 2016. - ISSN 2078-6980. - S. 13-19.

AFD   Influence mobile devices to the educational process / Mária Szivósová.
In International scientific days 2016. The agri-food value chain : challenges for natural resources management and society : conference proceeding of reviewed articles : May 19-20, 2016 Nitra, Slovak Republic / Reviewers: Izabela Adamičková, Natália Turčeková. - Nitra : Slovak university of agriculture, 2016. - ISBN 978-80-552-1505-1. - S. 752-757.

Vedecká orientácia

Vo vedeckej činnosti sa orientujem na Informačné technológie, Informačné systémy, problematiku Internetu s užším zameraním na e-business a internetový marketing.

 

Projekty

Podielala sa na riešení 7 oponovaných vedecko-výskumných štúdii z oblasti IT ako spoluriešiteľ.

VEGA 1/1248/04 – Adaptácia komunikačných nástrojov slovenských podnikoch v procese vstupu do Európskej únie. Spoluriešiteľ na projekte - v súčasnosti.


1978 - 1982 Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta riadenia

1994 Študijný pobyt City University of London

2006 Ekonomická univerzita v Bratislave Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ 3 - Vzdelávanie v oblasti it zručností s cieľom získania medzinárodne uznávaného certifikátu ECDL, držiteľ certifikátu ECDL ,

2007 Absolvovanie kurzu E – VZDELÁVANIE, akreditovaného MŠ SR, 1819/13674/2004/171/1
Moduly:
Základy e-vzdelávania, LMS – systémy na riadenie výučby, Autori e-vzdelávania, Manažéri e-vzdelávania, Videokonferencie vo vzdelávaní. Vedené Slovenská e - akadémia, n.o., Bratislava 

2007 Ekonomická univerzita v Bratislave Projekt ESF JPD NUTS II Bratislava Cieľ 3 č.13120120125 
INTERNACIONALIZÁCIA VZDELÁVANIA EKONÓMOV A MANAŽÉROV Zabezpečenie predmetu Informatika I, Informatika II v anglickom jazyku, držiteľ certifikátu,

2010 Doktorandské vzdelanie, FPM, EU Bratislava, ukončené titulom PhD.,

2013 Absolvovanie kurzov : tb1000 sap business one logistics a tb1100 sap business one accounting, v śkoliacom stredisku sap slovensko

2013 Certificate of attendance the Amcham Train the Trainer Course organized by csi leasing, google slovakia, ibm, lenovo, microsoft slovakia, pwc and telefonika o2

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?