Loading page...

Vážení študenti,

aj tento ak. rok sa v prvej polovici apríla uskutoční na FHI súťaž ŠVOČ. Súťaž môže byť pre Vás prínosná v týchto smeroch:

  • rozšírenie si poznatkov z oblasti, ktorej sa chcete venovať aj v ďalšom štúdiu (napr. na vyššom stupni štúdia),
  • možnosť rozpracovania práce ŠVOČ do záverečnej práce,
  • precvičenie si schopnosti prezentovať výsledky svojej práce pred auditóriom,
  • doplnkové body na ubytovanie a k výberovým konaniam na zahraničné študijné pobyty v rámci programu Erasmus +,
  • zaujímavé finančné ocenenia pre najlepšie práce ŠVOČ na FHI,
  • v prípade víťazstva vo fakultnom kole súťaže ŠVOČ bude práca ŠVOČ nominovaná na Cenu rektora EU v Bratislave za ŠVOČ (v príslušnom stupni štúdia).

Do súťaže ŠVOČ sa môžete prihlásiť do 22. novembra 2018. Všetky dôležité informácie o súťaži ŠVOČ nájdete na: https://fhi.euba.sk/veda-a-vyskum/svoc

Vážení študenti, 

pokiaľ ste reprezentovali mesto, či republiku na športových či umeleckých podujatiach, doložte prosím doklady o Vašom umiestnení - mailom na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. alebo osobne v miestnosti D8.36 v čase obednej prestávky do 30.10. 2018 

Pri zasadnutí Hodnotiacej komisie pre študentov sa bude rozhodovať o pridelení štipendií aj v tejto oblasti. 

Ak reprezentujete fakultu alebo univerzitu na podujatiach organizovaných univerzitou, tak podklady dostanem v máji od CTVŠ, takže štipendiá v tejto oblasti sa budú prideľovať v tomto termíne. 

ČO sa týka štipendií za vynikajúci prospech dosiahnutý v minulom akademickom roku, čakajte prosím mail  alebo sledujte oznamy začiatkom novembra. 

Prajem príjemný deň 

Strešňáková

 

Výzva na prihlasovanie sa uchádzačov o nominácie na učiteľskú a zamestnaneckú mobilitu Erasmus+ na akad. rok 2018/2019

Vážení učitelia a nepedagogický zamestnanci Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave,

dňom zverejnenia tejto výzvy sa môžete uchádzať o nomináciu na učiteľskú mobilitu Erasmus+ za účelom výučby zamestnaneckú mobilitu za účelom školenia na akad. rok 2017/2018, ktorú je možné absolvovať v období november 2018 – október 2019.

Všetci záujemcovia, ktorí sa chcú uchádzať o túto mobilitu, musia byť do 23.10.2018 do 15:00 hod. zaregistrovaní v on-line aplikácii Study Abroad https://www.studyabroad.sk/, musia tam mať vytvorenú prihlášku na učiteľskú alebo zamestnaneckú mobilitu 2018/2019, nahraté všetky potrebné dokumenty a táto ich prihláška musí mať status akceptovaná, ktorý jej pridelí, po skontrolovaní všetkých náležitostí, p. Eva Čerteková (Oddelenie vedy, doktorandského štúdia a medzinárodných vzťahov, miestnosť D7.23, tel. 02 6729 5723, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Zároveň sú všetci záujemcovia o mobilitu povinní k prihláške do výberového konania priložiť aj podrobný program mobility s výberom destinácie, ktorú neskôr nebude možné zmeniť!

Partnerské inštitúcie, prosíme, prednostne vyberať z nasledujúceho zoznamu

https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/partnerske-institucie-a-medzinarodne-organizacie#erasmus-plus

V súlade s uvedenými pokynmi vytvorenú, vytlačenú a podpísanú prihlášku na učiteľskú a zamestnaneckú mobilitu 2018/2019 musia záujemcovia do 23.10.2018 do 15:00 hod. predložiť p. Eve Čertekovej.

Podrobné informácie o prihlasovaní sa na učiteľskú mobilitu Erasmus+ na akad. rok 2018/2019 a ďalších náležitostiach súvisiacich s touto zahraničnou mobilitou nájdete na

https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-zamestnanci/erasmus-v-eu

V Bratislave 3.10.2018

                                                                       Ing. Igor Košťál, PhD.

prodekan pre informatizáciu, styk s verejnosťou a medzinárodné vzťahy FHI EU v Bratislave

Dobrý deň,

informáciu o štipendiu pre študentov 1. ročníka študijného programu Hospodárska informatika na Fakulte hospodárskej informatiky ste už počuli viac krát. Opätovne však zverejňujem výzvu. Ak ste v poslednom ročníku na strednej škole dosiahli priemer do 1,3 a chcete sa uchádzať o štipendium, poprosíme Vás o doručenie overenej kópie do 1. 10. 2018. 

Kópie môžete odovzdať u pani Blahovej v kancelárii D7.38 alebo priamo u mňa v kancelárii D8.36.

  • Študenti 2. a 3. ročníka HI, vaše študijné výsledky budeme posudzovať na základe priemerov z AISu - netreba nič dokladať  a ani žiadať o štipendium. 
  • Študenti prvých ročníkov ostatných študijných programov - Účtovníctvo, Manažérske rozhodovanie -  na finančnú čiastku z tohto zdroja štipendií nemajú, až budúci rok, kedy sa budú posudzovať študijné výsledky s prvého roka na FHI.
  • Ostatné ročníky a študijné programy - Hodnotiaca komisia bude zasadať koncom októbra, o štipendium netreba žiadať, bude generované automaticky na základe študijných výsledkov z AISu.

V prípade otázok som k dispozícii osobne alebo písomne This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Strešňáková

 

Podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme konania obhajob dizertačných prác:

študijný odbor: 3.3.25 EKONOMETRIA A OPERAČNÝ VÝSKUM
doktorandi: Ing. Michaela BLAŠKO, Ing. Martin BENKOVIČ

Celý oznam je v priloženom súbore.

 

študijný odbor: 3.3.24 KVANTITATÍVNE METÓDY V EKONÓMII 
doktorand: Ing. Peter ZSOLDOS

Celý oznam je v priloženom súbore.

 

študijný odbor: 3.3.12 ÚČTOVNÍCTVO
doktorandi: Ing. Denisa DOMARACKÁ, Ing. Radka ŠUMANOVÁ, Ing. Anton MARCI

Celý oznam je v priloženom súbore.

 

študijný odbor: 3.3.12 ÚČTOVNÍCTVO
doktorandky: Ing. Daniela KATRÍKOVÁ, Ing. Zuzana GAJDOŠOVÁ

Celý oznam je v priloženom súbore.

Harmonogram zápisov 2018-2019 je nasledovný:

1. stupeň štúdia
Ročník  Dátum zápisu a poslucháreň 
  1. ročník denné + externé štúdium
všetky študijné programy

03.09.2018 o 9.00 v AULE EU

úvodné informácie

1. ročník denné štúdium – UC 03.09.2018 o 10.00 v B1.03
1. ročník denné štúdium – MR 03.09.2018 o 12.00 v B1.07
1. ročník denné štúdium – HI 03.09.2018 o 13.00 v B1.03
1. ročník externé štúdium – HI 03.09.2018 o 14.00 v B1.07
   
2. ročník denné štúdium – HI 05.09.2018 o 09.00 v B1.03
2. ročník denné štúdium – MR 05.09.2018 o 11.00 v B1.07
2. ročník denné štúdium – UC 05.09.2018 o 13.00 v B1.03
2. ročník externé štúdium – HI 05.09.2018 o 09.00 v B1.03
   
3. ročník denné štúdium – HI 06.09.2018 o 09.00 v B1.03
3. ročník denné štúdium – MR 06.09.2018 o 11.00 v B1.07
3. ročník denné štúdium – UC 06.09.2018 o 13.00 v B1.03
3. ročník externé štúdium – HI 06.09.2018 o 09.00 v B1.03
Predlžujúci 3. ročník – HI (denná a externá forma) 10.09.2018 od 09.00 na študijnom oddelení
Predlžujúci 3. ročník – MR + UC (denná a externá forma) 10.09.2018 od 11.00 na študijnom oddelení
2. stupeň štúdia
Ročník  Dátum zápisu a poslucháreň 
1. ročník denné štúdium – AKT + OVE + ŠME                                                           04.09.2018 o 09.00 v B1.03
1. ročník denné štúdium – UA + UFM 04.09.2018 o 12.00 v B1.03
1. ročník externé štúdium – IM 04.09.2018 o 10.00 v B1.07
1. ročník denné štúdium – IM 04.09.2018 o 10.00 v B1.07
   
2. ročník denné štúdium – AKT + OVE + ŠME                                07.09.2018 o 09.00 v B1.03
2. ročník denné štúdium – IM 07.09.2018 o 10.00 v B1.07
2. ročník denné štúdium – UA + UFM 07.09.2018 o 12.00 v B1.03
3. ročník externé štúdium – IM 07.09.2018 o 10.00 v B1.07
MFM – všetky ročníky 10.9.2018 od 9 h na študijnom odd.

Predlžujúci 2.r.

AKT+OVE+ŠME+UA+UFM+IM+eIM

10.09.2018 od 13.00 na študijnom oddelení

 Náhradný termín zápisu nebude. Kto sa nemôže zúčastniť osobne, musí ho zapísať niekto iný na úradne overené splnomocnenie.

V zmysle čl. 4 ods. 4 Študijného poriadku EU v Bratislave je účasť na zápise povinná, ale môže Vás zapísať aj zástupca na základe úradne overenej plnej moci, pričom musí predložiť všetky dokumenty, ktoré FHI EU v Bratislave požaduje pri zápise. Zápis v inom ako určenom termíne nie je možný.

Požaduje sa preukázanie študenta/zástupcu na základe občianskeho preukazu.

Každý študent má povinnosť si skontrolovať pred ukončením skúšobného obdobia, či má v AIS zapísané všetky a správne výsledky, prípadne do 7. 7. 2018 zabezpečiť zapísanie (komunikovať s príslušným učiteľom).

Prosíme, aby ste si so sebou priniesli vyplnený a podpísaný Súhlas so spracovaním osobných údajov (týka sa všetkých študentov) https://fhi.euba.sk/studium/dokumenty-formulare a študenti denného štúdia Čestné vyhlásenie: https://euba.sk/uchadzac/poplatky-spojene-so-studiom

Študenti externého štúdia a všetci v nadštandardnej dĺžke štúdia sú povinní si prečítať Internú smernicu o školnom a poplatkoch na ak. r. 2018/19:

https://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/poplatky-spojene-so-studiom

V prípade, ak budete žiadať o úpravu školného, odovzdáte na zápise aj žiadosť o zníženie, odpustenie, splátky. Tlačivo žiadosti: https://euba.sk/uchadzac/poplatky-spojene-so-studiom K žiadosti je potrebné doložiť všetky relevantné doklady, na základe ktorých žiadosť podávate, bez týchto dokladov je žiadosť neplatná.

Tlačivo na rodinné prídavky:

http://www.upsvar.sk/buxus/docs/SSVaR/tlaciva/potvrdenie_o_nasvteve_skoly.pdf

Študenti, ktorí sa prídu zapísať do prvého ročníka (prvý i druhý stupeň štúdia) si okrem vyššie spomínaných dokladov prinesú:

Vytlačenú farebnú fotografiu tváre (portrétová fotografiu, ktorá musí spĺňať tieto parametre: min. rozmer 4,5 cm x 3,5 cm na bielom pozadí. Vzdialenosť medzi bradou a vrchom hlavy musí byť v rozsahu 70-80 % z výšky fotografie.

Overený doklad o ukončení predchádzajúceho štúdia (ak ho ešte nedoručili). Zahraniční študenti musia doručiť nostrifikovaný doklad o ukončení predchádzajúceho štúdia.

Prosíme, aby ste si so sebou priniesli vyplnený a podpísaný Súhlas so spracovaním osobných údajov (týka sa všetkých študentov) https://fhi.euba.sk/studium/dokumenty-formulare

a študenti denného štúdia Čestné vyhlásenie: https://euba.sk/uchadzac/poplatky-spojene-so-studiom

Študenti, ktorí už študovali na FHI si prinesú vypísanú Žiadosť o uznanie vykonaných predmetov prípadne Žiadosť o priradenie témy záverečnej práce k aktuálnemu štúdiu (tlačivá tu: https://fhi.euba.sk/studium/dokumenty-formulare)

Študenti, ktorí už študovali na inej vysokej škole a majú záujem o uznanie predmetov si prinesú vypísanú Žiadosť o uznanie skúšok (tlačivo tu: https://fhi.euba.sk/studium/dokumenty-formulare) a originál výpisu známok, sylaby predmetov.   

Podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme konanie obhajoby  dizertačnej práce v študijnom odbore 3.3.12 Účtovníctvo

doktorand: Ing. Martina BALLOVÁ
téma: Metodologické problémy účtovného zobrazenia vybraných finančných nástrojov podľa IFRS
dátum obhajoby: 6. 7. 2018 o 9.00 h
miesto obhajoby: A7.12

doktorand: Ing. Adriana STANKOVÁ
téma: Využitie hĺbkovej analýzy účtovných dát slovenských podnikov z pohľadu ich relevantnosti
dátum obhajoby: 6. 7. 2018 o 11.00 h
miesto obhajoby: A7.12

 

Celý oznam je v priloženom súbore.

FaLang translation system by Faboba
Stay informed about current events at the faculty?