Vážení študenti,

v akademickom roku 2019/2020 môžete požiadať o udelenie štatútu študenta so špecifickými potrebami. Možnosť požiadať o udelenie štatútu môžu študenti s týmto druhom zdravotného znevýhodnenia:

  • zrakové postihnutie (nevidiaci, slabozraký),
  • sluchové postihnutie (nepočujúci, nedoslýchavý),
  • telesné postihnutie dolných končatín,
  • telesné postihnutie horných končatín,
  • chronické ochorenie (cystická fibróza, epilepsia, skleróza multiplex, transplantácia orgánu alebo tkanív, srdcovo-cievne ochorenie, neurologické ochorenie, progresívne ochorenie),
  • zdravotné oslabenie (dlhodobá choroba a následne zdravotné oslabenie, rekonvalescencia, alebo znížená odolnosťou voči chorobám, tendencie k recidíve choroby alebo študent s ohrozením zdravia v dôsledku vplyvu nevhodného prostredia, životného režimu, nesprávnej výživy),
  • psychické ochorenie (aktuálny psychický stav alebo dlhodobejšie psychická porucha psychického zdravia ovplyvňuje schopnosť plniť si študijné povinnosti v štandardnom režime),
  • autizmus alebo iná pervazívna vývinová porucha (Aspergerov syndróm a pod.),
  • poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, dysortografia).

Prosím študentov, aby k žiadosti priložili aktuálnu lekársku správu, žiadosť vlastnoručne podpísali a doručili osobne do kancelárie Koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami (RNDr. Anna Strešňáková, PhD. D8.36). Novú žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami, spoločne s aktuálnu správou o zdravotnom stave musia preložiť aj študenti, ktorí žiadajú o štatút študenta so špecifickými potrebami opakovane.

Formuláre potrebné k žiadostiam študenta FHI:

 

Formuláre potrebné k žiadostiam uchádzača o štipendium na FHI:

Žiadosti sa štandardne podávajú pred začiatkom akademického roka už aj s prílušnými potvrdenými tlačivami. V prípade novoobjavených zdravotných znevýhodnení je to však možné aj v priebehu akademického roka.

 

STREŠŇÁKOVÁ, Anna, RNDr., PhD.

STREŠŇÁKOVÁ, Anna, RNDr., PhD.

prodekanka pre sociálne záležitosti a informatizáciu

D8.36 +421267295836