Pracovný portál Profesia aj tento rok pripravil rebríček verejných vysokých škôl, fakúlt a študijných odborov podľa záujmu zamestnávateľov o absolventov. Prieskum je orientovaný na to, koľko zamestnávateľov si na portáli Profesia.sk prehliadalo v roku 2022 životopisy absolventov. Je teda zameraný na možnosť uplatnenia absolventov na trhu práce a nehodnotí kvalitu jednotlivých vysokých škôl.

Rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo odovzdal v pondelok 5. júna 2023 na zasadnutí Vedeckej rady EU v Bratislave diplom o udelení čestného titulu „profesor emeritus“ bývalému dekanovi Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave a bývalému vedúcemu Katedry operačného výskumu a ekonometrie FHI EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Michalovi Fendekovi, PhD.

V dňoch 15. 5. 2023 až 26. 5. 2023 sa tri študentky Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave študijného programu Informačný manažment spolu s RNDr. Evou Rakovskou, PhD. zúčastnili letnej školy „International Summer School, School of Computing and Informatics“ na University of Louisiana at Lafayette, USA.

Milé kolegyne,
milí kolegovia,

prajeme Vám, aby ste sa vždy tešili z Vašej práce, aby ste boli stále inšpiratívni a aby ste dokázali svojim študentom prinášať radosť z učenia a objavovania nových poznatkov.

Študentský parlament Fakulty hospodárskej informatiky, Študentský parlament EUBA, Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Národnou tranfúznou službou SR zorganizovali v stredu 22. marca 2023 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave tradičné podujatie Kvapka krvi EUBA, ktorej sa zúčastnili študenti a zamestnanci univerzity. 

Milé kolegyne a študentky, 

8. marec je sviatkom žien a boja za ich rovnoprávnosť, ktorý sa oslavuje od roku 1910 na počesť štrajku newyorských krajčírok, ktorý sa uskutočnil pred 115 rokmi. Dnešný deň je pripomienkou toho, aby sme sa k vám správali s úctou po celý rok. Zaslúžite si to, pretože ste stelesnením obetavosti, tvrdej práce, odvahy a bezpodmienečnej lásky.  

Dňa 2. 3. 2023 boli na zasadnutí Kolégia dekana FHI udelené Ceny dekana FHI za publikačnú činnosť za rok 2022. Z rúk dekana FHI prof. Mgr. Erika Šoltésa, PhD. si cenu prevzali autori ocenených publikačných výstupov v týchto kategóriách:

Dňa 28. februára 2023 manažérka Global SAS Academic Program for Central Europe Mgr.Katarína Krausová  spolu s pedagógmi Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave odovzdali študentom študijného programu Data Science v ekonómii certifikáty od spoločnosti SAS Slovakia.