Ekonomická univerzita v Bratislave zahájila 31. marca 2019 po prvýkrát projekt Central Europe Connect v spolupráci s prestížnymi partnerskými univerzitami – WU (Ekonomická univerzita vo Viedni) a SGH (Ekonomická univerzita vo Varšave). Teraz dávame do pozornosti už šiestu edíciu tohto úspešného a unikátneho certifikovaného programu, ktorá v zimnom semestri 2021/22 odštartuje 11. októbra a to kurzom, ktorý bude realizovať EUBA.

Posledné tri edície programu CEC sme vzhľadom na nepriaznivú situáciu v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 organizovali online. Pevne veríme, že budeme mať v zimnom semestri možnosť organizovať šiestu edíciu programu CEC v prezenčnej forme, avšak v prípade zhoršenej epidemickej situácie sme pripravení prejsť na online formu.

Čo môžeš od programu očakávať?

Absolvovanie troch hlavných kurzov, tvoriacich jadro projektu Central Europe Connect: 

 • EUBA: Structural Dynamics in Central European Economies (4 ECTS Credits), 11-16. október 2021
 • WU: Strategies and Management for Central Europe (4 ECTS Credits), 15-20. november 2021
 • SGH: Marketing resources and consumer behaviour in Central Europe (4 ECTS Credits),  29. november-4. december 2021
 • Celý program bude v anglickom jazyku a bude orientovaný na medzinárodný obchod v kontexte regiónu Strednej Európy
 • Program Ti umožní zažiť zahraničnú výmenu, získať hodnotnú medzikultúrnu skúsenosť a absolvovať tak v rámci jedného semestra tri kurzy na významných univerzitách
 • 20 študentov z každej univerzity spolupracuje v tímoch na zadaných projektoch
 • Za absolvovanie programu získaš spolu 12 kreditov, certifikát a samozrejme neoceniteľné skúsenosti a kontakty

Prihláška musí obsahovať:

 • CV v anglickom jazyku
 • Motivačný list v anglickom jazyku
 • Výpis známok za všetky doteraz absolvované ročníky

Deadline na prihlasovanie je do 30. júna 2021!

Využi túto vynikajúcu príležitosť a podaj si prihlášku na . Viac info nájdeš na https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/aktualne-ponuky/central-europe-connect.

poster cec autumn edition 21poster cec autumn edition 21 2

Milí študenti, dovoľte mi informovať vás o možnosti uchádzať sa o štipendijný pobyt v rámci siete AMADEUS - CIII-AT-0068-17-2122 na nasledujúcich univerzitách:

Univerzita

Semestrálny pobyt

Počet miest

Krátkodobý pobyt

Počet miest

University of Zagreb

Faculty of Economics & Business/Croatia

4 mesiace

1 študent

   

University of Sarajevo

School for Economics and Business/Bosnia and Herzegovina

   

1 mesiac

1 študent

Záujemcovia si musia vytvoriť prihlášku na tomto linku: https://www.ceepus.info/login/register_short.aspx#nbb.

K prihláseniu je potrebné doložiť tieto dokumenty, ktoré je potrebné zaslať e-mailom Mgr. Veronike Lipovskej, koordinátorke pre stáže a učiteľské a zamestnanecké mobility najneskôr do pondelka 31. mája 2021:

 • životopis – CV v angličtine,
 • motivačný list v angličtine,
 • výpis známok (vyžiadať zo študijného oddelenia) (v slovenčine)
 • a zaradenie, o ktorú univerzitu je prednostný záujem

Bližšie informácie nájdete na stránke:

https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/mobilitne-programy/159-ceepus

www.ceepus.info

https://ceepus.saia.sk/

https://ceepus.saia.sk/sk/main/prakticke-informacie/informacna-brozura-programu-ceepus

Študenti, ktorí sa plánujú hlásiť na pobyt mimo schválených sietí (tzv. "freemoveri") sa budú môcť prihlasovať na pobyt od 1. júla 2021 priebežne do 30. novembra 2021.

V prípade záujmu o štipendijný pobyt v kategórii freemover v zimnom semestri sa odporúča záujemcom, aby si vytvorili prihlášku v priebehu júla.

Česká republika, Poľsko a Rakúsko v zimnom semestri freemoverov neprijímajú.

 

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové  pobyty v akademickom roku 2021/2022.

Leták nájdete tu: výzva SAIA

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2021 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci akademického roka 2021/2022. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) a postdoktorandov pôsobiacich na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas doktorandského štúdia alebo na výskumný pobyt pre postdoktorandov na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnej organizácii. Základné informácie o programe nájdete v priloženom letáku. Podrobné informácie o programe môžu uchádzači získať na oficiálnej webovej stránke programu www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Študenti, doktorandi a postdoktorandi sa môžu spolu so žiadosťou o štipendium v rámci NŠP uchádzať aj o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným a/alebo výskumným/umeleckým pobytom v zahraničí.

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách. O štipendium sa môžu uchádzať občania ktorejkoľvek krajiny sveta.

V prípade otázok, týkajúcich sa Národného štipendijného programu, sa môžete obrátiť priamo aj na administrátorov tohto programu – Kristína Sallerová (), uchádzači o štipendium s trvalým pobytom na Slovensku; Ondrej Aradský (), uchádzači o štipendium zo zahraničia.

Národný štipendijný program (NŠP) je štipendijným programom, ktorého vznik schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 557 z 13. júla 2005. O pokračovaní NŠP rozhodla vláda SR uznesením č. 317 z 29. apríla 2009. Štipendijný program je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. SAIA, n. o., administratívne zabezpečuje Národný štipendijný program na základe zmluvy uzavretej medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a SAIA, n. o. Štipendisti NŠP sú štipendistami vlády Slovenskej republiky.

Ďalšia uzávierka, ktorá sa uskutoční  31. októbra 2021, bude zameraná na pobyty počas letného semestra akademického roka 2021/2022.

Milí študenti, budúci absolventi,
 
keďže sa nemôžeme stretnúť osobne, pripravili sme si pre vás webinár venovaný absolventským stážam Erasmus+. Počas webináru vám porozprávame všetky informácie o pracovných stážach, ako si stáž hľadať aj ako vybaviť všetko potrebné. Budeme sa samozrejme tešiť na vaše otázky, takže si ich na nás pokojne pripravte.

Stretneme sa online 8.4.2021 o 16:00 hod.

Ak máte záujem zúčastniť sa webinára, vyplňte prosím registračný formulár nižšie. Na základe registrácie vám niekoľko dní vopred pošleme link na webinár

Webinár je určený pre všetkých končiacich študentov bakalárskeho, inžinierskeho ako aj doktorandského štúdia. Zúčastniť sa môžu všetci z vás - tí, čo ste na stáž už prihlásili aj tí, čo ste ešte našu prihlášku nevypĺňali. Prihlásiť sa môžete do 30.4.2021.
Prihlasovanie na stáž

Veríme, že sa 8.4.2021 dozviete všetko potrebné a rozhodnete sa využiť možnosť ísť na Erasmus+ absolventskú stáž, ktorá je vždy veľmi oceňovaná zamestnávateľmi a podľa našich bývalých stážistov, vám môže pomôcť pri hľadaní dobrého zamestnania v budúcnosti.
Informácie k webináru nájdete aj na našej FB stránke: Facebook_Webinár
pastedimagebase640

Uplynul rok od prerušenia prezenčnej výučby na našej univerzite. Myslím si, že nie je deň, kedy by sme si to neuvedomovali. Celá situácia prekvapila a ovplyvnila nielen vás - študentov, ale aj nás - pedagógov a zamestnancov. 

Milí študenti, 

vydavateľstvo Ekonóm ponúka tlač záverečných prác. Nemáte starosti s odovzdávaním tlačenej verzie, práca sa dostane na príslušnú katedru automaticky v správnom termíne. 

Ponuku vydavateľstva aj s inštrukciami nájdete v dokumente. 

 

Neváhaj a využi jedinečnú príležitosť zúčastniť sa Erasmus+ praktickej stáže. Nadobudni pracovné skúsenosti a zlepši svoje jazykové zručnosti (stáž je možné absolvovať do septembra 2021).
Vyplň prihlášku v systéme https://studyabroad.sk/ na súčasný akademický rok 2020/2021. Vyplnenú a podpísanú prihlášku odošli prodekanovi pre medzinárodné vzťahy na Tvojej fakulte do 15.04.2021 elektronicky (). 
Viac informácií nájdeš tu:

erasmusstáž 15.04.2021 sk

 
Dňa 09/03/2021 organizuje Oddelenie medzinárodnej mobility EUBA on-line podujatie International Study Abroad Fair, ktorého cieľom je propagácia študijných pobytov a poskytnutie informácií o partnerských univerzitách. Zahraniční študenti predstavia našim študentom svoje krajiny, z ktorých pochádzajú a univerzity, na ktorých študujú. Taktiež zodpovedajú našim študentom ich prípadné otázky.
Podujatie bude prebiehať cez MS Teams a študenti sa pripoja kódom 85k4jlm.

1 sk

2 sk

Milé študentky a študenti,

výberové konanie na Erasmus+ mobilitu štúdium na akademický rok 2021/2022 sa bude konať dňa 24. 2. 2021 od 12:30 cez aplikáciu MS Teams. Prihlásení študenti dostali informáciu (aj s príslušným kódom do tímu) aj e-mailom. 

Dňa 11.02.2021 (od 8:00 do 20:00 hod.) prebehne prihlasovanie sa na konkrétne rozvrhové okienka z predmetu Politológia prostredníctvom systému AIS. Týka sa to študentov študijného programu Účtovníctvo, 2. ročník.

Výber dňa a hodiny výučby Politológie realizujte tak, aby ste nemali kolíziu s inými predmetmi, ktoré máte v danom semestri absolvovať.